Kyerɛwsɛm
Adwenkyerɛ Horow a edze Botu Wankasa Wo Kyerɛwsɛm Adzesũa Mpon


“Adwenkyerɛ Horow a edze Botu Wankasa Wo Kyerɛwsɛm Adzesũa Mpon,” Kyerɛwsɛm Adzesũa Adwenkyerɛ Horow (2021)

“Adwenkyerɛ Horow a edze Botu Wankasa Wo Kyerɛwsɛm Adzesũa Mpon,” Kyerɛwsɛm Adzesũa Adwenkyerɛ Horow

Mfonyin
ɔbaa a orusũa kyerɛwsɛm

Adwenkyerɛ Horow a edze Botu Wankasa Wo Kyerɛwsɛm Adzesũa Mpon

Akwanhorow a ɔyɛ mberɛw a edze botu mpon wɔ w’adzesũa fa Nyame n’asɛm a ɔwɔ kyerɛwsɛm no mu ho.

Bɔ Mpaa Nya Nkenyan

Nyame N’asɛm wɔ Kyerɛwsɛm no mu. Ber a irusũa no, bisa wo Ɔsor Egya N’akwankyerɛ na nya No Sunsum ma Ɔmboa wo ma tse ase.

Hwehwɛ Nkowar fa Jesus Christ ho

Kyerɛwsɛm no kyerɛkyerɛ hɛn dɛ ndzɛmba nyina dzi Christ ho dase (hwɛ 2 Nehpi 11:4; Moses 6:63), ntsi hwehwɛ No wɔ dza osisi, nsɛm, na nkyerɛkyerɛ a ɔwɔ kyerɛwsɛm mu no mu. Dwen ho dɛ ebɛkyerɛw anaa ebɛhyɛ nyiyimu binom nsew a wɔkyerɛkyerɛ Agyenkwa noho nsɛm na mbrɛ ibesi edzi N’ekyir.

Hwehwɛ Nkenyan Nsɛm na Nsɛnsin

Ibohu dɛ nsɛm na nsɛnsin binom a ɔwɔ kyerɛwsɛm mu no tɔ wo do, tse dɛ ma wɔkyerɛɛw no pɔkyee maa wo. Ebɛtse nkã dɛ wohia ma ɔwoara na wokenyan na wɔma wo nkuranhyɛ. Dwen ho dɛ ebɛhyɛ no nsew wɔ wo kyerɛwsɛm mu anaa ebɛkyerɛw ho nsɛm wɔ wo adzesũa nwoma mu.

Hwehwɛ Asɛmpa Nokwar Nsɛm

Ɔtɔfabi a asɛmpa nokwar nsɛm (wɔtaa frɛ no nkyerɛkyerɛ anaa fapem) a wɔakyerɛw no tsenn, na ɔtɔfabi a wodua fasusu anaa asɛm bi do dze kyerɛ adze. Bisa woho dɛ, “Ebɛn asɛmpa nokwar nsɛm na wɔkyerɛkyerɛ no wɔ kyerɛwsɛm nyiyimu yinom mu?”

Tsie Sunsum no

Yɛ aso ma w’adwendwen na wo nkã tse, mpo sɛ ɔyɛ dɛ ɔmmfa dza erekenkan noho a. Nkenyan no botum ayɛ ndzɛmba noara wo Ɔsor Egya pɛ dɛ isũa na etse no.

Mfonyin
ɔbaa a orusũa kyerɛwsɛm 2

Fa Kyerɛwsɛm no to W’abrabɔ ho

Susu mbrɛ nsɛm na nkyerɛkyerɛ a erekenkan no si fa w’abrabɔ ho. Mfatoho, ibotum ebisa woho, “Ebɛn sũahu na meenya a ɔnye dza merekenkan no sɛ?” anaa “Mibesi dɛn botum edzi dɛm nyimpa yi a ɔwɔ kyerɛwsɛm mu no ne fasusu do?”

Bisa Nsɛmbisa

Iribisa nsɛmbisa fa asɛmpa noho botum aboa wo ma afa dza ibosũa. Ber a isũa kyerɛwsɛm no, nsɛmbisa so botum aba w’adwen mu. Nsɛmbisa yinom botum afa dza erekan noho anaa w’abrabɔ ho nyina. Dwendwen nsɛmbisa yinom ho, na hwehwɛ nyiano ber a ekɔ do sũa kyerɛwsɛm no. Ayɛ w’adzesũa ewie no, bisa dza Nyame bɛma esũa bio akã ho, na hwɛ nya nyiano wɔ ndɔnhwer na nda a ɔreba no mu.

Fa Kyerɛwsɛm Adzesũa Mboa Horow Dzi Dwuma

Ama enya ntseasee akã kyerɛwsɛm nyiyimu a ekenkan ho no, fa ase nsɛnsin, Topical Guide, Bible Dictionary, Kyerɛwsɛm no Kwankyerɛ no, (scriptures.ChurchofJesusChrist.org), na adzesũa mboa binom so dzi dwuma.

Susu Kyerɛwsɛm ne Fibea

Ibotum enya ntseasee nhumu fa kyerɛwsɛm bi ho sɛ isusu ne fibea no a—gyinabew no anaa bea a kyerɛwsɛm no sii. Mfatoho, iruhu nkorɔfo a Nkɔnhyɛnyi bi kasaa kyerɛɛ hɔn no hɔn nkyir na dza wɔgye dzi no botum aboa wo ma atse ne nsɛm ne siantsir ase.

Mfonyin
ɔbarimba a orusũa kyerɛwsɛm

Kyerɛw W’Adwedwen na Atsenkã

Akwanhorow wɔ hɔ a yebotum dze akyerɛw nkenyan a ɔba ber a yerusũa adze. Mfatoho, ibotum ahyɛ kasafua anaa asɛmfua bi a ntseasee wɔ mu nsew na akyerɛw w’adwenwden dɛ asɛnsin bi wɔ wo kyerɛwsɛm no mu. Ibotum so akyerɛw wo journal mu nsɛm a ɔfa nkenyan, atsenkã na adwendwen a inya ho. Anaa ebɛkyerɛw asɛmbisa a ibisae ansaana erebɛhyɛ w’adzesua ase, a nyiano a wɔmaa wo ho kwankyerɛ no.

Sũa Nda a Odzi Ekyir Nkɔnhyɛfo na Asomafo hɔn nsɛm.

Kenkan dza nda a odzi ekyir nkɔnhyɛfo na asomafo akyerɛkyerɛ afa fapem a ihu no kyerɛwsɛm mu no ho. Hɔn nsɛm no wɔ “Wiadze Mfɛndzanan Ehyiadzi,” “Dawurbɔ Nkrataa horow,” na nwoma binom a ɔwɔ Asɛmpa Nwoma Korabea mu.

Kenkan Nsɛm no

Kenkan nsɛm a ɔwɔ kyerɛwsɛm no mu a, erohwehwɛ dɛ ebɛtse hɔn fibea ase (mber, bea, nyia a ɔkasa, na etsiefo) kyerɛwsɛm mu nsɛm a wɔdze ayɛ nsaano mfonyin no yɛ mboa kɛse ma iyi, tsitsir ara ma mbofra na nkorɔfo a wonnyim kyerɛwsɛm no mu yie.

Kã Nhumu Kyerɛ

Erepɛnsapɛnsa nhumu mu fi woara w’adzesũa mu no yɛ kwan pa a wɔdze kyerɛkyerɛ afofor na ɔboa hyɛ wo ntseasee wɔ dza akenkan no ho dzen.

Fa Dza Isũa no Bɔ Bra

Kyerɛwsɛm adzesũa botum ekenyan hɛn na woegya hɛn ma yɛasesã hɛn bra. Tsie dza Sunsum no kenyan wo dɛ yɛ ber a ekenkan, na nkyii si pi dɛ ibedzi dɛm nkenyan no do.