Ilustrime
  Poshtëshënimet
  Theme

  Ilustrime

  1. Zoti Jezu Krisht

   Zoti Jezu Krisht

   Pikturë nga Heinrich Hofmann

  2. Profeti Joseph Smith

   Profeti Joseph Smith

   Pikturë nga Alvin Gittins

   Shih “Dëshmia e Profetit Joseph Smith”, faqe ⅸ–ⅹⅱ

  3. Lehi zbulon Liahonën

   Lehi zbulon Liahonën

   Pikturë nga Arnold Friberg

   Shih 1 Nefi 16, faqe 39–43

  4. Lehi dhe populli i tij arrijnë në tokën e premtuar

   Lehi dhe populli i tij arrijnë në tokën e premtuar

   Pikturë nga Arnold Friberg

   Shih 1 Nefi 18, faqe 49–51

  5. Alma pagëzon në Ujërat e Mormonit

   Alma pagëzon në Ujërat e Mormonit

   Pikturë nga Arnold Friberg

   Shih Mosia 18, faqe 215–218

  6. Samuel Lamaniti profetizon

   Samuel Lamaniti profetizon

   Pikturë nga Arnold Friberg

   Shih Helamani 16, faqe 487–489

  7. Jezu Krishti viziton kontinentet amerikane

   Jezu Krishti viziton kontinentet amerikane

   Pikturë nga John Scott

   Shih 3 Nefi 11, faqe 514–517

  8. Moroni gropos analin e Nefitëve

   Moroni gropos analin e Nefitëve

   Pikturë nga Tom Lovell

   Shih Mormoni 8, faqe 576–580