Můj základ: soběstačnost je zásada spasení
předchozí další

„Můj základ: soběstačnost je zásada spasení“, Vedení diskuse ve skupinách pro podporu soběstačnosti (2016)

„Můj základ: soběstačnost je zásada spasení“, Vedení diskuse ve skupinách

Můj základ: soběstačnost je zásada spasení – maximální délka: 25 minut

Zamyslete se:

Jan 10:10 (vpravo)

Diskutujte:

Co znamená život v hojnosti?

Video:

„He Polished My Toe“ [„Krémem na boty mi natřel i palec“], dostupné na stránkách srs.lds.org/videos. (Nemáte toto video k dispozici? Přečtěte stranu 13.)

Krémem na boty mi natřel i palec

Pokud se nemůžete podívat na zmíněné video, přečtěte tento scénář.

Starší Enrique R. Falabella: Když jsem byl malý, moc jsme toho neměli. Vzpomínám si, jak jsem jednou zašel za tatínkem a řekl mu: „Tati, potřebuji nové boty. Tyhle jsou už opotřebované.“ Zastavil se, podíval se mi na boty a viděl, že jsou opravdu opotřebované. A pak řekl: „Myslím, že s tím můžeme něco udělat.“ Vzal trochu černého krému a boty vyleštil, takže se celé krásně leskly. Poté prohlásil: „A jsou spravené.“ Já odvětil: „Ještě ne. Vždyť vidíš, jak mi z bot kouká palec.“ On na to: „To můžeme také napravit!“ Vzal ještě trochu krému, natřel mi palec a vyleštil ho!

Toho dne jsem se naučil, že na každý problém lze najít řešení. Jsem přesvědčen, že tato zásada soběstačnosti a tato iniciativa představují možnost, jak urychlit dílo Páně. Je to součást práce na spasení. Každý z nás se může stát lepším, než jakým v současnosti je. Musíte přestat být neteční. Častokrát podléháme sebeuspokojení, a to náš pokrok maří. Každý den je dnem, kdy se mohu rozvíjet, pokud se rozhodnu udělat něco jinak, abych se zlepšil v tom, co se mi v minulosti nepodařilo. Pokud tak budete činit s vírou a uplatňovat víru a naději v to, že Kristus bude stát při vás a bude vám pomáhat, zjistíte, jak se rozvíjet po stránce časné i duchovní. A to díky tomu, že Bůh žije a vy jste Jeho synové nebo dcery.

Zpět na stranu 12.

Diskutujte:

Věříte, že vaše problémy mají řešení? Jak můžeme získat nárok na Pánovu moc, která nám může pomoci?

Přečtěte si:

Výňatek z Příručky 2 a citát staršího Dallina H. Oakse (vpravo). Být soběstačný neznamená, že jsme schopni zvládnout či získat cokoli, co si usmyslíme. Spíše to znamená, že věříme, že skrze milost neboli uschopňující moc Ježíše Krista a své osobní úsilí budeme schopni zaopatřit veškeré duchovní a časné nezbytnosti, které ve svém životě i v životě své rodiny potřebujeme. Soběstačnost je důkazem naší důvěry či víry v Boží moc pohnout horami v našem životě a dát nám sílu překonat zkoušky a protivenství.

Diskutujte:

Jak vám Kristova milost pomohla či pomáhá zaopatřit si duchovní a časné životní potřeby?

Diskutujte:

Přečtěte si citát presidenta Mariona G. Romneyho (vpravo). Jak poznáte, že se stáváte soběstačnějšími?

Učiňte závazek:

Dejte si závazek, že během tohoto týdne splníte následující úkol. Po splnění úkolu zaškrtněte políčko.

  • Podělte se s rodinou nebo s přáteli o to, čemu jste se dnes ohledně soběstačnosti naučili.

Zpět na stranu 8.