Shkrime të Shenjta
Parathënia
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

Parathënia

Perla me Vlerë të Madhe është një zgjedhje e materialeve të rëndësishme lidhur me shumë aspekte domethënëse të besimit dhe doktrinës së Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. Këto pjesë u shkruan nga Profeti Joseph Smith dhe u botuan në periodikët e Kishës në kohën e tij.

Përmbledhja e parë e materialeve që mbanin titullin Perla me Vlerë të Madhe, u bë në 1851-in nga Plaku Franklin D. Richards, në atë kohë anëtar i Këshillit të të Dymbëdhjetëve dhe president i Misionit Britanik. Qëllimi i saj ishte t’i bënte të përdorshme më me lehtësi disa artikuj të rëndësishëm që kishin patur qarkullim të kufizuar në kohën e Joseph Smith-it. Ndërsa anëtarësia e Kishës rritej në Europë dhe Amerikë, ishte e nevojshme të viheshin në dispozicion këto materiale. Perla me Vlerë të Madhe pati përdorim të gjerë dhe si pasojë u bë një vepër standarde e Kishës me anë të vendimit të Presidencisë së Parë dhe të konferencës së përgjithshme në Salt Lake City më 10 tetor 1880.

Disa rishikime i janë bërë përmbajtjes, kur nevojat e Kishës e kanë kërkuar. Më 1878 pjesë të Librit të Moisiut, që nuk përmbaheshin në botimin e parë, u shtuan. Më 1902 pjesë të caktuara të Perlës me Vlerë të Madhe, që përsërisnin material të botuar gjithashtu në Doktrina e Besëlidhje, u hoqën. Rregullime në kapituj dhe vargje, me shënime në fund të faqes, u bënë më 1902. Botimi i parë në faqe dykolonëshe, me indeks, ishte më 1921. Asnjë ndryshim tjetër nuk u bë deri në prill 1976, kur dy pjesë të zbulesës u shtuan. Më 1979 këto dy pjesë u hoqën nga Perla me Vlerë të Madhe dhe u vendosën në Doktrina e Besëlidhje, ku ato shfaqen tani si seksionet 137 dhe 138. Në botimin e tanishëm janë bërë disa ndryshime për ta sjellë tekstin në përputhje me dokumente të mëparshme.

Më poshtë është një parathënie e shkurtër për të paraqitur përmbajtjen:

  • Përzgjedhje nga Libri i Moisiut. Një pjesë e shkëputur nga libri i Zanafillës, në përkthimin e Biblës nga Joseph Smith-i, të cilin ai e filloi në qershor 1830 (History of the Church [Historia e Kishës], 1:98–101, 131–139).

  • Libri i Abrahamit. Një përkthim i disa papiruseve egjiptiane, të cilat ranë në duart e Joseph Smith-it më 1835, që përmbajnë shkrime të patriarkut Abraham. Përkthimi u botua si seri në Times and Seasons, duke filluar më 1 mars 1842, në Nauvoo, Illinois (History of the Church, 4:519–534).

  • Joseph Smith—Mateu. Një pjesë e shkëputur nga dëshmia e Mateut në përkthimin e Biblës nga Joseph Smith-i (shih Doktrina e Besëlidhje 45:60–61 për urdhërin hyjnor për të filluar përkthimin e Dhjatës së Re).

  • Joseph Smith—Historia. Pjesë të shkëputura nga dëshmia dhe historia zyrtare e Joseph Smith-it, të cilat ai i përgatiti më 1838 dhe që u botuan si seri në Times and Seasons në Nauvoo, Illinois, duke filluar më 15 mars 1842 (History of the Church, 1:1–44).

  • Nenet e Besimit të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. Një deklaratë nga Joseph Smith-i, e botuar në Times and Seasons më 1 mars 1842, e shoqëruar me një histori të shkurtër të Kishës, e cila njihej zakonisht si Letra e Wentworth-it (History of the Church, 4:535–541).