Scriptures
faqja e titullit


Libri
i
Mormonit

Një Dëshmi
Tjetër
e
Jezu Krishtit

Botuar nga
Kisha e Jezu Krishtit
e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme

Salt Lake City, Utah, U.S.A.