Akwụkwọ-nsọ nile
Ákára ihu-akwụkwọ
Footnootu

Hide Footnotes

Isi okwu

Akwụkwọ
nke
Mọmọn

Ịgba-Ama
Ọzọ
Nke
Jisus Kraịst

E Bipụtara Site N’aka
Nzukọ nke Jisus Kraịst
nke Ndị-nsọ Ụbọchị-ikpeazụ a

Salt Lake City, Utah, Usa 2006