Mozijo knyga 15
  Footnotes
  Theme

  15 Skyrius

  Kaip Kristus yra ir Tėvas, ir Sūnus. Jis užtars savo žmones ir neš jų prasižengimus. Jie ir visi šventieji pranašai yra jo sėkla. Jis įgyvendina prisikėlimą. Maži vaikai turi amžinąjį gyvenimą. Apie 148 m. prieš Kristaus gim.

  1 Ir dabar, Abinadis tarė jiems: Norėčiau, kad suprastumėt, jog aDievas pats ateis žemyn tarp žmonių vaikų ir bišpirks savo žmones.

  2 Ir kadangi agyvena kūne, jis bus pavadintas Dievo Sūnumi, ir, pajungęs kūną bTėvo valiai, jis yra Tėvas ir Sūnus –

  3 Tėvas, akadangi buvo bpradėtas Dievo galia; o Sūnus dėl kūno; taip tapdamas Tėvu ir Sūnumi –

  4 ir jie yra avienas Dievas, taip, pats dangaus ir žemės bAmžinasis cTėvas.

  5 Ir taip, kadangi kūnas tampa pajungtas Dvasiai, arba Sūnus Tėvui, būdamas vienas Dievas, aiškenčia gundymą ir nepasiduoda gundymui, bet leidžiasi savo žmonių išjuokiamas ir bnuplakamas, ir išmetamas, ir catstumiamas.

  6 Ir po viso šito, padaręs daug galingų stebuklų tarp žmonių vaikų, jis bus vedamas, taip, būtent, akaip sako Izaijas: Kaip avis prieš kirpėją yra nebyli, taip jis bneatvėrė savo burnos.

  7 Taip, lygiai taip jis bus nuvestas, anukryžiuotas ir nužudytas, kūnui tampant paklusniam netgi myriop, Sūnaus bvaliai pasidavus Tėvo valiai.

  8 Ir taip Dievas sutrauko mirties apančius, pasiekęs bpergalę prieš mirtį; duodamas Sūnui galią cužtarti žmonių vaikus –

  9 pakilusiam į dangų, turinčiam gailestingumo vidų; prisipildžiusiam užuojautos žmonių vaikams; stovinčiam tarp jų ir teisingumo; sutraukiusiam mirties pančius, paėmusiam ant asavęs jų nedorybę ir jų prasižengimus, išpirkusiam juos ir bpatenkinusiam teisingumo reikalavimus.

  10 Ir dabar sakau jums: Kas paskelbs jo palikuonis? Štai, sakau jums, kad kai jo siela buvo padaryta atnaša už nuodėmę, jis matys savo asėklą. Ir dabar ką pasakysite? Ir kas bus jo sėkla?

  11 Štai sakau jums, kad kas tik išgirdo pranašų žodžius, taip, visų šventųjų apranašų, kurie pranašavo apie Viešpaties atėjimą – sakau jums, kad visi tie, kas įsiklausė į jų žodžius ir patikėjo, kad Viešpats išpirks savo žmones, ir žvelgė ateitin į tą dieną, laukdami savo nuodėmių atleidimo, sakau jums, kad šitie yra jo sėkla, arba Dievo bkaralystės paveldėtojai.

  12 Nes tai yra tie, kurių nuodėmes jis anešė; tai tie, dėl kurių jisai mirė, kad išpirktų juos iš jų prasižengimų. Ir dabar, argi jie ne jo sėkla?

  13 Taip, ir argi ne pranašai jo sėkla – visi kurie atvėrė savo burną pranašauti, kurie nenupuolė į prasižengimą – turiu galvoje visus šventuosius pranašus nuo pat pasaulio pradžios? Sakau jums, kad jie yra jo sėkla.

  14 Ir tai yra tie, kurie askelbė taiką, kurie atnešė gerąją žinią apie gėrį, kurie skelbė išgelbėjimą; ir sakė Sionei: Tavo Dievas viešpatauja!

  15 Ir, o, kokios gražios kalnuose buvo jų kojos!

  16 Ir dar, kokios gražios kalnuose kojos tų, kurie vis dar tebeskelbia taiką!

  17 Ir dar, kokios gražios kalnuose kojos tų, kurie skelbs taiką nuo šiol, taip, nuo šio laiko visada ir per amžius!

  18 Ir štai, sakau jums: tai dar ne viskas. Nes o, kokios gražios kalnuose akojos to, kuris atneša gerąją žinią, kuris yra btaikos įkūrėjas, taip, būtent Viešpats, kuris išpirko savo žmones; taip, to, kuris suteikė išgelbėjimą savo žmonėms.

  19 Nes jei ne išpirkimas, kurį jis atliko už savo žmones, kuris buvo paruoštas nuo pasaulio aįkūrimo, sakau jums: jei ne tai, visa žmonija būtų bpražuvus.

  20 Bet štai, mirties pančiai bus sutraukyti, ir Sūnus viešpatauja ir turi galią mirusiesiems; todėl jis įgyvendina mirusiųjų prisikėlimą.

  21 Ir čia ateina prisikėlimas, būtent, apirmasis prisikėlimas; taip, būtent prisikėlimas tų, kurie buvo, ir kurie yra, ir kurie bus, būtent iki Kristaus – nes taip jis bus pavadintas – prisikėlimo.

  22 Ir dabar, prisikėlimas visų pranašų ir visų tų, kurie patikėjo jų žodžiais, arba visų tų, kurie vykdė Dievo įsakymus, įvyks pirmojo prisikėlimo metu; todėl jie yra pirmasis prisikėlimas.

  23 Jie yra prikelti agyventi su Dievu, kuris juos išpirko; taip jie turi amžinąjį gyvenimą per Kristų, kuris bsutraukė mirties pančius.

  24 Ir tai yra tie, kurie turi dalį pirmajame prisikėlime; ir tai yra tie, kurie numirė nežinodami, prieš Kristui ateinant, kuriems nebuvo paskelbtas aišgelbėjimas. Ir taip Viešpats įgyvendina šitų atstatymą; ir jie turi dalį pirmajame prisikėlime, arba turi amžinąjį gyvenimą, būdami Viešpaties išpirkti.

  25 Ir maži avaikai taip pat turi amžinąjį gyvenimą.

  26 Bet žiūrėkite ir abijokite, ir drebėkite prieš Dievą, nes jums reikia drebėti; nes Viešpats neišperka nė vieno tokio, kuris bmaištauja prieš jį ir cmiršta savo nuodėmėse; taip, būtent visų tų, kurie pražuvo savo nuodėmėse per visą laiką nuo pasaulio pradžios, kurie sąmoningai maištavo prieš Dievą, kurie žinojo Dievo įsakymus, bet nenorėjo jų laikytis; dtai yra tie, kurie eneturi dalies pirmajame prisikėlime.

  27 Todėl argi jūs neturite drebėti? Nes išgelbėjimas neateina nė vienam tokiam; nes Viešpats neišpirko nė vieno tokio; taip, ir negali Viešpats išpirkti tokio; nes jis negali paneigti savęs; nes jis negali paneigti ateisingumo, kada šis turi savo teisėtų reikalavimų.

  28 Ir dabar sakau jums, jog ateis laikas, kad Viešpaties išgelbėjimas bus askelbiamas kiekvienai tautai, giminei, liežuviui ir liaudžiai.

  29 Taip, Viešpatie, tavo asargybiniai pakels savo balsą; vienu balsu drauge jie giedos; nes jie savo akimis matys, kada Viešpats sugrąžins Sionę.

  30 Pratrūkite džiūgavimu; giedokite drauge jūs, Jeruzalės griuvėsiai; nes Viešpats paguodė savo žmones, jis išpirko Jeruzalę;

  31 Viešpats apnuogino savo šventą ranką visų tautų akyse, ir visi žemės pakraščiai išvys mūsų Dievo išgelbėjimą.