พระคัมภีร์
๑ นีไฟ 6


บทที่ ๖

นีไฟเขียนเกี่ยวกับเรื่องของพระผู้เป็นเจ้า—จุดประสงค์ของนีไฟคือเพื่อชักชวนคนให้มาหาพระผู้เป็นเจ้าของอับราฮัมและได้รับการช่วยให้รอด. ประมาณ ๖๐๐–๕๙๒ ปีก่อนคริสตกาล.

และบัดนี้ข้าพเจ้า, นีไฟ, ไม่กล่าวถึงลำดับการสืบเชื้อสายบรรพบุรุษของข้าพเจ้าในส่วนนี้ของบันทึกข้าพเจ้า; ทั้งข้าพเจ้าจะไม่กล่าวถึงบนแผ่นจารึกที่ข้าพเจ้ากำลังเขียนอยู่นี้ไม่ว่าเวลาใด; เพราะมีเขียนไว้ในบันทึกที่บิดาข้าพเจ้าบันทึกไว้; ดังนั้น, ข้าพเจ้าไม่เขียนสิ่งนี้ไว้ในงานนี้.

เพราะข้าพเจ้าพอใจแล้วที่จะกล่าวว่าเราเป็นผู้สืบตระกูลของโยเซฟ.

และไม่สำคัญแก่ข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าจะละเอียดรอบคอบในการให้เรื่องราวโดยครบถ้วนเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดของบิดาข้าพเจ้า, เพราะเรื่องทั้งหมดไม่สามารถเขียนไว้บนแผ่นจารึกเหล่านี้, เพราะข้าพเจ้าปรารถนาจะให้มีที่ว่างเพื่อข้าพเจ้าจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องของพระผู้เป็นเจ้า.

เพราะความตั้งใจอันเต็มเปี่ยมของข้าพเจ้าคือข้าพเจ้าจะได้ชักชวนคนให้มาหาพระผู้เป็นเจ้าของอับราฮัม, และพระผู้เป็นเจ้าของอิสอัค, และพระผู้เป็นเจ้าของยาโคบ, และได้รับการช่วยให้รอด.

ดังนั้น, เรื่องอันเป็นที่พอใจแก่โลกข้าพเจ้าไม่เขียน, แต่เขียนเรื่องอันเป็นที่พอพระทัยต่อพระผู้เป็นเจ้าและต่อผู้ที่มิได้เป็นของโลก.

ดังนั้น, ข้าพเจ้าจะให้คำสั่งแก่พงศ์พันธุ์ของข้าพเจ้า, ว่าพวกเขาจะไม่ใช้เนื้อที่ในแผ่นจารึกเหล่านี้ไปด้วยเรื่องซึ่งไม่มีคุณค่าต่อลูกหลานมนุษย์.