3Nephi 30


Hoofdstuk 30

De andere volken van de laatste dagen wordt geboden zich te bekeren, tot Christus te komen en zich te rekenen tot het huis van Israël. Ongeveer 34–35 n.C.

1 Luister, o andere volken, en hoor de woorden van Jezus Christus, de Zoon van de levende God, die Hij mij heeft ageboden aangaande u te spreken; want zie, Hij gebiedt mij als volgt te schrijven:

2 Wend u af, alle aandere volken, van uw goddeloze wegen; en bbekeer u van uw boze werken, van uw leugen en bedrog, en van uw hoererijen en van uw geheime gruwelen en uw afgoderijen en van uw moorden en uw priesterbedrog en uw afgunst en uw strijd, en van al uw goddeloosheid en gruwelen, en kom tot Mij en laat u dopen in mijn naam, opdat u vergeving van uw zonden zult ontvangen en zult worden vervuld met de Heilige Geest, zodat u zult worden cgerekend onder mijn volk, dat van het huis van Israël is.