Naučte se – maximální délka: 85 minut
předchozí další

„Naučte se – maximální délka: 85 minut“, Vedení diskuse ve skupinách pro podporu soběstačnosti (2016)

„Naučte se – maximální délka: 85 minut“, Vedení diskuse ve skupinách

Naučte se – maximální délka: 85 minut

Co je to skupina pro podporu soběstačnosti? (10 minut)

Video:

„I Will Provide for My Saints“ [„Postarám se o své Svaté“], dostupné na stránkách srs.lds.org/videos pod nadpisem „Video Resource“ [„Videa“] v oddíle „Facilitating Groups“ [„Vedení diskuse ve skupinách“] (Nemáte toto video k dispozici? Pokračujte ve čtení.)

Diskutujte:

Jak má víra v Ježíše Krista ovlivní mou duchovní a časnou soběstačnost?

Přečtěte si:

Účelem skupin pro podporu soběstačnosti je pomoci lidem změnit způsob jejich života. Starší M. Russell Ballard učil: „Jsem přesvědčen, že rady představují ten nejefektivnější způsob, jak dosáhnout skutečných výsledků. Kromě toho vím, že rady představují Pánův způsob a že Pán prostřednictvím nebeské rady stvořil všechny věci ve vesmíru, jak se o tom píše ve svatých písmech.“ („Rodinné rady“, Liahona, květen 2016, 63.)

Když budou členové skupiny pracovat v radě, získají přístup k více talentům, k větší inspiraci a k více zkušenostem a znalostem, než mají oni sami. Skupina pro podporu soběstačnosti:

 • Skládá se z 8–12 členů, kteří usilují o dosažení totožného cíle – například zjistit, jak hospodařit s financemi, jak najít lepší práci, jak zlepšit své vzdělání nebo jak založit či rozvíjet vlastní podnikání.

 • Představuje bezpečné prostředí, kde se každý cítí příjemně a je schopen se rovnocenně zapojovat.

 • Setkává se po dobu až 12 týdnů, aby si její členové osvojili nové dovednosti a návyky.

 • Používá model komunikace založený na radách, takže členové skupiny se mohou učit jeden od druhého a vzájemně se povzbuzovat.

 • Její členové si dávají každý týden závazek, že budou jednat na základě toho, čemu se učí.

 • Její členové podávají zprávu o pokroku, aby se navzájem zodpovídali z dodržování svých závazků.

Diskutujte:

Čím se skupiny pro podporu soběstačnosti liší od workshopů nebo jiných kurzů, kterých jste se zúčastnili?

Vaše role jakožto vedoucího diskuse (15 minut)

Video:

„How to Facilitate a Group“ [„Jak vést průběh diskuse ve skupině“], dostupné na stránkách srs.lds.org/videos pod nadpisem „Video Resource“ [„Videa“] v oddíle „Facilitating Groups“ [„Vedení diskuse ve skupinách“] (Nemáte toto video k dispozici? Pokračujte ve čtení.)

Diskutujte:

Co musel vedoucí diskuse v tomto videu změnit, aby se z učitele stal vedoucím diskuse? Jaký vliv to mělo na skupinu?

Přečtěte si:

Pán ohledně rad či skupin v Církvi prohlásil: „Nechť všichni nejsou mluvčími najednou; ale nechť jeden mluví v jednu chvíli a nechť všichni naslouchají slovům jeho, aby, až všichni promluví, všichni mohli býti vzděláváni ode všech a aby každý muž mohl míti stejnou výsadu.“ (NaS 88:122; kurzíva přidána.)

Ve skupinách pro podporu soběstačnosti není nikdo povolán učit! Vaším úkolem jakožto vedoucího diskuse je pomoci členům skupiny řídit se příslušnými materiály, zapojovat se do diskuse a přizvat do diskuse Ducha. Nebyli jste povoláni, abyste byli experty na danou oblast. Spíše se máte diskuse účastnit jakožto člen skupiny, dodržovat závazky a učit se spolu s ostatními. Níže uvedené zásady (zvýrazněny tučně) vám pomohou dosáhnout toho, aby setkání vaší skupiny byla úspěšná.

Vytvořte bezpečné prostředí. Účastníci budou každý týden ostatním členům skupiny podávat zprávu o tom, jak se jim daří dodržovat závazky. Na cestě k dosažení větší soběstačnosti se budou dopouštět chyb a zažijí neúspěch. To je normální a přirozené. Je nesmírně důležité, aby účastníci věděli, že se nacházejí v bezpečném prostředí, kde mohou zkoušet nové věci, zažívat nezdary, a nakonec dosáhnout úspěchu.

Diskutujte:

Jak můžete pomoci účastníkům, aby se ve skupině cítili bezpečně a příjemně a aby je ostatní členové skupiny přijímali?

Přečtěte si:

Povzbuzujte k účasti. Jakožto vedoucí skupiny byste neměli mluvit více než kterýkoli jiný člen skupiny. Měli byste se stát jedním z nich a pomoci každému, aby se do diskuse zapojoval.

Diskutujte:

Jak byste jednali s někým, kdo se snaží ovládat diskusi nebo se do diskuse nezapojuje?

Přečtěte si:

Zahajujte a zakončujte včas. Členové skupiny by se měli moci spoléhat na to, že setkání skupiny pokaždé začnou a skončí včas. Každý oddíl a činnost má doporučený časový limit. Každý týden můžete někoho ve skupině pověřit tím, aby sledoval čas.

Diskutujte:

Co dalšího můžete udělat pro to, aby setkání skupiny začínala a končila včas?

Přečtěte si:

Dbejte na to, aby se poznámky druhých týkaly daného tématu a byly pozitivní. Nikdy nevyprávějte příběhy, v nichž se o druhých mluví kriticky, i když jsou o lidech, které členové skupiny neznají.

Diskutujte:

Jak můžete povzbuzovat členy skupiny, aby se jejich poznámky týkaly daného tématu a byly uctivé?

Struktura setkání skupiny pro podporu soběstačnosti (40 minut)

Video:

„‚Go and Do‘ Learning“ [„Učení se stylem ‚půjdu a udělám‘“], dostupné na stránkách srs.lds.org/videos pod nadpisem „Video Resource“ [„Videa“] v oddíle „Facilitating Groups“ [„Vedení diskuse ve skupinách“] (Nemáte toto video k dispozici? Pokračujte ve čtení.)

Přečtěte si:

Každé setkání skupiny má pět oddílů. Žádný oddíl byste neměli nikdy vynechat.

Podejte zprávu:

V tomto oddíle účastníci zhodnotí své úsilí a podají ostatním ve skupině zprávu o svém pokroku. Podělí se o to, čemu se naučili díky procvičování nových dovedností a návyků. Hodnocení pokroku je pro vytváření nových návyků nesmírně důležité. (Zabere to 20–30 minut.)

Diskutujte:

Jak nám může pomoci to, když o svém pokroku podáváme zprávu otevřeně všem členům skupiny?

Můj základ:

V tomto oddíle se členové učí zásadám víry, vzdělání, usilovné práce a důvěry v Pána a tyto zásady uplatňují v praxi. Každý týden si účastníci projdou jednu základní zásadu, která jim pomůže stát se soběstačnějšími. (Zabere to 20 minut.)

Diskutujte:

Proč ve skupinách studujeme jak nauku, tak i časné dovednosti?

Naučte se:

V tomto oddíle si účastníci přečtou o nových nápadech a dovednostech, budou o nich diskutovat a budou je procvičovat, aby jim pomohly dosáhnout časné soběstačnosti. (Zabere to 40–50 minut.)

Zamyslete se:

V tomto oddíle se účastníci zamyslí nad tím, co se během setkání skupiny dozvěděli, a něco si o tom napíší. Budou usilovat o vedení od Pána a stanoví si, v čem se mohou zlepšit. Tento oddíl prosím nevynechávejte. (Zabere to 5–10 minut.)

Diskutujte:

Jak zamýšlení se nebo přemítání – v tichosti a bez diskuse – umožňuje Duchu Svatému, aby nás učil?

Učiňte závazek:

V tomto oddíle si účastníci dají závazek, že budou procvičovat nové dovednosti a návyky, kterým se naučili a o nichž diskutovali na setkání skupiny. Učinit závazek a dodržovat ho je v procesu osvojování si nových návyků nesmírně důležité. Účastníci si vybírají některého dalšího člena skupiny, který se stane jejich partnerem pro úkoly, aby jim pomáhal. Tento partner pro úkoly pak během týdne kontaktuje dotyčného účastníka, aby ho povzbudil a podpořil. Účastníci si také dávají závazek, že o tom, co se dozvěděli, budou učit svou rodinu či přátele. (Zabere to 5–10 minut.)

Diskutujte:

Proč je důležité být partnerem pro úkoly a mít takového partnera?

Jednejte:

Účastníci musí v průběhu týdne na základě svých závazků jednat, a díky tomu něco ve svém životě změnit! Když budou jednat podle toho, čemu se naučili, a budou o tom učit druhé, pomůže jim to osvojit si dovednosti a návyky týkající se soběstačnosti. (Zabere to 3–8 hodin týdně.)

Diskutujte:

Jak mohu členům skupiny pomoci v tom, aby si v průběhu týdne pěstovali dobré návyky?

Přečtěte si:

Když jste se nyní seznámili se strukturou našeho setkání, procvičme si společně jeden oddíl.

Jak se lidé připojují ke skupinám (10 minut)

Video:

„Choosing a Self-Reliance Group“ [„Jak si vybrat skupinu pro podporu soběstačnosti“], dostupné na stránkách srs.lds.org/videos pod nadpisem „Video Resource“ [„Videa“] v oddíle „Facilitating Groups“ [„Vedení diskuse ve skupinách“] (Nemáte toto video k dispozici? Pokračujte ve čtení.)

Přečtěte si:

Postup, jak se připojit k určité skupině, sestává ze třech kroků.

Zaprvé – členové rady sboru vyzvou členy, aby se zúčastnili úvodního setkání na téma soběstačnosti.

Zadruhé – členové, kteří se tohoto setkání zúčastní, projdou tímto procesem:

 • Dozvědí se o základních naukách a zásadách soběstačnosti.

 • Zhodnotí své stávající duchovní a časné potřeby.

 • Vyberou si skupinu, která jim pomůže zlepšit se v jejich dovednostech.

 • Vyberou den, čas a místo setkání skupiny.

Zatřetí – členové se obvykle začnou scházet se skupinou, kterou si vybrali, jeden týden po úvodním setkání.

Administrativní zodpovědnosti vedoucího diskuse (10 minut)

Registrace skupiny

Přečtěte si:

Je důležité skupinu zaregistrovat a později, po skončení setkávání dané skupiny, vyplnit zprávu. Díky zaregistrování skupiny si budete moci vyžádat osvědčení pro účastníky, získat dodatečné školicí materiály a pomůžete Církvi zkvalitňovat iniciativu na podporu soběstačnosti. Projděte si prosím níže uvedené pokyny:

 • Před prvním setkáním skupiny si ze stránek srs.lds.org/report stáhněte formulář Group Registration Form [Formulář pro registraci skupiny]. Během prvního setkání skupiny formulář vyplňte. Po vyplnění formuláře přejděte na stránky srs.lds.org/report a zadejte příslušné údaje.

 • Každý týden kontaktujte odborníka kůlu pro podporu soběstačnosti a informujte ho o tom, kdo se setkání zúčastnil, a podělte se s ním o příklady úspěchů členů skupiny.

 • Před posledním setkáním skupiny si ze stránek srs.lds.org/report stáhněte zprávu End of Group Report [Zpráva o zakončení skupiny] a Certificate Request Form [Formulář žádosti o osvědčení]. Během posledního setkání skupiny formulář vyplňte. Po vyplnění formuláře přejděte na stránky srs.lds.org/report a zadejte příslušné údaje.

Každotýdenní příprava místnosti pro setkávání a videí

Přečtěte si:

Váš odborník kůlu pro podporu soběstačnosti vám má v církevní budově zarezervovat jednu místnost. Každý týden byste měli přijít několik minut před začátkem setkání, abyste připravili stoly a židle. Také byste měli připravit audiovizuální zařízení a ověřit, zda funguje video a zvuk.

Vedení diskuse ve skupině „Mé hledání práce“

Pokud máte za úkol vést diskusi ve skupině Mé hledání práce, je zapotřebí, abyste měli na paměti dvě záležitosti.

Zaprvé – při zakládání této skupiny během úvodního setkání na téma soběstačnosti požádejte účastníky, aby si vždy na každé setkání přinesli seznam pracovních nabídek, o které mají zájem.

Zadruhé – pokud jde o setkávání skupiny, můžete být flexibilní. Přečtěte si prosím strany 16–17 v dodatku. Během úvodního setkání na téma soběstačnosti seznamte ty, kteří si vybrali vaši skupinu, s různými možnostmi setkávání.

Souhrn

Přečtěte si:

Během vykonávání své role vedoucího diskuse se často vracejte k níže uvedenému seznamu.

Co dělat před setkáním skupiny

 • Zavolejte nebo pošlete SMS zprávu členům skupiny, abyste jim připomněli datum, čas a místo setkání.

 • Projděte si příslušný text, abyste se připravili na vedení diskuse – nepřipravujte se ale na to, že byste tento text učili jako lekci.

 • Požádejte odborníka kůlu pro podporu soběstačnosti, aby vám poskytl dostatečné množství pracovních sešitů pro každého, kdo se do skupiny přihlásil, a další dva výtisky pracovního sešitu navíc.

 • Buďte na místě setkání včas, abyste náležitě uspořádali židle, stoly a připravili zařízení pro přehrávání videa.

 • Mějte k dispozici propisky a tužky pro ty, kteří si zapomenou přinést vlastní.

Co dělat během setkání skupiny

 • Přivítejte vřele členy skupiny a seznamte se s nimi.

 • Vyjadřujte jim uznání a chvalte je za jejich úspěchy a dosažený pokrok.

 • Dejte někomu za úkol sledovat doporučená časová rozmezí.

 • Povzbuzujte členy skupiny k diskusi.

 • Klaďte důraz na to, aby účastníci v době mezi setkáními plnili své závazky.

 • Připomínejte členům skupiny, aby uchovávali osobní informace v důvěrnosti.

Co dělat po setkání skupiny

 • Po prvním a posledním setkání skupiny navštivte stránku srs.lds.org/report, abyste mohli skupinu zaregistrovat, podat zprávu a zajistit osvědčení.

 • Povzbuďte partnery pro úkoly, aby během týdne kontaktovali přidělené účastníky a pomáhali jim.

 • Každý týden kontaktujte odborníka kůlu pro podporu soběstačnosti a informujte ho o tom, kdo se setkání zúčastnil a jak probíhalo.

 • S modlitbou si projděte materiály určené na příští setkání skupiny.

 • Připravujte se po duchovní stránce a jednejte na základě vnuknutí, která obdržíte.