Tanulmányozási segédletek
13. térkép Pál apostol misszionáriusi utazásai


13. térkép

Pál apostol misszionáriusi utazásai

Kép
13. bibliai térkép

É

13. térkép jelmagyarázata

Első út

Második út

Harmadik út

Római út

Italia

Fekete-tenger

Róma

Macedonia

Pontus

Tres Tabernae

Bitinia

Appius fóruma

Thessalonika

Filippi

Puteoli

Tróás

Bérea

Galatia

Szamotráké

Misia

Asia

Pergamon

Cappadocia

Antiókhia

Lídia

Phrygia

Szmirna

Ikónium

Tárzus

Khiosz

Efézus

Pisidia

Lisztra

Athén

Korinthus

Laodicea

Régium

Achaia

Milétosz

Pamfilia

Derbé

Lycia

Pergé

Antiókhia

Patmosz

Cilicia

Szirakúza

Mira

Knidosz

Rodosz

Ciprus

Szalamisz

Málta

Kréta

Páfosz

Szidón

Syria

Tírusz

Szép-kikötő

Phoenicia

Damaszkusz

Ptolemaisz

Földközi-tenger

Czézárea

Samária

Joppé

Jeruzsálem

Gáza

Ciréné

Alexandria

Egyiptom

Líbia

km

0 100 200 300 400

A B C D E F G H

1 2 3 4

●1

●2

●3

●4

●5

●6

●7

●8

●9

●10

●11

●12

●13

●14

●15

●16

●17

●18

●19

●20

●21

●22

●23

●24

●25

●26

●27

 1. Gáza Filep Gázába menet Krisztusról prédikált és megkeresztelt egy szerecsen főkomornyikot (Csel. 8:26–39).

 2. Jeruzsálem A jeruzsálemi eseményeket illetően lásd a 12. térképet.

 3. Joppé Péter látomást látott arról, hogy Isten biztosítja a bűnbánat ajándékát a nemzsidóknak (Csel. 10; 11:5–18). Péter feltámasztotta Tábithát a halálból (Csel. 9:36–42).

 4. Samária Filep szolgálatot végzett Samáriában (Csel. 8:5–13), később pedig Péter és János tanított itt (Csel. 8:14–25). Miután megadták a Szentlélek ajándékát, Simon, a varázsló meg szerette volna vásárolni tőlük ezt az ajándékot (Csel. 8:9–24).

 5. Cézárea Itt engedte meg Péter Kornéliusnak, hogy megkeresztelkedjen, miután egy angyal szolgált neki (Csel. 10). Itt mondta el Pál védőbeszédét Agrippa előtt (Csel. 25–26; lásd még JST 1:24–25).

 6. Damaszkusz (Damascus) Jézus megjelent Saulnak (Csel. 9:1–7). Miután Ananiás visszaadta Saul látását, Saul megkeresztelkedett és elkezdte szolgálatát (Csel. 9:10–27).

 7. Antiókhia (Szíriában) Itt nevezték először keresztényeknek a tanítványokat (Csel. 11:26). Agabus éhínséget jövendölt (Csel. 11:27–28). Nagy széthúzás támadt Antiókhiában a körülmetélést illetően (Csel. 14:26–28; 15:1–9). Antiókhiában Pál Silással, Barnabással és Júdás Barsabással együtt elkezdte második misszióját (Csel. 15:22, 30, 35).

 8. Tárzus Pál szülővárosa; Pált ide küldték a testvérek, hogy óvják az életét (Csel. 9:29–30).

 9. Ciprus Üldöztetés miatt a szentek egy része erre a szigetre menekült (Csel. 11:19). Pál első missziós útján átutazott Cipruson (Csel. 13:4–5), akárcsak később Barnabás és Márk (Csel. 15:39).

 10. Páfosz (Páfus) Pál megátkozott itt egy varázslót (Csel. 13:6–11).

 11. Derbé (Derbe) Pál és Barnabás prédikálták ebben a városban az evangéliumot (Csel. 14:6–7, 20–21).

 12. Lisztra (Listra) Amikor Pál meggyógyított egy nyomorékot, Barnabással együtt istenekként köszöntötték őket. Pált megkövezték és halottnak hitték, de túlélte és folytatta a prédikálást (Csel. 14:6–21). Ez Timóteus otthona (Csel. 16:1–3).

 13. Ikónium Első missziójukon prédikált itt Pál és Barnabás, és megkövezéssel fenyegették őket (Csel. 13:51–14:7).

 14. Laodicea (Laodiczea) és Kolossé Laodicea az egyház egyik olyan gyülekezete volt, ahová ellátogatott Pál és leveleket kapott tőlük (Kol. 4:16). Egyike annak a hét városnak, amelyet felsorol a Jelenések könyve (a többi Efézus, Smirna, Pergámum, Thiatira, Sárdis és Filadelfia; lásd Jel. 1:11). Kolossé 18 kilométerre keletre helyezkedik el Laodiceától. Pál írt az itt lakó szenteknek.

 15. Antiókhia (Pizidiában) Első misszióján Pál és Barnabás azt tanította a zsidóknak, hogy Krisztus Dávid magjából származott. Pál felajánlotta az evangéliumot Izráelnek, majd a nemzsidóknak. Pált és Barnabást üldözték és elűzték (Csel. 13:14–50).

 16. Milétosz Harmadik misszióján Pál arra figyelmeztette az egyház eldereit, hogy „gonosz farkasok” jönnek majd a nyáj közé (Csel. 20:29–31).

 17. Patmosz (Páthmós) János fogoly volt ezen a szigeten, amikor megkapta azokat a látomásokat, amelyeket most a Jelenések könyve foglal magában (Jel. 1:9).

 18. Efézus Apollós hatalommal prédikált itt (Csel. 18:24–28). Pál harmadik misszióján két évig tanított Efézusban, és sok embert megtérített (Csel. 19:10, 18). Kézrátétel által adományozta a Szentlélek ajándékát (Csel. 19:1–7) és sok csodát tett, beleértve ebbe gonosz lelkek kiűzését (Csel. 19:8–21). Diána hódolói felszították itt Pál ellen a kedélyeket (Csel. 19:22–41). A Jelenések könyvének egy része az efézusi gyülekezetnek szólt (Jel. 1:11).

 19. Tróás (Troás) Míg Pál második missziós útja alkalmával itt tartózkodott, látomást látott egy emberről Macedoniában, aki segítséget kér (Csel. 16:9–12). Harmadik misszióján, míg itt tartózkodott, feltámasztotta Eutikhust a halálból (Csel. 20:6–12).

 20. Filippi Pál, Silás és Timóteus megtérítettek egy Lídia nevű nőt, kiűztek egy gonosz lelket, és megverték őket (Csel. 16:11–23). Isteni segítséget kaptak, hogy megszökhessenek a börtönből (Csel. 16:23–26).

 21. Athén Pál, amikor második missziója alkalmával Athénban volt, prédikált a Mars-domban (Aeropagosz) az „Ismeretlen Isten”-ről (Csel. 17:22–34).

 22. Korinthus Pál második misszója alkalmával ment Korinthusba, ahol Akvillánál és Prisczillánál lakott. Prédikált és itt sok embert megkeresztelt (Csel. 18:1–18). Korinthusból írta Pál a Rómabeliekhez szóló levelét.

 23. Thessalonika Pál második missziós útja alkalmával prédikált itt. Misszionárius csoportja Béreába utazott, miután a zsidók fenyegették a biztonságukat (Csel. 17:1–10).

 24. Bérea Pál, Silás és Timóteus Pál második missziós útja alkalmával nemes lelkeket találtak itt, akiket taníthattak. A thessalonikai zsidók követték és üldözték őket (Csel. 17:10–13).

 25. Macedonia Pál második és harmadik útján tanított itt (Csel. 16:9–40; 19:21). Pál nagyon dicsérte a macedon szentek nagylelkűségét, akik adtak neki és a jeruzsálemi szegény szenteknek (Róm. 15:26; 2 Kor. 8:1–5; 11:9).

 26. Málta (Melita) Pál ennél a szigetnél szenvedett hajótörést, amikor úton volt Rómába (Csel. 26:32; 27:1, 41–44). Nem ártott neki a kígyómarás, és sokakat meggyógyított, akik betegek voltak Melitán (Csel. 28:1–9).

 27. Róma Pál két évig prédikált itt háziőrizetben (Csel. 28:16–31). Emellett míg Rómában raboskodott, leveleket írt az efézusbelieknek, a filippibelieknek, a kolossébelieknek, valamint Timóteusnak és Filemonnak. Péter első levelét „Babilonból” írta, ami valószínűleg Rómát jelentett, nem sokkal azt követően, hogy Néró Kr.u. 64-ben üldözte a keresztényeket. Sokan úgy tartják, itt halt vértanúhalált Péter és Pál.

Nyomtatás