Grāmatas un nodarbības
43. nodaļa: Otrās Atnākšanas zīmes


43. nodaļa

Otrās Atnākšanas zīmes

Attēls
The resurrected Jesus Christ (wearing white robes with a magenta sash) standing above a large gathering of clouds. Christ has His arms partially extended. The wounds in the hands of Christ are visible. Numerous angels (each blowing a trumpet) are gathered on both sides of Christ. A desert landscape is visible below the clouds. The painting depicts the Second coming of Christ. (Acts 1:11)

Jēzus Kristus atgriezīsies uz Zemes

  • Kādas ir dažas no Otrās Atnākšanas zīmēm?

Glābējs teica Džozefam Smitam: „Es atklāšu Sevi no debesīm ar spēku un lielu godību … un dzīvošu taisnībā ar cilvēkiem uz zemes tūkstoš gadus, un ļaunie nepastāvēs” (M&D 29:11; skat. arī 44. un 45. nodaļu šajā grāmatā). Jēzus ir teicis, ka noteiktas zīmes un notikumi brīdinās mūs, kad tuvosies Viņa Otrā Atnākšana.

Tūkstošiem gadu Jēzus Kristus sekotāji ir gaidījuši Viņa Otro Atnākšanu kā miera un prieka laiku. Taču pirms Glābēja atnākšanas Zemes iedzīvotāji piedzīvos lielas nelaimes un pārbaudījumus. Mūsu Debesu Tēvs vēlas, lai mēs būtu gatavi šīm grūtībām. Viņš arī sagaida, lai mēs būtu garīgi sagatavojušies tam laikam, kad Glābējs nāks Savā godībā. Tādēļ Viņš ir devis mums zīmes, proti, notikumus, kas mums pavēstīs, ka Glābēja Otrā Atnākšana ir tuvu. Visos laikos Dievs ir atklājis šīs zīmes Saviem praviešiem. Viņš ir teicis, ka visi uzticīgie Kristus sekotāji zinās, kādas ir šīs zīmes, un gaidīs tās (skat. M&D 45:39). Ja mēs būsim paklausīgi un uzticīgi, mēs studēsim Svētos Rakstus un atpazīsim šīs zīmes.

Dažas no zīmēm, kas pareģo Jēzus Kristus Otro Atnākšanu, jau ir piepildījušās, vai arī pašlaik piepildās. Citas piepildīsies nākotnē.

Bezdievība, karš un nemieri

Daudzas no šīm zīmēm ir šausminošas un sirdi stindzinošas. Pravieši ir brīdinājuši, ka Zeme piedzīvos lielus nemierus, bezdievību, karus un ciešanas. Pravietis Daniēls teica, ka pirms Kristus Otrās Atnākšanas uz Zemes būs tādi bēdu laiki, kādi uz Zemes nekad vēl nav bijuši (skat. Daniēla 12:1). Tas Kungs teica: „Cilvēku mīlestība kļūs vēsa, un nekrietnība ies vairumā” (M&D 45:27). „Un viss būs satraukts; un … bailes nāks pār visiem ļaudīm” (M&D 88:91). Mēs varam sagaidīt zemestrīces, slimības, badu, viesuļvētras, pērkonu un zibeni (skat. Mateja 24:7; M&D 88:90). Krusa iznīcinās Zemes labību (skat. M&D 29:16).

Jēzus stāstīja Saviem mācekļiem, ka Zemi pārņems kari: „Jūs dzirdēsiet karus un karu daudzināšanu. … Jo tauta celsies pret tautu, valsts pret valsti” (Mateja 24:6–7). Pravietis Džozefs Smits teica: „Nezaudējiet drosmi, kad mēs jums stāstām par grūtajiem laikiem, jo tiem jānāk drīz, jo zobens, bads un nāvējošas slimības tuvojas. Uz šīs Zemes būs lielas iznīcības, tomēr jums nevajag domāt, ka visu svēto praviešu kaut viena rakstu zīmīte jeb viens rakstu galiņš netiks piepildīts, un vēl ir daudz, kam jātiek piepildītam” (Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith [2007], 252).

Daudzas no šīm zīmēm pašlaik piepildās. Bezdievība ir visur. Tautas nepārtraukti karo. Notiek zemestrīces un citas nelaimes. Daudz cilvēku cieš no postošām vētrām, sausuma, bada un slimībām. Mēs varam būt droši, ka pirms Tā Kunga atnākšanas šīs nelaimes kļūs vēl postošākas.

Tomēr ne visi notikumi pirms Kristus Otrās Atnākšanas ir šausminoši. Daudzi no tiem nes pasaulei prieku.

Evaņģēlija Atjaunošana

Tas Kungs teica: „Gaisma izplūdīs pie tiem, kas sēd tumsā, un tā būs Mana evaņģēlija pilnība” (M&D 45:28). Senatnes pravieši pareģoja evaņģēlija Atjaunošanu. Apustulis Jānis redzēja, ka evaņģēliju atjaunos eņģelis (skat. Jāņa atkl. 14:6–7). Šis pareģojums piepildījās, kad eņģelis Moronijs un citi Debesu vēstneši atnesa Džozefam Smitam Jēzus Kristus evaņģēliju.

Mormona Grāmatas nākšana klajā

Tas Kungs pastāstīja nefijiešiem par kādu citu zīmi: viņu pēcnācēji saņems Mormona Grāmatu (skat. 3. Nefijs 21). Vecās Derības laikos Mormona Grāmatas parādīšanos pareģoja pravieši Jesaja un Ecēhiēls (skat. Jesajas 29:4–18; Ecēhiēla 37:16–20). Šie pareģojumi tagad piepildās. Mormona Grāmata ir nākusi klajā un tiek nesta visai pasaulei.

Evaņģēlijs tiek sludināts visai pasaulei

Vēl viena Jēzus atnākšanas zīme ir tā, ka „valstības evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām” (Mateja 24:14; skat. arī Džozefs Smits — Mateja 1:31). Visi cilvēki dzirdēs evaņģēliju visā tā pilnībā paši savā valodā (skat. M&D 90:11). Kopš Baznīcas Atjaunošanas misionāri vienmēr ir sludinājuši evaņģēliju. Misionāru darbs ir tā paplašinājies, ka tagad desmitiem tūkstošu misionāru sludina daudzās pasaules valstīs un daudzās valodās. Pirms Otrās Atnākšanas un Tūkstošgades laikā Tas Kungs sniegs iespējas nest patiesību visām tautām.

Elijas atnākšana

Pravietis Maleahijs pareģoja, ka pirms Kristus Otrās Atnākšanas uz Zemi tiks atsūtīts pravietis Elija. Elija atjaunos saistīšanas spēkus, lai ģimenes locekļi varētu tikt savienoti. Viņš arī iedvesmos cilvēkus rūpēties par saviem priekštečiem un pēctečiem. (Skat. Maleahija 3:23–24; M&D 2.) Pravietis Elija ieradās pie Džozefa Smita 1836. gada aprīlī. Kopš tā laika ir strauji pieaugusi interese par ģenealoģiju un ģimenes vēsturi. Mums ir arī iespēja tempļos izpildīt saistīšanas priekšrakstus par dzīvajiem un mirušajiem.

Lehija pēcnācēji kļūs par diženu tautu

Tas Kungs teica, ka laikā, kad tuvosies Viņa atnākšana, lamanieši kļūs par tikumīgu un cienījamu tautu. Viņš teica: „Iekams nāks Tā Kunga lielā diena, … lamanieši ziedēs kā roze” (M&D 49:24). Šodien daudzi Lehija pēcnācēji saņem evaņģēlija svētības.

Jaunās Jeruzālemes celšana

Kad tuvosies Jēzus Kristus atnākšanas laiks, uzticīgie svētie uzcels tikumības pilsētu, Dieva pilsētu, ko sauks par Jauno Jeruzālemi. Tajā valdīs pats Jēzus Kristus. (Skat. 3. Nefijs 21:23–25; Mozus gr. 7:62–64; Ticības Apliecinājumi 1:10.) Tas Kungs teica, ka šo pilsētu uzcels Misūri štatā, Amerikas Savienotajās Valstīs (skat. M&D 84:2–3).

Šīs ir tikai dažas no zīmēm, ko Tas Kungs mums ir sniedzis. Svētajos Rakstos ir aprakstītas arī daudzas citas zīmes.

  • Kādas liecības jūs redzat tam, ka šīs zīmes piepildās?

Mums var palīdzēt laika zīmju pazīšana

  • Kā mēs varam būt mierīgi un nesatraukties, pat ja dažas no zīmēm ir baismīgas un šausminošas?

Runājot par Savu Otro Atnākšanu, Tas Kungs teica: „To stundu un dienu neviens cilvēks nezina, nedz eņģeļi debesīs” (M&D 49:7). Viņš to mācīja, izmantojot līdzību par vīģes koku. Viņš teica, ka, ieraugot vīģes koka lapas plaukstot, mēs zinām, ka drīz būs vasara. Tāpat, ieraugot zīmes, kas aprakstītas Svētajos Rakstos, mēs varam zināt, ka tuvojas Viņa atnākšana. (Skat. Mateja 24:32–33.)

Tas Kungs deva mums šīs zīmes, lai mums palīdzētu. Mēs varam savest kārtībā savu dzīvi un sagatavot sevi un savu ģimeni gaidāmajiem notikumiem.

Mēs esam brīdināti par nelaimēm, un mums ir pateikts tām sagatavoties, bet mēs varam arī gaidīt Glābēja atnākšanu un būt priecīgi. Tas Kungs teica: „Neuztraucieties, jo, kad visas šīs lietas [zīmes] notiks, jūs varēsit zināt, ka solījumi, kas ir doti jums, tiks izpildīti” (M&D 45:35). Viņš teica, ka tie, kas ir taisnīgi, netiks iznīcināti, kad Viņš nāks, „bet izturēs to dienu. Un zeme tiem tiks dota mantojumā; … un viņu bērni augs bez grēka … Jo Tas Kungs būs viņu vidū, un Viņa godība būs pār tiem, un Viņš būs viņu ķēniņš un viņu likumu devējs” (M&D 45:57–59).

Papildu Svētie Raksti