Schriften
Ether 8

Hoofdstuk 8

Er is strijd en twist over het koninkrijk — Akish roept een eedplichtige geheime vereniging in het leven om de koning te doden — Geheime verenigingen zijn van de duivel en voeren tot de vernietiging van natiën — De hedendaagse andere volken worden gewaarschuwd voor de geheime vereniging die ernaar zal streven de vrijheid van alle landen, natiën en koninkrijken omver te werpen.

1 En het geschiedde dat hij Omer verwekte, en Omer regeerde in zijn plaats. En Omer verwekte Jared; en Jared verwekte zonen en dochters.

2 En Jared stond op tegen zijn vader en kwam in het land Heth wonen. En het geschiedde dat hij velen vleide met zijn geslepen woorden, totdat hij de helft van het koninkrijk had verkregen.

3 En toen hij de helft van het koninkrijk had verkregen, leverde hij zijn vader slag, en hij voerde zijn vader weg in gevangenschap en dwong hem in gevangenschap te dienen;

4 en nu, in de dagen van de regering van Omer verkeerde hij de helft van zijn dagen in gevangenschap. En het geschiedde dat hij zonen en dochters verwekte, onder wie Chesron en Coriantumr;

5 en zij waren buitengewoon vertoornd wegens de handelingen van Jared, hun broer, zodat zij een leger op de been brachten en Jared slag leverden. En het geschiedde dat zij hem ’s nachts slag leverden.

6 En het geschiedde, toen zij het leger van Jared hadden gedood, dat zij op het punt stonden ook hem te doden; en hij smeekte hen hem niet te doden, dan zou hij het koninkrijk aan zijn vader overdragen. En het geschiedde dat zij hem in leven lieten.

7 En nu werd Jared buitengewoon bedroefd wegens het verlies van het koninkrijk, want hij had zijn hart op het koninkrijk en op de eer van de wereld gezet.

8 Nu wilde de dochter van Jared, die buitengewoon schrander was en de smarten van haar vader zag, een plan verzinnen waardoor zij het koninkrijk voor haar vader kon terugwinnen.

9 Nu was de dochter van Jared buitengewoon mooi. En het geschiedde dat zij met haar vader sprak en tot hem zei: Waarom is mijn vader zo bedroefd? Heeft hij de kroniek niet gelezen die onze vaderen over het grote diep hebben meegebracht? Zie, bestaat er niet een verslag over de ouden, dat zij door hun ageheime plannen koninkrijken en grote roem verkregen?

10 En nu, laat mijn vader dan Akish, de zoon van Kimnor, ontbieden; en zie, ik ben mooi en ik zal voor hem adansen en ik zal hem behagen, zodat hij mij tot vrouw zal begeren; indien hij u dan verzoekt mij aan hem tot vrouw te geven, zult u zeggen: Ik zal haar geven indien u mij het hoofd brengt van mijn vader, de koning.

11 En Omer nu was Akish tot vriend; toen dus Jared Akish had ontboden, danste de dochter van Jared voor hem, zodat zij hem behaagde en hij haar tot vrouw begeerde. En het geschiedde dat hij tot Jared zei: Geef mij haar tot vrouw.

12 En Jared zei tot hem: Ik zal haar u geven indien u mij het hoofd brengt van mijn vader, de koning.

13 En het geschiedde dat Akish al zijn verwanten in het huis van Jared bijeenbracht en tot hen zei: Wilt u mij zweren mij getrouw te zijn in hetgeen ik van u verlang?

14 En het geschiedde dat zij hem allen azwoeren bij de God van de hemel, en ook bij de hemelen, en ook bij de aarde, en bij hun hoofd, dat wie afweek van de hulp die Akish verlangde, zijn hoofd zou verliezen; en wie ook maar iets onthulde van hetgeen Akish hun bekendmaakte, die zou zijn leven verliezen.

15 En het geschiedde dat zij aldus met Akish overeenkwamen. En Akish nam hun de aeden af, die gegeven waren door de ouden die ook naar macht hadden gestreefd, en die waren doorgegeven van bKaïn af, die vanaf het begin een moordenaar was.

16 En ze werden door de macht van de duivel in stand gehouden om de mensen die eden af te nemen, om hen in de duisternis te houden, om hen die naar macht streefden te helpen bij het verkrijgen van macht, en om te moorden en om te plunderen en om te liegen en om allerlei goddeloosheid en hoererijen te bedrijven.

17 En het was de dochter van Jared die hem in het hart gaf die dingen vanouds op te zoeken; en Jared gaf het Akish in het hart; daarom diende Akish ze zijn verwanten en vrienden toe en verleidde hen met mooie beloften om alles te doen wat hij maar verlangde.

18 En het geschiedde dat zij een ageheime vereniging oprichtten, zoals de ouden, welke vereniging boven alles goddeloos en gruwelijk is in de ogen van God;

19 want de Heer werkt niet door geheime verenigingen, evenmin wil Hij dat de mens bloed vergiet; maar Hij heeft het vanaf het begin van het mensdom in ieder opzicht verboden.

20 En nu schrijf ik, Moroni, niet over de toedracht van hun eden en verenigingen, want het is mij bekendgemaakt dat zij bestaan onder alle volken, en dat zij bestaan onder de Lamanieten.

21 En zij hebben de avernietiging veroorzaakt van dit volk waarvan ik nu spreek, en eveneens de vernietiging van het volk van Nephi.

22 En alle natiën die zulke geheime verenigingen steunen om macht en gewin te verkrijgen — totdat die zich onder de natie verbreiden — zie, zij zullen vernietigd worden; want de Heer zal niet toestaan dat het abloed van zijn heiligen dat door hen zal worden vergoten, altijd van de aardbodem tot Hem zal roepen om bwraak op hen, zonder dat Hij hen wreekt.

23 Daarom, o andere volken, is het wijsheid in Gods bestel dat die dingen u worden getoond, opdat u zich daardoor van uw zonden bekeert en niet toelaat dat die moordzuchtige verenigingen — die zijn opgebouwd om amacht en gewin te verkrijgen — u in hun greep krijgen en het werk, ja, het werk van vernietiging, over u komt; ja, het zwaard van gerechtigheid van de eeuwige God zal op u vallen tot uw omverwerping en vernietiging, indien u die dingen laat bestaan.

24 Daarom gebiedt de Heer u dat wanneer u die dingen onder u ziet komen, u zich bewust wordt van uw vreselijke toestand wegens die geheime vereniging die onder u zal bestaan; of wee haar, wegens het bloed van hen die zijn gedood; want zij roepen vanuit het stof om wraak op haar, en ook op hen die haar hebben opgebouwd.

25 Want het zal geschieden dat wie haar opbouwen, ernaar streven de avrijheid van alle landen, natiën en volken omver te werpen; en ze brengt de vernietiging van alle volken teweeg, want ze is opgebouwd door de duivel, die de vader van alle leugen is; ja, diezelfde leugenaar die onze eerste ouders heeft bverleid, ja, diezelfde leugenaar die de mens vanaf het begin moord heeft laten plegen; die het hart van de mensen heeft verstokt, zodat zij vanaf het begin de profeten hebben vermoord en gestenigd en uitgeworpen.

26 Daarom is mij, Moroni, geboden deze dingen op te schrijven, opdat het kwaad zal worden weggedaan en de tijd zal komen dat Satan ageen macht over het hart van de mensenkinderen zal hebben, maar dat zij ertoe bbewogen zullen worden voortdurend het goede te doen, zodat zij tot de bron van alle gerechtigheid kunnen komen en gered zullen worden.