Kyerɛwsɛm
Dɛn Ntsi na Yesũa Kyerɛwsɛm no?


“Dɛn Ntsi na Yesũa Kyerɛwsɛm no?’’ Kyerɛwsɛm Adzesũa Adwenkyerɛ Horow (2021)

“Dɛn Ntsi na Yesũa Kyerɛwsɛm no?” Kyerɛwsɛm Adzesũa Adwenkyerɛ Horow

Mfonyin
Christ hyehyɛɛ <i>sacrament</i> no wɔ Nephifo mu, Andrew Bosley yɛe

Dɛn Ntsi na Yesũa Kyerɛwsɛm no?

Sɛ yesũa kyerɛwsɛm no enyiber do a, yɛbɛn Jesus Christ yie na yɛbɛtse N’asɛmpa na werdam afɔrbɔ no ase yie. Nkɔnhyɛnyi Nephi hyɛɛ hɛn nkuran wɔ kwan yi mu:

“Dɛm ntsi, ɔwɔ dɛ hom per kɔ kan gyina pintsinn wɔ Christ mu, nya enyidado a ɔhyerɛn na odzi mu, na hom nya Nyankopɔn nye nyimpa ho dɔ. Dɛm ntsi, sɛ hom per kɔ kan, na hom mee wɔ Christ n’asɛm mu, na hom tsim kodu ewiei a, hwɛ, dɛm na Egya no se: Hom benya onnyiewiei nkwa.” (2 Nephi 31:20).

Mfonyin
ebusua a wɔrekenkan kyerɛwsɛm

Nkyerɛkyerɛ a ɔwɔ kyerɛwsɛm mu no bɔboa hɛn ma yɛasan akɔ hɛn Ɔsor Egya hɔ. Hɛn nda a odzi ekyir nkɔnhyɛfo akã akyerɛ hɛn dɛ yensũa nsɛm no daa daa dɛ ankorankor, nna mbea a obotum ayɛ edwuma no, dɛ ebusua ebusua. Wɔato nsa afrɛ hɛn dɛ yensũa mfi hɔn a wɔwɔ kyerɛwsɛm mu no hɔn suahu mu na yɛmfa kyerɛwsɛm no mu nsɛm na nkyerɛkyerɛ no ndzi dwuma wɔ hɛn ndɛ abrabɔ mu, dɛ mbrɛ Nephi tuu fo wɔ 1 Nephi 19:23mu no. Tsetse na nda yi mu nkɔnhyɛfo nyina ato nsa afrɛ hɛn dɛ yensũa kyerɛwsɛm no na “[yɛ]mmee wɔ Christ ne nsɛm mu” (2 Nephi 32:3).

Mfonyin
ɔbarimba a ɔrekenkan kyerɛwsɛm

President Russell M. Nelson so kyerɛkyerɛɛ faa nokwar ehiasɛm yi “eremee” wɔ kyerɛwsɛm no mu ho:

“Eremee bor eresɔ ahwɛ ara. Eremee kyerɛ dɛ eretse ne dɛw. Yɛtse kyerɛwsɛm no ne dɛw ber a yerusũa no wɔ enyigye nhunii sunsum mu na gyedzi setsie mu. Sɛ yɛmee wɔ Christ ne nsɛm mu a, ɔda ‘nyimpa n’akomapon do’ [2 Corinthfo 3:3]. Wɔbɛyɛ hɛn su ne fã tstsir bi” (“Living by Scriptural Guidance,” Ensign, Ɔberɛfɛw 2000, 17).

Ber a yɛwɔw do dze hɛnho hyɛ ankorankor na ebusua kyerɛwsɛm adzesũa mu no, hɛn na hɛn ebusua ebusua botum enya akwankyerɛ, bambɔ, na dzenhyɛ etsia ɔhaw pii a ɔwɔ hɛn nda yi mu.