Hê La Man 10
  Footnotes
  Theme

  Chương 10

  Chúa ban cho Nê Phi quyền năng niêm phong—Ông được ban cho quyền năng ràng buộc và cởi mở dưới thế gian và trên trời—Ông truyền lệnh cho dân chúng phải hối cải bằng không họ sẽ bị diệt vong—Thánh Linh đưa ông đi từ đám dân này đến đám dân khác. Khoảng 21–20 trước T.C.

  1 Và chuyện rằng, trong đám dân chúng ấy nổi lên một sự chia rẽ khiến người đi về phía này kẻ đi về phía khác, mỗi người mỗi ngả, bỏ Nê Phi lại một mình trong khi ông đang đứng ở giữa họ.

  2 Và chuyện rằng, Nê Phi đi trở về hướng nhà riêng của ông, vừa đi vừa asuy ngẫm về những điều Chúa đã cho ông thấy.

  3 Và chuyện rằng, trong lúc ông đang suy ngẫm như vậy—ông hết sức buồn nản về sự tà ác của dân Nê Phi, về những việc làm bí mật trong bóng tối, những vụ sát nhân, những vụ cướp bóc, cùng mọi điều bất chính khác của họ—và chuyện rằng, trong lúc ông đang suy ngẫm trong lòng như vậy, này, một tiếng nói đến với ông mà rằng:

  4 Phước thay cho ngươi, hỡi Nê Phi, vì những việc ngươi đã làm; vì ta thấy ngươi akhông biết mệt mỏi khi truyền rao cho dân này nghe lời của ta ban cho ngươi. Và ngươi đã không sợ hãi chúng và không nghĩ tới bmạng sống của mình, mà chỉ biết làm theo cý muốn của ta và tuân giữ các lệnh truyền của ta.

  5 Và giờ đây, vì ngươi đã làm những việc đó mà không biết mệt mỏi, này, ta sẽ ban phước lành cho ngươi mãi mãi; và ta sẽ làm cho ngươi có mãnh lực trong lời nói, trong hành động, trong đức tin, và trong việc làm; phải, ngay cả amọi việc cũng sẽ được thực hiện theo như blời nói của ngươi, vì ngươi sẽ ckhông đòi hỏi những gì trái ý muốn của ta.

  6 Này, ngươi là Nê Phi, và ta là Thượng Đế. Này, ta tuyên bố điều này trước sự hiện diện của các thiên sứ của ta rằng, ngươi sẽ có quyền năng đối với dân này, và sẽ đánh đất này bằng anạn đói, bằng bệnh dịch, và sự tàn phá, tùy theo sự tà ác của dân này.

  7 Này, ta ban cho ngươi quyền năng, để bất cứ những gì ngươi aniêm phong trên thế gian cũng sẽ được niêm phong trên trời, và những gì ngươi muốn cởi mở dưới thế gian thì cũng sẽ được cởi mở trên trời, và ngươi sẽ có quyền năng đối với dân này như vậy.

  8 Và như vậy là, nếu ngươi bảo đền thờ này phải nứt làm hai, thì nó sẽ nứt làm hai.

  9 Và nếu ngươi bảo anúi này hãy rạp xuống và trở nên bằng phẳng, thì nó sẽ làm như vậy.

  10 Và này, nếu ngươi nói Thượng Đế sẽ đánh dân này, thì điều đó sẽ xảy ra.

  11 Và giờ đây này, ta truyền lệnh cho ngươi phải đi rao truyền cho dân này biết rằng, Đức Chúa Trời, là Đấng Toàn Năng, có phán như vầy: Nếu các ngươi không hối cải thì các ngươi sẽ bị đánh cho đến khi bị ahủy diệt.

  12 Và này, giờ đây chuyện rằng, khi Chúa phán xong những lời này với Nê Phi, thì ông dừng lại và không về nhà nữa, mà trở lại với đám dân chúng sống phân tán khắp nơi trong xứ, và bắt đầu rao truyền cho họ biết lời Chúa đã phán cùng ông, về sự hủy diệt của họ nếu họ không hối cải.

  13 Giờ đây này, mặc dù với phép lạ lớn lao mà Nê Phi đã thực hiện bằng cách báo cho họ biết về cái chết của vị trưởng phán quan, nhưng họ đã chai đá trong lòng và không chịu nghe theo những lời của Chúa.

  14 Vậy nên, Nê Phi đã rao truyền lời của Chúa cho họ biết như vầy: Trừ phi các ngươi hối cải, lời Chúa phán như vậy, các ngươi sẽ bị đánh cho đến khi bị hủy diệt.

  15 Và chuyện rằng, khi Nê Phi đã truyền rao lời của Chúa cho họ biết, này, họ vẫn chai đá trong lòng và không chịu nghe theo những lời ông nói; vậy nên họ thóa mạ ông và tìm cách bắt ông để họ có thể giam ông vào ngục thất.

  16 Nhưng này, quyền năng của Thượng Đế đã ở cùng ông, khiến họ không thể bắt ông để giam ông vào ngục thất được, vì ông được Thánh Linh giải thoát và đưa ra khỏi giữa họ.

  17 Và chuyện rằng, ông cứ đi mãi trong Thánh Linh qua hết đám dân chúng này đến đám dân chúng khác để rao truyền lời của Thượng Đế, cho đến khi ông đã rao truyền cho khắp mọi người, hay phổ biến tới cùng toàn thể dân chúng.

  18 Và chuyện rằng, họ không muốn nghe theo những lời của ông; và những cuộc tranh chấp bắt đầu nổi lên, đến đỗi họ chia rẽ nhau và bắt đầu sát hại lẫn nhau bằng gươm.

  19 Và như vậy là chấm dứt năm thứ bảy mươi mốt dưới chế độ các phán quan của dân Nê Phi.