Schriften
Ether 11

Hoofdstuk 11

Oorlog, onenigheid en goddeloosheid beheersen het Jareditische leven — Profeten voorspellen de volkomen vernietiging van de Jaredieten, tenzij zij zich bekeren — Het volk verwerpt de woorden van de profeten.

1 En ook in de dagen van Com kwamen er vele profeten, en zij profeteerden de vernietiging van dat grote volk, tenzij het zich bekeerde en zich tot de Heer wendde en zijn moorden en goddeloosheid verzaakte.

2 En het geschiedde dat de profeten door het volk werden verworpen, en zij vluchtten naar Com voor bescherming, want het volk trachtte hen te vernietigen.

3 En zij profeteerden vele dingen tot Com; en hij was gedurende de rest van zijn dagen gezegend.

4 En hij bereikte een hoge leeftijd en hij verwekte Shiblom; en Shiblom regeerde in zijn plaats. En de broer van Shiblom stond tegen hem op en er ontstond een buitengewoon grote oorlog in het gehele land.

5 En het geschiedde dat de broer van Shiblom alle profeten die de vernietiging van het volk profeteerden, ter dood liet brengen;

6 en er was grote rampspoed in het gehele land, want zij hadden getuigd dat er een grote vervloeking op het land zou komen, en ook op het volk, en dat er een grote vernietiging onder hen zou zijn, zoals er nog nooit een op het aardoppervlak was geweest, en dat hun beenderen als ahopen aarde zouden zijn op het oppervlak van het land, tenzij zij zich van hun goddeloosheid bekeerden.

7 En zij luisterden niet naar de stem van de Heer wegens hun goddeloze verenigingen; daarom ontstonden er oorlogen en twisten in het gehele land, en eveneens vele hongersnoden en pestilentiën, zodat er een grote vernietiging was, zoals er nog nooit een op het aardoppervlak was gekend; en dit alles geschiedde in de dagen van Shiblom.

8 En het volk begon zich van zijn ongerechtigheid te bekeren; en voor zover zij dat deden, was de Heer abarmhartig jegens hen.

9 En het geschiedde dat Shiblom werd gedood; en Seth werd in gevangenschap gebracht en verbleef al zijn dagen in gevangenschap.

10 En het geschiedde dat Ahah, zijn zoon, het koninkrijk verkreeg; en hij regeerde het volk al zijn dagen. En hij bedreef in zijn dagen allerlei ongerechtigheid, waardoor hij het vergieten van veel bloed veroorzaakte; en zijn dagen waren weinige.

11 En Ethem, die een afstammeling van Ahah was, verkreeg het koninkrijk; en ook hij deed in zijn dagen wat kwaad was.

12 En het geschiedde dat er in de dagen van Ethem vele profeten kwamen en wederom tot het volk profeteerden; ja, zij profeteerden dat de Heer hen geheel van het aardoppervlak zou wegvagen, tenzij zij zich van hun ongerechtigheden bekeerden.

13 En het geschiedde dat het volk zijn hart verstokte en niet naar hun woorden wilde aluisteren; en de profeten treurden en trokken zich van het volk terug.

14 En het geschiedde dat Ethem al zijn dagen in goddeloosheid richtte; en hij verwekte Moron. En het geschiedde dat Moron in zijn plaats regeerde; en Moron deed wat kwaad was voor het aangezicht van de Heer.

15 En het geschiedde dat er een aopstand onder het volk ontstond wegens die geheime vereniging die was opgericht om macht en gewin te verkrijgen; en er stond een man onder hen op die machtig in ongerechtigheid was en Moron slag leverde, zodat hij de helft van het koninkrijk omverwierp; en hij behield de helft van het koninkrijk vele jaren lang.

16 En het geschiedde dat Moron hem ten val bracht en het koninkrijk wederom verkreeg.

17 En het geschiedde dat er nog een machtig man opstond; en hij was een afstammeling van de broer van Jared.

18 En het geschiedde dat hij Moron ten val bracht en het koninkrijk verkreeg; daarom verbleef Moron de rest van zijn dagen in gevangenschap; en hij verwekte Coriantor.

19 En het geschiedde dat Coriantor al zijn dagen in gevangenschap verbleef.

20 En in de dagen van Coriantor kwamen er ook vele profeten, en zij profeteerden grote en wonderbaarlijke dingen en riepen het volk bekering toe; en tenzij zij zich bekeerden, zou de Here God met hen in het agericht treden tot hun volkomen vernietiging;

21 en door zijn macht zou de Here God een aander volk zenden of brengen om het land te bezitten, zoals Hij hun vaderen had gebracht.

22 En wegens hun geheime vereniging en goddeloze gruwelen verwierpen zij alle woorden van de profeten.

23 En het geschiedde dat Coriantor aEther verwekte; en hij stierf na al zijn dagen in gevangenschap te zijn verbleven.