Scriptures
Ilustrime


Ilustrime

 1. Image

  Zoti Jezu Krisht

  Pikturë nga Heinrich Hofmann

 2. Image

  Profeti Joseph Smith

  Pikturë nga Alvin Gittins

  Shih “Dëshmia e Profetit Joseph Smith”, faqe ⅸ–ⅹⅱ

 3. Image

  Lehi zbulon Liahonën

  Pikturë nga Arnold Friberg

  Shih 1 Nefi 16, faqe 39–43

 4. Image

  Lehi dhe populli i tij arrijnë në tokën e premtuar

  Pikturë nga Arnold Friberg

  Shih 1 Nefi 18, faqe 49–51

 5. Image

  Alma pagëzon në Ujërat e Mormonit

  Pikturë nga Arnold Friberg

  Shih Mosia 18, faqe 215–218

 6. Image

  Samuel Lamaniti profetizon

  Pikturë nga Arnold Friberg

  Shih Helamani 16, faqe 487–489

 7. Image

  Jezu Krishti viziton kontinentet amerikane

  Pikturë nga John Scott

  Shih 3 Nefi 11, faqe 514–517

 8. Image

  Moroni gropos analin e Nefitëve

  Pikturë nga Tom Lovell

  Shih Mormoni 8, faqe 576–580