Ievads
  Footnotes

  Ievads

  Mācību ceļvedis un skolotāja rokasgrāmata

  Evaņģēlija principi tika sarakstīti, lai tos varētu izmantot gan kā mācību ceļvedi, gan kā skolotāja rokasgrāmatu. Studējot šo rokasgrāmatu, meklējot Tā Kunga Garu, jūs varat augt savās zināšanās un liecībā par Dievu Tēvu, Jēzu Kristu, Viņa veikto Grēku Izpirkšanu un evaņģēlija Atjaunošanu. Jūs varēsiet rast atbildes uz dažādiem dzīves jautājumiem, iegūt pārliecību par savu mērķi un vērtību un ar ticību risināt savus personiskos un ģimenes izaicinājumus.

  Norādījumi mācīšanai Baznīcā un mājās

  Būt skolotājam ir liela atbildība, kas sevī ietver daudzas iespējas stiprināt citus un pārliecināties, ka tie tiek „baroti ar labo Dieva vārdu” (Moronija 6:4). Ja jūs ievērosiet tālāk sniegtos principus, jūsu mācīšana būs efektīva:

  • Mīliet tos, kurus jūs mācāt.

  • Māciet ar Garu.

  • Māciet doktrīnu.

  • Aiciniet uzcītīgi mācīties.

  Mīliet tos, kurus jūs mācāt

  Ja jūs izrādāt mīlestību pret tiem, kurus jūs mācāt, viņi būs daudz atvērtāki Tā Kunga Garam. Viņi mācīsies ar lielāku entuziasmu un būs atvērtāki jums un pārējiem. Centieties iepazīt tos, kurus jūs mācāt, liekot viņiem sajust, ka viņi patiesi jums rūp. Esiet taktiski pret cilvēkiem, kuriem ir īpašas vajadzības. Radiet savā klasē labvēlīgu gaisotni, lai dalībnieki justos brīvi un uzdotu jums jebkādus jautājumus, kas viņiem varētu rasties par evaņģēlija principiem un to pielietošanu.

  Tā Kunga Gars būs ar jums, ja jūs cits citu mīlēsit un būsit vienoti. Tas Kungs teica: “Jaunu bausli Es jums dodu, ka jūs cits citu mīlat, kā Es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat cits citu mīlētu” (Jāņa 13:34).

  Vairāk par šo tēmu skat. Teaching, No Greater Call, 31–39. lpp..

  Māciet ar Garu

  Vissvarīgākais, ko jūs jebkad mācīsit, ir Kristus mācības, kuras atklātas caur Svētajiem Rakstiem un mūsdienu praviešiem un kuras apliecinājis Svētais Gars. Lai to sekmīgi veiktu, ar jums ir jābūt Tā Kunga Garam. „Un Gars tiks dots jums ar ticības lūgšanu,” teica Tas Kungs, „un, ja jūs nesaņemsit Garu, jūs nemācīsit” (M&D 42:14; skat. arī M&D 50:13–22). Svētais Gars ir īstais skolotājs, tādēļ ir svarīgi mācību stundā radīt tādu gaisotni, kas veicinātu tā Kunga Gara klātbūtni.

  Vairāk par šo tēmu skat. Teaching, No Greater Call, 41–48. lpp..

  Māciet doktrīnu

  Pirms mācāt kādu nodaļu, rūpīgi to izstudējiet, lai būtu pārliecināti, ka saprotat doktrīnu. Studējiet arī papildu Rakstu vietas, kas norādītas nodaļas beigās. Jūs mācīsit ar lielāku degsmi un spēku, ja mācības no attiecīgās nodaļas būs ietekmējušas jūs personīgi. Nekad nemēģiniet izdomāt savus pieņēmumus par Baznīcas mācību. Māciet tikai to, ko vēstī Svētie Raksti, pēdējo dienu praviešu un apustuļu vārdi, un to, uz ko jūs iedvesmo Svētais Gars (skat. M&D 42:12–14; 52:9).

  Ja jūs esat aicināts/a mācīt kvorumu vai klasi, lietojot šo grāmatu, neaizvietojiet to ar citiem materiāliem, lai cik interesanti tie būtu. Turieties pie Svētajiem Rakstiem un šīs grāmatas vārdiem. Ja tas ir atbilstoši, lietojiet personīgas pieredzes un rakstus no Baznīcas žurnāliem, lai papildinātu stundu saturu.

  Vairāk par šo tēmu skat. Teaching, No Greater Call, 50–59. lpp..

  Aiciniet uzcītīgi mācīties

  Mācot palīdziet citiem saskatīt, kādā veidā evaņģēlija principi pielietojami ikdienas dzīvē. Ierosiniet pārrunas par to, kā šie principi var ietekmēt mūsu attieksmi pret Dievu, pret mums, mūsu ģimenēm un mums apkārtējiem. Aiciniet mācību dalībniekus dzīvot saskaņā ar šiem principiem.

  Mēģiniet iesaistīt šajās nodarbībās pēc iespējas vairāk cilvēku. To jūs varat panākt, uzaicinot viņus skaļi lasīt citiem priekšā, atbildēt uz jautājumiem vai dalīties pieredzē, taču dariet to tikai tad, ja esat pārliecināti, ka tas viņus nesamulsinās. Gatavojot mācību stundu, būtu labi uzdot mācību dalībniekiem kādus īpašus uzdevumus. Esiet taktiski attiecībā uz citu cilvēku vajadzībām un jūtām. Var gadīties, ka pirms mācību stundas jums ar atsevišķiem cilvēkiem jāaprunājas personīgi un jāpajautā, vai viņi vēlas piedalīties pārrunās.

  Vairāk par šo tēmu skat. Teaching, No Greater Call, 61–74. lpp..

  Papildu palīdzība skolotājiem

  Katrā šīs grāmatas nodaļā ir ietverta viena vai divas piezīmes skolotājam. Tajās sniegtas idejas, kas jums var palīdzēt jūsu centienos mīlēt tos, kurus jūs mācāt, mācīt ar Garu, mācīt doktrīnu un aicināt nodarbības dalībniekus uzcītīgi mācīties.