23.–29. märts. Enose – Mormoni sõnad: Ta töötab minus, et teha oma tahet
  Joonealused märkused
  Theme

  „23.–29. märts. Enose – Mormoni sõnad: Ta töötab minus, et teha oma tahet”, Tule, järgne mulle – isiklikuks ja peres kasutamiseks: Mormoni Raamat 2020 (2020)

  „23.–29. märts. Enose – Mormoni sõnad”, Tule, järgne mulle – isiklikuks ja peres kasutamiseks: 2020

  Enos väikese poisina koos oma isa Jaakobi ja emaga

  Jaakob ja Enos. Scott Snow

  23.–29. märts

  EnoseMormoni sõnad

  Ta töötab minus, et teha oma tahet

  Kui loete peatükke Enosest kuni Mormoni sõnadeni, siis leidke oma perele väärtuslikke sõnumeid.

  Pange oma muljed kirja

  Enos läks metsa metsloomi küttima, aga jäi sinna hoopis terveks päevaks ja ööks palvetama (vt En 1:3–4). Kuna tema hing tõeliselt nälgis, et saada andeks oma patte, oli Enos valmis palvetama nii kaua, kui vaja ning isegi Jumala ees heitlema (vt En 1:2). See ongi siiras palve: mitte niivõrd palumine, et saada, mida soovime, vaid siiras püüdlus suhelda Jumalaga ja joondada meie tahe Tema tahtega. Kui te sel viisil palvetate, kui teie hääl ulatub taevasse, siis leiate nagu Enos, et Jumal kuuleb teid ja Ta tõeliselt hoolib teist, teie lähedastest ja isegi teie vaenlastest (vt En 1:4–17). Neil hetkedel võib Jumal avaldada teile oma tahte ja te olete rohkem valmis ja võimeline Tema tahet tegema, sest olete Temaga kooskõlas. Nagu Mormon, te „ei tea kõiki asju, aga Issand teab kõiki asju, ‥ [ja] ta mõjutab [teid], et [teeksite] tema tahtmist mööda” (Mrs 1:7).

  Iseseisva uurimise pisipilt

  Ideid isiklikuks pühakirjauurimiseks

  Enose 1:1–3

  Vanema sõnadel võib olla kestev mõju.

  Milline on nende salmide sõnum vanematele ja lastele?

  Enose 1:4–27

  Meie siirad palved saavad vastuse.

  Enose palvetamise kogemus on üks kõige meeldejäävamaid pühakirju. Teie kogemused palvega võivad olla vähem dramaatilised, kuid see ei tähenda, et nad on vähem tähendusrikkad. Enose kogemused võivad avaldada viise, kuidas võite oma palveid parandada. Järgnevalt on toodud mõned küsimused, mille peale mõelda.

  • Millised sõnad kirjeldavad Enose püüdlusi palvetamisel?

  • Mille eest Enos algselt palvetas? (Vt En 1:4.) Mida võite õppida sellest, mida Enos tegi pärast vastuse saamist? (Vt En 1:5–7.)

  • Kuidas Enos tegutses saadud vastuste järgi?

  • Mida võite õppida Enoselt kõigutamatu usu kohta Issandasse? (En 1:11)

  JaaromiOmni

  Issand õnnistab meid, kui peame käske.

  Üks Jumala kõige enam korratud lubadusi Mormoni Raamatus on see, et kui nefilased peavad käske, siis saadab neid edu (vt 2Ne 1:20; Jm 1:9–12; Om 1:6). Jaaromi ja Omni raamatud näitavad, kuidas see lubadus mõnel viisil täitus. Mida õpite nendest raamatutest, et „teid sellel maal edu [saadaks]”?

  Omni 1:14, 21

  Kes oli Sarahemla rahvas?

  Kui nefilased Nefi maalt põgenesid, leidsid nad rohkearvulise rahva, kes elas Sarahemla maal. Sarahemla rahvas oli iisraellaste järglane, kes Lehhi pere kombel Jeruusalemmast lahkus ja keda Jumal tõotatud maale juhatas. Selle rühma hulgas oli Mulek, üks Juuda kuninga Sidkija poegadest, kelle Paabeli rahvas 587 eKr vangi võttis (vt Jr 52:1–11; Mo 25:2; Hl 8:21).

  Pärast seda kui Sarahemla rahvas oli jõudnud tõotatud maale, kohtas ta Koriantumrit (vt Om 1:21), teadaolevalt viimast elusolevat jeredlast, kelle lugu on kirjas Eteri raamatus.

  Mormoni sõnad

  Mis on Mormoni sõnad?

  Mormoni sõnad on sild kahe paari plaatide vahel, millest Mormoni Raamat koosneb. Siin selgitab Mormon neid kaht ülestähendust ja tema sõnad õpetavad tähtsat sõnumit, kuidas usaldada Issandat, isegi kui me Tema juhatust täielikult ei mõista.

  Kui Nefi kirjutas oma rahva ülestähendust, käskis Jumal tal luua kahed plaadid, mida kutsutakse Nefi väikesteks plaatideks ja suurteks plaatideks. Nefi ei teadnud, miks tal kästi luua kahed plaadid, kuid ta usaldas, et Issand käskis seda „targal otstarbel, millist otstarvet mina ei tea”. (1Ne 9:5; vt ka „Lühike selgitus Mormoni Raamatu kohta”)

  Sajandeid hiljem, kui Mormon tegi lühendatud kokkuvõtet Nefi suurtest plaatidest, avastas ta väikesed plaadid. Väikesed plaadid kirjeldasid paljusid samu sündmusi, mis olid ka suurtel plaatidel, millest Mormon oli juba kokkuvõtte teinud, kuid need keskendusid rohkem vaimsetele asjadele ning prohvetite teenimistööle ja õpetustele. Jumal inspireeris Mormonit kaasama ülestähendustesse lisaks suurtele plaatidele ka Nefi väikeseid plaate. Nagu Nefi, ei mõistnud ka Mormon Jumala eesmärki kasutada kaht paari plaate, kuid usaldas, et seda tehti „targal eesmärgil” (Mrs 1:7).

  Tänapäeval teame, mis oli Jumala eesmärk. 1828. aastal, kui Joseph Smith oli tõlkinud osa Mormoni lühendatud kokkuvõttest Nefi suurtest plaatidest (116 käsikirjalehte), kaotas Martin Harris need lehed. Jumal käskis Josephil seda osa uuesti mitte tõlkida, kuna kurjad inimesed muudaksid sõnu ja püüaksid Josephi usaldusväärsust hävitada (vt ÕL 10, osa päis; ÕL 10:14–19, 30–45). Õnneks oli Jumal seda ette näinud ja andnud väikesed plaadid, mis sisaldasid sama ajalugu, mis 116 leheküljega kaduma oli läinud. Väikesed plaadid sisaldavad raamatuid, mis tulid enne Mormoni sõnade raamatut ning Mormoni lühendatud kokkuvõte suurtest plaatidest algab pärast seda raamatut.

  Mormon kuldplaate koostamas

  Mormon kuldplaate koostamas. Jorge Cocco

  Perega uurimise pisipilt

  Ideid pere pühakirjauurimiseks ja pereõhtuks

  Kui loete koos perega pühakirju, võib Vaim aidata teil teada, milliseid põhimõtteid rõhutada ja arutada, et oma pere vajadustega arvestada. Siin on mõned mõtted.

  Enose 1:1–17

  Teie pere võiks vaadata pilti, kuidas Enos palvetab, ja uurida kirjakohta Enos 1:1–17, et leida fraase, mis sobiksid sellele pildile pealkirjaks. Samuti võite paluda pereliikmetel joonistada pilte Enose kogemusest. Mida õpime Enoselt andestuse otsimise kohta?

  Jaaromi 1:2

  Kuidas on Mormoni Raamatu uurimine ilmutanud meile päästmisplaani?

  Omni 1:12–22

  Mida õpetavad need salmid selle kohta, kui tähtis on, et meie elus oleks Jumala sõna?

  Mormoni sõnad 1:3–9

  Kuidas meid õnnistatakse, kui peame isiklikke ja pere ülestähendusi? Kuidas võime keskendada oma ülestähendused rohkem Kristusele?

  Lisaideid laste õpetamiseks leiate „Tule, järgne mulle – Algühingule” selle nädala ülevaates.

  Õpetamise täiustamine

  Kogunege tihti kokku. President Henry B. Eyring õpetas: „Ärge laske kunagi käest võimalust koguda lapsed enda ümber Jeesuse Kristuse õpetust kuulama. Sellised hetked on nii harvad võrreldes vaenlase pingutustega.” (The Power of Teaching Doctrine. – Ensign, mai 1999, lk 74)

  Enos palvetamas

  Enos palvetamas. Robert T. Barrett