พระคัมภีร์
๑ นีไฟ 9


บทที่ ๙

นีไฟทำบันทึกสองชุด—แต่ละชุดเรียกว่าแผ่นจารึกของนีไฟ—แผ่นจารึกที่ใหญ่กว่ามีประวัติฝ่ายโลก; แผ่นจารึกที่เล็กกว่าบอกเล่าเรื่องราวศักดิ์สิทธิ์เป็นส่วนใหญ่. ประมาณ ๖๐๐–๕๙๒ ปีก่อนคริสตกาล.

และเรื่องทั้งหมดนี้บิดาข้าพเจ้าเห็น, และได้ยิน, และพูด, ขณะที่ท่านพำนักอยู่ในกระโจม, ในหุบเขาเลมิวเอล, และอีกมากมายหลายเรื่องด้วย, ซึ่งไม่สามารถเขียนไว้บนแผ่นจารึกเหล่านี้.

และบัดนี้, ดังที่ข้าพเจ้าพูดไว้เกี่ยวกับแผ่นจารึกเหล่านี้, ดูเถิดแผ่นจารึกเหล่านี้มิใช่แผ่นจารึกซึ่งข้าพเจ้าทำเรื่องราวโดยครบถ้วนเกี่ยวกับประวัติผู้คนของข้าพเจ้า; เพราะแผ่นจารึกซึ่งข้าพเจ้าทำเรื่องราวโดยครบถ้วนเกี่ยวกับผู้คนของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าให้ชื่อว่านีไฟ; ดังนั้น, แผ่นจารึกเหล่านั้นเรียกว่าแผ่นจารึกของนีไฟ, ตามชื่อข้าพเจ้าเอง; และแผ่นจารึกเหล่านี้เรียกว่าแผ่นจารึกของนีไฟด้วย.

กระนั้นก็ตาม, ข้าพเจ้ายังได้รับบัญชาจากพระเจ้าว่าข้าพเจ้าควรทำแผ่นจารึกเหล่านี้, เพื่อความมุ่งหมายพิเศษเพื่อจะมีเรื่องราวจารึกไว้เกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจของผู้คนของข้าพเจ้า.

บนแผ่นจารึกอื่นจะจารึกเรื่องราวเกี่ยวกับการปกครองของกษัตริย์, และสงครามและการขัดแย้งของผู้คนของข้าพเจ้า; ดังนั้นแผ่นจารึกเหล่านี้จึงเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจเป็นส่วนใหญ่; และแผ่นจารึกอื่นเกี่ยวกับการปกครองของกษัตริย์และสงครามและการขัดแย้งของผู้คนของข้าพเจ้าเป็นส่วนใหญ่.

ดังนั้น, พระเจ้าทรงบัญชาข้าพเจ้าให้ทำแผ่นจารึกเหล่านี้เพื่อพระประสงค์อันสุขุมในพระองค์, ซึ่งพระประสงค์นั้นข้าพเจ้าหารู้ไม่.

แต่พระเจ้าทรงรู้สิ่งทั้งปวงนับจากกาลเริ่มต้น; ดังนั้น, พระองค์ทรงเตรียมทางเพื่อให้งานทั้งหมดของพระองค์สำเร็จในบรรดาลูกหลานของมนุษย์; เพราะดูเถิด, พระองค์ทรงมีเดชานุภาพทั้งปวงเพื่อให้พระวจนะทั้งหมดของพระองค์มีสัมฤทธิผล. และจึงเป็นดังนั้น. เอเมน.