Pühakirjad
Mormoni 3
eelmine järgmine

3. peatükk

Mormon hüüab meeleparandust nefilastele – Nad saavutavad suure võidu ja rõõmutsevad oma jõu üle – Mormon keeldub neid juhtimast ja ta palved nende eest on ilma usuta – Mormoni raamat kutsub Iisraeli kahtteist suguharu uskuma evangeeliumisse. Ligikaudu 360–362 pKr.

1 Ja sündis, et laamanlased ei tulnud uuesti võitlema enne, kui veel kümme aastat oli möödunud. Ja vaata, ma olin pannud oma rahva, nefilased, tööd tegema, et nende maid ja nende relvi võitluseks ette valmistada.

2 Ja sündis, et Issand ütles mulle: Hüüa sellele rahvale: Parandage meelt ja tulge minu juurde ja saage ristitud ja ehitage minu kirik taas üles ja teile heidetakse armu!

3 Ja ma hüüdsin sellele rahvale, kuid asjata; ja nad ei mõistnud, et see oli Issand, kes oli neile armu heitnud ning andnud neile võimaluse meelt parandada. Ja vaata, nad tegid oma südame kõvaks Issanda, oma Jumala vastu.

4 Ja sündis, et pärast seda, kui see kümnes aasta oli möödunud, nii et kokku kolmsada ja kuuskümmend aastat oli möödunud Kristuse tulekust, saatis laamanlaste kuningas mulle kirja, milles ta andis mulle teada, et nad valmistuvad taas meie vastu võitlema tulema.

5 Ja sündis, et ma käskisin oma rahvast koguneda Laastamise maale, linna, mis asus piiri ääres selle kitsa läbikäigu lähedal, mis viis lõunapoolsele maale.

6 Ja sinna me paigutasime oma väed, et me võiksime peatada laamanlaste väed, et nad ei saaks võtta ühtegi meie maad oma valdusse; seepärast kindlustasime me end nende vastu kogu oma jõuga.

7 Ja sündis, et kolmesaja kuuekümne esimesel aastal tulid laamanlased Laastamise linna meie vastu võitlema; ja sündis, et sel aastal me võitsime neid, nii et nad pöördusid taas tagasi oma maadele.

8 Ja kolmesaja kuuekümne teisel aastal tulid nad taas võitlema. Ja me võitsime neid taas ning surmasime suure hulga neist ja nende surnud visati merre.

9 Ja nüüd, selle suure teo pärast, mis minu rahvas, nefilased, olid teinud, hakkasid nad ahooplema oma jõuga ja hakkasid vanduma taevaste ees, et nad maksavad kätte oma vendade vere eest, keda olid tapnud nende vaenlased.

10 Ja nad vandusid taevaste ja Jumala trooni nimel, et nad alähevad võitlema oma vaenlaste vastu ja lõikavad nad ära maa palgelt.

11 Ja sündis, et mina, Mormon, keeldusin täielikult sellest ajast peale olemast selle rahva ülem või juht nende pahelisuse ja jäleduse pärast.

12 Vaata, ma olin neid juhtinud; hoolimata nende pahelisusest olin ma palju kordi neid lahingusse juhtinud ja olin armastanud neid Jumala aarmastuse kohaselt, mis minus oli, kogu oma südamest; ja mu hing oli olnud päev läbi palves minu Jumalale nende eest välja valatud; ometi tegin ma seda nende kõvasüdamelisuse pärast bilma usuta.

13 Ja kolm korda olen ma vabastanud nad nende vaenlaste käest ja nad ei ole parandanud meelt oma pattudest.

14 Ja kui nad olid vandunud kõige nimel, mille meie Issand ja Päästja, Jeesus Kristus, oli neile aära keelanud, et nad lähevad oma vaenlaste vastu võitlema ja kätte maksma oma vendade vere eest, vaata, tuli minule Issanda hääl, öeldes:

15 aKättemaks on minu ja mina btasun; ja kuna see rahvas ei parandanud meelt pärast seda, kui ma olin nad vabastanud, vaata, lõigatakse nad maa pinnalt ära.

16 Ja sündis, et ma keeldusin täielikult minemast oma vaenlaste vastu; ja ma tegin, just nagu Issand oli mind käskinud; ja ma seisin kui juuresolev tunnistaja, et teha maailmale ilmsiks asjad, mida ma näen ja kuulen, Vaimu ilmsikstegemise järgi, mis on tunnistanud tulevatest asjadest.

17 Seepärast ma kirjutan ateile, paganad, ja ka teile, Iisraeli koda, kui algab töö, et te teaksite valmistuda tagasipöördumiseks oma pärandmaale.

18 Jah, vaata, ma kirjutan kõikide maa äärteni välja; jah, teile, Iisraeli kaksteist suguharu, kelle üle amõistavad kohut teie tegude järgi need kaksteist, keda Jeesus valis oma jüngriteks Jeruusalemma maal.

19 Ja ma kirjutan ka selle rahva jäägile, kelle üle mõistavad samuti kohut need akaksteist, keda Jeesus valis sellel maal; ja nende üle mõistavad kohut teised kaksteist, keda Jeesus valis Jeruusalemma maal.

20 Ja neid asju ilmutab mulle Vaim; seepärast ma kirjutan teile kõigile. Ja ma kirjutan teile sel põhjusel, et te võiksite teada, et te kõik peate seisma Kristuse akohtujärje ees, jah, iga hing, kes kuulub tervesse Aadama binimperekonda; ja te peate seisma, et teile mõistetaks kohut teie tegude põhjal, olid need siis head või halvad;

21 ja samuti, et te ausuksite Jeesuse Kristuse evangeeliumi, mis saab olema teie keskel; ja ka et bjuudid, Issanda lepingurahvas, saavad teise ctunnistaja tema kõrvale, keda nad nägid ja kuulsid, et Jeesus, kelle nad surmasid, oli dtõeline Kristus ja tõeline Jumal.

22 Ja ma tahan, et ma võiksin veenda akõiki teid, maa ääred, meelt parandama ja valmistuma seisma Kristuse kohtujärje ees.