Mormono knyga 7
  Footnotes

  7 Skyrius

  Mormonas kviečia paskutiniųjų dienų lamanitus tikėti Kristų, priimti jo evangeliją ir būti išgelbėtiems. Visi, kurie tiki Biblija, taip pat tikės ir Mormono Knyga. Apie 385 m. po Kristaus gim.

  1 Ir dabar štai, aš norėčiau šį tą pasakyti šitų išlikusių žmonių alikučiui, jei bus taip, kad Dievas duos jiems mano žodžius, idant jie žinotų apie savo tėvų reikalus; taip, kalbu jums, Izraelio namų likuti; ir štai žodžiai, kuriuos kalbu:

  2 Žinokite, jog esate Izraelio anamų.

  3 Žinokite, jog turite ateiti į atgailą, antraip negalite būti išgelbėti.

  4 Žinokite, kad turite sudėti savo karo ginklus ir daugiau nebesimėgauti kraujo liejimu, ir daugiau jų nebeimti, nebent Dievas įsakytų jums.

  5 Žinokite, kad turite ateiti į savo tėvų apažinimą ir atgailauti už visas savo nuodėmes ir nedorybes, ir btikėti Jėzų Kristų, kad jis yra Dievo Sūnus ir kad jis žydų buvo nužudytas, ir kad Tėvo galia jis vėl prisikėlė, ir šitaip laimėjo cpergalę prieš kapą; ir taip pat jame prarytas mirties geluonis.

  6 Ir jis įgyvendina mirusiųjų aprikėlimą, per ką žmogus turi būti prikeltas, kad stotų prieš jo bteismo krasę.

  7 Ir jis įgyvendino pasaulio aišpirkimą, per ką tam, kuris teismo dieną bus pripažintas bnekaltas prieš jį, bus paskirta cgyventi Dievo akivaizdoje jo karalystėje, idant nesibaigiančios dlaimės būsenoje su aukštybių echorais giedotų nepaliaujamus šlovinimus Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai, kurie yra fvienas Dievas.

  8 Todėl atgailaukite ir priimkite krikštą Jėzaus vardu, ir laikykitės Kristaus aevangelijos, kuri bus pateikta jums ne tik šitame bmetraštyje, bet taip pat metraštyje, kuris ateis kitataučiams c žydų, kuris iš kitataučių ateis dpas jus.

  9 Nes štai, ašitas parašytas tam, kad btikėtumėt anuo; ir jeigu tikėsite anuo, tai tikėsite ir šituo; o jeigu tikėsite šituo, sužinosite apie savo tėvus ir taip pat apie nuostabius darbus, kurie tarp jų buvo daromi Dievo galia.

  10 Ir taip pat žinosite, kad esate Jokūbo sėklos likutis; todėl esate priskaičiuoti prie pirmosios sandoros žmonių; ir jei bus taip, kad tikėsite Kristų ir būsite pakrikštyti, pirma vandeniu, po to ugnimi ir Šventąja Dvasia, sekdami mūsų Gelbėtojo apavyzdžiu pagal tai, ką jis įsakė mums, teismo dieną jums viskas bus gerai. Amen.