Mô Rô Ni 2
  Footnotes
  Theme

  Chương 2

  Chúa Giê Su ban cho mười hai môn đồ người Nê Phi quyền năng truyền giao ân tứ Đức Thánh Linh. Khoảng 401–421 sau T.C.

  1 Đây là những lời của Đấng Ky Tô phán cùng acác môn đồ của Ngài, là mười hai vị mà Ngài đã chọn khi Ngài đặt tay lên họ—

  2 Và Ngài gọi tên họ và phán rằng: Các ngươi phải kêu cầu Đức Chúa Cha trong danh ta, bằng những lời cầu nguyện mãnh liệt; và sau khi làm vậy, các ngươi sẽ có aquyền năng ban truyền Đức Thánh Linh cho ai mà các ngươi đặt btay lên; và ccác ngươi phải ban truyền Thánh Linh trong danh ta, vì các sứ đồ của ta làm như vậy.

  3 Lúc bấy giờ Đấng Ky Tô phán những lời này với họ vào lần xuất hiện đầu tiên của Ngài; và dân chúng không nghe được, nhưng các môn đồ nghe được; và tất cả những người nào được họ ađặt tay lên đều được Đức Thánh Linh giáng xuống.