30. märts – 12. aprill. Ülestõusmispühad: „Ta tõuseb surnuist, terveks tegemine tiibades”
  Joonealused märkused
  Theme

  „30. märts – 12. aprill. Ülestõusmispühad: „Ta tõuseb surnuist, terveks tegemine tiibades””, Tule, järgne mulle – isiklikuks ja peres kasutamiseks: Mormoni Raamat 2020 (2020)

  „30. märts – 12. aprill. Ülestõusmispüha”, Tule, järgne mulle – isiklikuks ja peres kasutamiseks: 2020

  He is Risen

  Kristus ja apostlid. Del Parson

  30. märts – 12. aprill

  Ülestõusmispüha

  Ülestõusmispühad: „Ta tõuseb surnuist, terveks tegemine tiibades”

  Neil ülestõusmispühadele eelnevatel päevadel võiksite keskendada oma isikliku ja perekonna pühakirjade uurimise Mormoni Raamatu vägevale tunnistusele Jeesuse Kristuse elust, surmast, ülestõusmisest ja lepitusväest.

  Pange oma muljed kirja

  Muistsed apostlid olid julged oma tunnistuses Jeesusest Kristusest ja Tema ülestõusmisest. Miljonid usuvad Jeesusesse Kristusesse ja püüavad Teda järgida Piiblis kirjutatud sõnade pärast. Kuid mõni võib küsida, et kui Jeesus Kristus on kogu maailma Päästja, siis miks elasid Teda oma silmaga näinud inimesed ühes väikeses piirkonnas?

  Mormoni Raamat on teine veenev tunnistus, et Jeesus Kristus on maailma Päästja, „kes teeb end ilmsiks kõikidele rahvastele” (Mormoni Raamatu tiitelleht) ja toob päästet kõikidele, kes Tema juurde tulevad. Lisaks selgitab see teine tunnistus, mida päästmine tähendab. Seepärast nägid Nefi, Jaakob, Mormon ja kõik prohvetid nii „usinalt vaeva, et neid sõnu plaatidele uurendada” – et kuulutada tulevastele põlvkondadele, et ka nemad „[teadsid] Kristusest ja [neil] oli lootus tema hiilgusele” (Jb 4:3–4). Sel ülestõusmispühade ajal mõtisklege Mormoni Raamatu tunnistuste üle, et Kristuse lepituse vägi on nii ülemaailmne kui ka isiklik, lunastades nii kogu maailma kui ka teid.

  Integrated Curriculum Illustration

  Ideid isiklikuks pühakirjauurimiseks

  2. Nefi 9:6–15, 22; Alma 11:41–45; 40:21–23; 3. Nefi 26:4–5

  Tänu Jeesuse Kristuse ülestõusmisele tõusevad kõik inimesed üles.

  Ülestõusmispühade ajal on kombeks mõtelda Jeesuse Kristuse ülestõusmisele, kuid mida ülestõusmine tähendab? Milliseid kaemusi annab Mormoni Raamat ülestõusmise kohta? Ehk võiksite osana ülestõusmispühade pidamisest teha nimekirja tõdedest ülestõusmise kohta, mida leiate kirjakohtadest 2. Nefi 9:6–15, 22; Alma 11:41–45; 40:21–23 ja 3. Nefi 26:4–5. Samuti võite üles kirjutada, miks on tähtis, et neid tõdesid teate.

  Võite märgata, et tõdesid ülestõusmisest õpetatakse sageli koos tõdedega viimsest kohtumõistmisest. Mõtisklege, mida see õpetab teile ülestõusmise ja päästmisplaani tähtsuse kohta.

  Vt ka Luuka 24:36–43; Apostlite teod 24:15; 1. korintlastele 15:12–23.

  Moosia 3:7; 15:5–9; Alma 7:11–13

  Jeesus Kristus võttis meie patud, valud ja haigused enda peale.

  Piibel õpetab selgelt, et Jeesus Kristus lepitas meie patud. Kuid Mormoni Raamat avardab meie mõistmist Kristuse ohverdusest ja kannatusest tähtsal viisil. Te võite leida mõned nendest õpetustest kirjakohtadest Moosia 3:7; 15:5–9 ja Alma 7:11–13. Kui loete neid kirjakohti, siis kirjutage leitu üles tabelisse, nagu on järgnevas näites.

  Mida Päästja kannatas?

  Miks Ta kannatas?

  Mida see teile tähendab?

  Vt ka Jesaja 53; Heebrealastele 4:14–16.

  Christ in Gethsemane

  Ketsemani. Michael T. Malm

  Moosia 5:1–2; 27:8–28; Alma 15:3–12; 24:7–19

  Jeesuse Kristuse lepitus puhastab meid ja aitab mind täiuslikumaks muuta.

  Võib öelda, et Mormoni Raamat on suures osas ülestähendus inimestest, kes muutusid tänu Jeesuse Kristuse lepitusele. Mõni neist inimestest saatis korda koledaid patte ja oli isegi Jumala rahva vaenlane enne seda, kui Päästja vägi kutsus neis esile suure muutuse vastavalt nende usule Temasse. Võite lugeda mõnest nende kogemusest kirjakohtades Moosia 5:1–2; 27:8–28 ja Alma 15:3–12; 24:7–19; võite leida ka teisi näiteid, mida uurida. Mis on kõikidel nendel kogemustel ühist? Milliseid erinevusi leidsite? Mida õpetavad need ülestähendused teile selle kohta, kuidas Päästja lepitus võib teid muuta?

  Vt ka Alma 5:6–14; 13:11–12; 18; 19:1–16; 22:1–26; 36:16–21; Eteri 12:27; Moroni 10:32–33.

  Integrated Curriculum Illustration

  Ideid pere pühakirjauurimiseks ja pereõhtuks

  Kui oma perega ülestõusmispühi tähistate, siis leidke viise, kuidas õppida koos Päästjast ja Tema lepitusest ning ülestõusmisest. Siin on mõned mõtted.

  3. Nefi 1117

  Mõni pere on leidnud, et on eriti tähendusrikas uurida ülestõusmispühade ajal kirjakohta ülestõusnud Päästja külaskäigust Ameerika mandrile. Innustage pereliikmeid kujutama ette, mis tunne oleks olnud Tema haavu katsuda (vt 3. Nefi 11:14–15) või olla üks nende laste seas, keda Ta õnnistas (vt 3. Nefi 17:21). Kuidas süvendab see lugu meie tänulikkust Päästja ülestõusmise eest? Selle peatüki juures on pilt, mis kujutab seda kirjakohta, teisi pilte on võimalik leida aadressil ChurchofJesusChrist.org. Teie pereliikmetele võib samuti meeldida, kui nad loetu kohta pildi joonistavad.

  Üldkonverentsi sõnumid

  Paljudes maailma paikades leiab nädal enne ülestõusmispühi aset kevadine üldkonverents. Ehk aitab konverentsisõnumite kuulamine teie perel sel ülestõusmispühal Päästjale keskenduda. Näiteks võite paluda pereliikmetel kuulata konverentsisõnumeid, mis tunnistavad Jeesusest Kristusest ja Tema ülestõusmisest – eriti apostlite kõnesid, kes on Jeesuse Kristuse erilised tunnistajad. Seejärel võite need sõnumid koos üle vaadata ja leida õpetusi, mis tugevdavad teie tunnistust Päästjast.

  „Elav Kristus: apostlite tunnistus”

  Lugege koos perega läbi „Elav Kristus: apostlite tunnistus” (vt ChurchofJesusChrist.org) ja paluge igal pereliikmel valida sellest tunnistusest üks ülestõusmispühade sõnum, mida teistega jagada. Näiteks võite teha plakati, mida riputada sotsiaalmeediasse, esiuksele või aknale.

  Videod: Kristuse erilised tunnistajad

  Veebilehel ChurchofJesusChrist.org ja evangeeliumi raamatukogu rakenduses on videoseeria nimega „Special Witnesses of Christ”. See kaasab videoid Esimese Presidentkonna ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikmete tunnistustest Jeesuse Kristuse kohta. Teie pere võiks vaadata üht või enamat videot ja arutada, mida need õpetavad meile sellest, mida Päästja meie heaks teinud on.

  Lisaideid laste õpetamiseks leiate „Tule, järgne mulle – Algühingule” selle nädala ülevaates.

  Õpetamise täiustamine

  Elage Jeesuse Kristuse evangeeliumi järgi. Kõige tähtsam asi, mida saate vanemana teha, on elada kogu südamest evangeeliumi järgi. See on parim viis saada Püha Vaimu kaasluse vääriliseks. Te ei pea olema täiuslik, püüelge lihtsalt usinasti anda endast parim ja otsige Päästja lepituse kaudu andestust. (Vt Päästja viisil õpetamine, lk 13–14.)

  The Converting Power of the Book of Mormon

  Illustratsioon Kristusest koos nefilastega. Ben Sowards