Helaman 6
  Footnotes
  Theme

  Capitolul 6

  Lamaniţii cei drepţi predică pentru nefiţii cei ticăloşi—Amândouă popoarele prosperă în timpul unei epoci de pace şi de belşug—Lucifer, autorul păcatului, aţâţă inimile ticăloşilor şi tâlharilor lui Gadianton la crimă şi la ticăloşie—Tâlharii acaparează guvernul nefiţilor. Circa 29–23 î.H.

  1 Şi s-a întâmplat că atunci când cel de-al şaizeci şi doilea an al domniei judecătorilor s-a terminat, toate aceste lucruri s-au întâmplat, iar lamaniţii, cea mai mare parte dintre ei, au devenit un popor drept, într-atât, încât adreptatea lor era mai mare decât aceea a nefiţilor, datorită credinţei lor ferme şi neclintite.

  2 Căci iată, erau mulţi dintre nefiţi care deveniseră aduri şi fără pocăinţă şi foarte ticăloşi, într-atât, încât ei au respins cuvântul lui Dumnezeu şi toate predicile şi profeţiile care veniseră printre ei.

  3 Cu toate acestea, poporul Bisericii a avut mare bucurie datorită schimbării lamaniţilor, da, datorită Bisericii lui Dumnezeu care fusese întemeiată printre ei. Şi ei s-au aîntovărăşit şi s-au bucurat unul cu altul şi au avut mare bucurie.

  4 Şi s-a întâmplat că mulţi dintre lamaniţi au venit jos în ţara lui Zarahemla şi au declarat către nefiţi despre aconvertirea lor şi i-au îndemnat pe aceştia la credinţă şi la pocăinţă.

  5 Da, şi mulţi dintre ei au predicat cu multă putere şi autoritate până când au adus pe mulţi dintre ei până în adâncurile umilinţei pentru ca să fie urmaşi umili ai lui Dumnezeu şi ai Mielului.

  6 Şi s-a întâmplat că mulţi dintre lamaniţi s-au dus în aţara de la miazănoapte; şi, de asemenea, Nefi şi Lehi s-au dus în ţara de la miazănoapte ca să predice către popor. Şi astfel s-a terminat cel de-al şaizeci şi treilea an.

  7 Şi iată, a fost pace în întreaga ţară, într-atât, încât nefiţii s-au dus în oricare parte a ţării au vrut, fie printre nefiţi, fie printre lamaniţi.

  8 Şi s-a întâmplat că şi lamaniţii s-au dus orişiunde au vrut, fie că era printre lamaniţi sau printre nefiţi; şi astfel ei au avut legături libere unul cu altul ca să cumpere şi să vândă şi să obţină câştig după dorinţa lor.

  9 Şi s-a întâmplat că au devenit foarte bogaţi, atât lamaniţii, cât şi nefiţii; şi au avut o mulţime de aur şi de argint şi de tot felul de metale preţioase, atât în ţara de la miazăzi, cât şi în ţara de la miazănoapte.

  10 Acum, ţara de la miazăzi era numită Lehi, iar ţara de la miazănoapte era numită aMulec, după fiul lui Zedechia; căci Domnul l-a adus pe Mulec în ţara de la miazănoapte, iar pe Lehi în ţara de la miazăzi.

  11 Şi iată, era tot felul de aur în amândouă aceste ţări, precum şi argint şi minereuri preţioase de tot felul; şi, de asemenea, erau lucrători speciali care făceau tot felul de lucrări din minereuri şi le rafinau; şi astfel au devenit ei bogaţi.

  12 Ei au cultivat grâne din abundenţă, atât la miazănoapte, cât şi la miazăzi; şi au prosperat foarte mult, atât la miazănoapte, cât şi la miazăzi. Şi s-au înmulţit şi au devenit foarte puternici în ţară. Şi au crescut multe turme şi cirezi, da, multe animale îngrăşate.

  13 Iată, femeile lor au lucrat şi au tors şi au făcut tot felul de veşminte din bumbac fin şi veşminte de tot felul pentru ca să-şi acopere goliciunea. Şi astfel, cel de-al şaizeci şi patrulea an a trecut în pace.

  14 Iar în cel de al şaizeci şi cincilea an ei, de asemenea, au avut mare bucurie şi pace, da, multe predici şi multe profeţii despre ceea ce era să vină. Şi astfel a trecut cel de-al şaizeci şi cincilea an.

  15 Şi s-a întâmplat că în cel de-al şaizeci şi şaselea an al domniei judecătorilor, iată, aCezoram a fost ucis de către o mână necunoscută în timp ce el se aşeza pe scaunul de judecată. Şi s-a întâmplat că în acelaşi an, fiul lui, care fusese numit de către popor în locul lui, a fost, de asemenea, ucis. Şi astfel s-a încheiat cel de-al şaizeci şi şaselea an.

  16 Iar la începutul celui de-al şaizeci şi şaptelea an, poporul a început iarăşi să devină ticălos.

  17 Căci iată, Domnul îi binecuvântase pe ei atât de mult cu bogăţiile lumii, încât ei nu fuseseră tulburaţi de mânie, de războaie şi nici de vărsări de sânge; de aceea, ei au început să-şi îndrepte inimile lor către bogăţii; da, au început să caute să obţină câştiguri pentru ca să se ridice unul deasupra altuia; de aceea, ei au început să ucidă în aascuns şi să fure şi să jefuiască pentru ca să obţina câştiguri.

  18 Şi acum, iată, acei criminali şi tâlhari erau o bandă care fusese formată de către Chişcumen şi aGadianton. Şi acum, s-a întâmplat că erau mulţi din banda lui Gadianton printre nefiţi. Dar iată, ei erau mai numeroşi printre partea cea mai ticăloasă a lamaniţilor. Iar ei erau numiţi tâlharii şi ucigaşii lui Gadianton.

  19 Şi aceştia erau cei care l-au ucis pe judecătorul-şef Cezoram şi pe fiul lui în timp ce erau în scaunul de judecată; şi iată, ei nu au fost găsiţi.

  20 Şi acum s-a întâmplat că atunci când lamaniţii au aflat că erau tâlhari printre ei, au fost foarte supăraţi; şi au folosit orişice mijloace care erau în puterile lor pentru ca să-i distrugă pe ei de pe faţa pământului.

  21 Dar iată, Satana a aţâţat inimile celei mai mari părţi a nefiţilor într-atât, încât aceştia s-au unit cu bandele acelea de tâlhari şi au făcut legăminte şi jurăminte că ei se vor proteja şi apăra unul pe altul în orişice împrejurări grele s-ar afla pentru ca ei să nu sufere pentru crimele lor şi pentru tâlhăriile lor şi pentru furturile lor.

  22 Şi s-a întâmplat că au avut semnele lor, da, semnele lor asecrete şi cuvintele lor secrete; şi aceasta pentru ca ei să poată să deosebească pe un frate care intrase în legământ, pentru ca orişice ticăloşie fratele lui ar fi comis, el să nu fie vătămat de fratele său, nici de cei care făceau parte din banda lui, care făcuseră acest legământ.

  23 Şi astfel, ei puteau să ucidă şi să jefuiască şi să fure şi să preacurvească şi să facă tot felul de ticăloşii împotriva legilor ţării lor şi a legilor lui Dumnezeu.

  24 Şi oricare dintre cei ce aparţineau de banda lor ar fi divulgat lumii aticăloşia şi lucrurile lor abominabile trebuia să fie judecat, nu potrivit legilor ţării lor, ci potrivit legilor ticăloşiei lor, care fuseseră date de către Gadianton şi Chişcumen.

  25 Acum, iată, acestea erau jurămintele şi legămintele asecrete despre care Alma îi poruncise fiului său că nu trebuie să pătrundă în lume, căci altfel acestea ar fi un mijloc ca să tragă poporul în jos la distrugere.

  26 Acum iată, aceste ajurăminte şi legăminte secrete nu au ajuns la Gadianton de la cronicile care fuseseră date lui Helaman; dar iată, ele au fost sădite în inima lui Gadianton de către baceeaşi fiinţă care i-a îndemnat pe părinţii noştri dintâi să ia din fructul oprit—

  27 Da, aceeaşi fiinţă care complotase cu aCain că dacă acesta îl va ucide pe fratele său Abel, aceasta să nu fie făcut cunoscută lumii. Şi el a complotat cu Cain şi urmaşii lui de la acel timp încolo.

  28 Şi, de asemenea, tot această fiinţă este aceea care a sădit în inimile oamenilor ideea să azidească un turn destul de înalt pentru ca ei să poată ajunge la cer. Şi tot această fiinţă a fost aceea care a condus pe cei care au venit de la acel turn în ţara aceasta; care au răspândit lucrările întunericului şi ale lucrurilor abominabile pe toată faţa pământului până când ea a târât poporul în jos într-o distrugere btotală şi până la un iad veşnic.

  29 Da, este aceeaşi fiinţă care a sădit în inima lui aGadianton să continue lucrarea întunericului şi a uciderii secrete; şi ea a dat pe faţă acest lucru de la începutul omului şi până în timpul de acum.

  30 Şi iată, ea este aceea care este aautoarea tuturor păcatelor. Şi iată, ea este aceea care conduce lucrările sale de întuneric şi de crime secrete şi care transmite planurile lor şi jurămintele lor şi legămintele lor şi planurile lor îngrozitor de ticăloase de la generaţie la generaţie, în măsura în care ea poate să acapareze inimile copiilor oamenilor.

  31 Şi acum iată, ea a pus stăpânire pe inimile nefiţilor; da, într-atât, încât ei deveniseră foarte păcătoşi; da, cea mai mare parte a lor s-au îndepărtat din drumul dreptăţii şi au acălcat în picioare poruncile lui Dumnezeu; şi s-au întors către drumurile lor proprii şi şi-au zidit idoli din aurul şi argintul lor.

  32 Şi s-a întâmplat că toate aceste nedreptăţi li s-au întâmplat lor în timp de numai acâţiva ani, într-atât, încât cea mai mare dintre ele li s-au întâmplat lor în cel de-al şaizeci şi şaptelea an al domniei judecătorilor peste poporul lui Nefi.

  33 Şi ei, de asemenea, au crescut în nedreptăţile lor în cel de-al şaizeci şi optulea an, spre marea supărare şi tânguire a celor drepţi.

  34 Şi astfel, noi vedem că nefiţii au început să rătăcească în necredinţă şi să crească în ticăloşie şi în lucruri abominabile, în timp ce lamaniţii au început să se întărească nespus de mult în cunoaşterea Dumnezeului lor; da, ei au început să ţină legile şi poruncile Lui şi să păşească în adevăr şi în dreptate în faţa Lui.

  35 Şi astfel, noi vedem că Spiritul Domnului a început să se aretragă de la nefiţi, din cauza ticăloşiei şi a împietririi inimilor lor.

  36 Şi astfel, noi vedem că Domnul a început să-Şi verse Spiritul Său peste lamaniţi, datorită uşurinţei lor şi a dorinţei lor de a crede în cuvintele Lui.

  37 Şi s-a întâmplat că lamaniţii au fugărit banda de tâlhari ai lui Gadianton; şi ei au predicat cuvântul lui Dumnezeu printre cei mai slabi dintre ei, într-atât, încât această bandă de tâlhari a fost distrusă cu totul dintre lamaniţi.

  38 Şi s-a întâmplat, pe de altă parte, că nefiţii i-au întărit şi i-au sprijinit, începând cu cei mai ticăloşi dintre ei, până când ei s-au răspândit peste toată ţara nefiţilor şi au cucerit cea mai mare parte dintre cei drepţi, până când ei au ajuns să creadă în lucrările lor şi să se împărtăşească din jafurile lor şi să se unească cu ei în crimele şi combinaţiile lor secrete.

  39 Şi astfel, ei au obţinut întreaga conducere a guvernului, într-atât, încât au călcat în picioare şi au lovit şi au sfâşiat şi le-au întors spatele celor asăraci şi urmaşilor cei umili ai lui Dumnezeu.

  40 Şi astfel, noi vedem că ei erau într-o stare îngrozitoare şi se apregăteau pentru o distrugere veşnică.

  41 Şi s-a întâmplat că astfel s-a încheiat cel de-al şaizeci şi optulea an al domniei judecătorilor peste poporul lui Nefi.