Persoane și familii
30 septembrie-13 octombrie Efeseni: „Pentru desăvârșirea sfinților”

„30 septembrie-13 octombrie Efeseni: «Pentru desăvârșirea sfinților»”, Vino și urmează-Mă – Pentru persoane și familii: Noul Testament, 2019 (2019)

„30 septembrie-13 octombrie Efeseni”, Vino și urmează-Mă – Pentru persoane și familii: 2019

Family life

30 septembrie-13 octombrie

Efeseni

„Pentru desăvârșirea sfinților”

Observați vreo legătură între mesajele din cadrul conferinței generale și epistola lui Pavel către efeseni?

Consemnați-vă impresiile

Când Evanghelia a început să se răspândească în Efes, a provocat „o mare tulburare” (Faptele apostolilor 19:23) printre efeseni. Meșteșugarii locali care au făcut altare pentru o zeiță păgână percepeau creștinismul drept o amenințare pentru breasla lor și, în scurt timp „[au fost plini] de mânie… [și] toată cetatea s-a tulburat” (vedeți Faptele apostolilor 19:27-29). Imaginați-vă că sunteți un nou convertit la Evanghelie într-o astfel de atmosferă. Mulți efeseni au acceptat și au trăit potrivit Evangheliei în mijlocul acestei „[răscoale]” (Faptele apostolilor 19:40), iar Pavel i-a asigurat că „Hristos… este pacea noastră” (Efeseni 2:13-14). Aceste cuvinte, alături de invitația sa de a se renunța la „orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire” (Efeseni 4:31) pare tot atât de potrivită pentru zilele noastre precum a fost și atunci. Pentru efeseni, tot așa cum este și în cazul dumneavoastră, forța de a înfrunta adversitatea vine „[din] Domnul și [din] puterea tăriei Lui” (Efeseni 6:10-13).

Integrated Curriculum Illustration

Idei pentru studiul din scripturi personal

Efeseni 1:4-11, 17-19

A „ales” Dumnezeu sau a „rânduit mai dinainte” pe unii dintre copiii Săi pentru a fi salvați?

Pavel a spus despre sfinții „[rânduiți] mai dinainte” de Dumnezeu și „[aleși] înainte de întemeierea lumii” că sunt ai Săi. După cum a remarcat președintele Henry B. Eyring, faptul că atât de mulți oameni trăiesc și mor fără a avea șansa de a primi Evanghelia îi face pe mulți să „[ajungă] la concluzia că Dumnezeu trebuie să fi hotărât dinainte pe care dintre copiii Săi îi va salva și le-a oferit Evanghelia, iar cei care nu au auzit niciodată Evanghelia, pur și simplu, nu au fost «aleși». Dar… planul lui Dumnezeu este mult mai plin de dragoste și dreptate decât atât. Tatăl nostru Ceresc este nerăbdător să adune și să-Și binecuvânteze toată familia” („Să adunăm familia lui Dumnezeu”, Ensign sau Liahona, mai 2017, p. 20-21). Toți copiii lui Dumnezeu pot accepta Evanghelia și rânduielile ei datorită lucrării făcute pentru cei morți în templele sfinte.

Deși nimeni nu este predestinat (rânduit mai dinainte) să fie salvat sau să nu fie salvat, revelațiile din zilele noastre ne învață că unii au fost aleși sau „[rânduiți] mai dinainte” în lumea premuritoare pentru a îndeplini anumite responsabilități aici, pe pământ. Aceasta include responsabilitatea că toți sfinții din zilele din urmă trebuie să împărtășească Evanghelia și să-i ajute pe toți copiii lui Dumnezeu, de ambele părți ale vălului, să vină la Hristos. (Vedeți „Foreordination (Prerânduire)”, Gospel Topics (Subiecte din Evanghelie), topics.lds.org.)

Efeseni 1:10

Dumnezeu va „uni iarăși într-unul în Hristos, toate lucrurile”.

V-ați întrebat vreodată ce este „plinirea vremurilor (dispensația plenitudinii timpurilor)” sau ce înseamnă să „[unească] iarăși într-unul în Hristos, toate lucrurile”? În timp ce cugetați asupra acestor expresii, citiți următoarele scripturi: Efeseni 4:13; 2 Nefi 30:7-8; Doctrină și legăminte 110:11-16; 112:30-32; 128:18-21. Vă puteți simți inspirat să scrieți propriile explicații privind aceste expresii.

Efeseni 2:19-22; 4:11-16

Biserica este întemeiată pe apostoli și profeți, iar Isus Hristos este piatra din capul unghiului.

Faptul de a citi învățăturile lui Pavel despre apostoli și profeți vă poate ajuta să vă pregătiți să auziți mesajele apostolilor și profeților din zilele noastre în timpul conferinței generale. Potrivit celor relatate în Efeseni 2:19-22; 4:11-16, de ce avem profeți și apostoli? Cum v-au ajutat învățăturile lor să nu „[plutiți] încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură”?

Vedeți, de asemenea, Faptele apostolilor 4:10-12.

2017 October General Conference: Apostles

Domnul cheamă profeți și apostoli pentru a conduce Biserica Sa.

Efeseni 5:21-6:4

Pot să-mi întăresc relațiile de familie.

În timp ce citiți Efeseni 5:21-6:4, ce gânduri vă vin în minte despre cum să vă întăriți relațiile de familie?

Este important să remarcați că acele cuvinte ale lui Pavel, din Efeseni 5:22, au fost scrise în contextul tradițiilor sociale ale epocii sale. Profeții și apostolii din zilele noastre ne învață că bărbații nu sunt superiori femeilor și că soții și soțiile trebuie să fie „parteneri egali” (vedeți „Familia: o declarație oficială către lume”, Ensign sau Liahona mai 2017, p. 145). Chiar și așa, tot puteți găsi sfaturi relevante în Efeseni 5:23-33, mai ales dacă sunteți căsătorit sau vă pregătiți să vă căsătoriți. De exemplu, cum Își arată Hristos dragostea față de sfinți? Ce implică aceasta în legătură cu modul în care soții trebuie să-și trateze soțiile? Ce mesaje care vi se aplică găsiți în aceste versete?

Efeseni 6:10-18

Faptul de a îmbrăca „toată [armura] lui Dumnezeu” mă va proteja împotriva răului.

În timp ce citiți Efeseni 6:10-18, gândiți-vă de ce a numit Pavel fiecare componentă a armurii așa cum a făcut-o. Împotriva a ce ne va proteja „toată [armura] lui Dumnezeu”? Ce puteți să faceți pentru a vă îmbrăca în fiecare zi mai pe deplin cu fiecare componentă a armurii?

Vedeți, de asemenea, 2 Nefi 1:23; Doctrină și legăminte 27:15-18.

Integrated Curriculum Illustration

Idei pentru studiul din scripturi ca familie și seara în familie

În timp ce citiți din scripturi cu membrii familiei dumneavoastră, Spiritul vă poate ajuta să știți ce principii să accentuați și să discutați pentru a răspunde nevoilor familiei dumneavoastră. Iată câteva sugestii.

Efeseni 1:10

Prin restaurarea din zilele din urmă, Dumnezeu unește laolaltă toate lucrurile, inclusiv toate principiile și rânduielile Evangheliei. Pentru a demonstra această idee, puteți ascunde obiecte sau expresii scrise în casa dumneavoastră care să reprezinte lucruri care au fost restaurate în zilele noastre (cum ar fi cheile preoției, rânduielile din templu, scripturi și daruri spirituale). Membrii familiei le pot căuta și le pot „[aduna]” laolaltă. De ce suntem recunoscători să trăim în „plinirea vremurilor (dispensația plenitudinii timpurilor)”?

Efeseni 2:4-10; 3:14-21

Invitați membrii familiei să împărtășească experiențe în care au simțit dragostea și mila lui Dumnezeu și ale lui Isus Hristos descrise în aceste versete.

Efeseni 2:12-19

Membrilor familiei dumneavoastră le-ar putea plăcea să clădească ziduri din perne sau din alte obiecte pe care le aveți acasă și, apoi, să le dărâme. Ce tipuri de ziduri despart oamenii în zilele noastre? Cum „a surpat [Isus Hristos] zidul de la mijloc care [ne] despărțea” de Dumnezeu?

Efeseni 6:10-18

Membrii familiei dumneavoastră își pot face propria „[armură] a lui Dumnezeu” folosind lucruri din casă. Prezentarea video „The Armour of God (Armura lui Dumnezeu)” (LDS.org) îi poate ajuta pe membrii familiei dumneavoastră să vizualizeze această armură. Cum ne protejează spiritual fiecare componentă a armurii? Ce putem să facem pentru a ne ajuta unul pe altul să „[ne îmbrăcăm] cu toată [armura] lui Dumnezeu” (Efeseni 6:11) în fiecare zi?

Pentru mai multe idei pentru a le preda copiilor, vedeți rezumatul acestei săptămâni, din manualul Vino și urmează-Mă – Pentru Societatea Primară.

Să ne îmbunătățim studiul personal

Permiteți Spiritului să vă îndrume studiul. Fiți atenți la Spirit pe măsură ce El vă îndrumă către lucrurile pe care trebuie să le învățați în fiecare zi, chiar dacă acest lucru vă face să studiați un subiect pe care nu l-ați planificat inițial.

Armor

Faptul de a îmbrăca armura lui Dumnezeu ne poate proteja spiritual.