Лиахона
Храмът и вашите духовни основи
назад напред

Храмът и вашите духовни основи

Когато настъпи каквато и да е нестабилност в живота ви, най-безопасното духовно място е да живеете в рамките на вашите храмови завети!

Мои скъпи братя и сестри, благодарен съм да бъда с вас тази сутрин, за да споделя съкровените си чувства.

Както знаете, правим основен ремонт на историческия храм Солт Лейк. Този сложен проект включва основно подсилване на първоначалните основи, които са издържали добре повече от цял век. Но този храм трябва да устои още по-дълго. Към края на май месец проверих напредъка на този огромен проект. Реших, че ще ви хареса да видите това, което видяхме със съпругата ми Уенди. Смятам, че ще разберете защо химнът „Основа на нашата вяра“1 е придобил нов смисъл за нас.

Видео от строителната площадка на храма Солт Лейк: „Виждаме първоначалните основи на храма Солт Лейк. Застанал съм на място, намиращо се под стаята, някога наречена „Градината“. Докато оглеждам изработката на цялата тази сграда, се удивлявам от постиженията на пионерите. Така удивен съм, като се замисля, че този храм е построен единствено с инструменти и техники, достъпни на членовете преди повече от един век.

Но толкова десетилетия по-късно, обаче, ако направим близък оглед на тези основи, можем да видим влиянието на ерозията, пукнатините в оригиналните каменни блокове, както и намаляване на здравината в зидарията.

Сега, виждайки какво могат да постигат съвременните инженери, архитекти и строителни експерти по отношение на подсилване на първоначалните основи, напълно се удивлявам. Работата им е изумителна!

Основите на която и да е сграда, особено на такава с подобни размери, трябва да са здрави и достатъчно устойчиви на земетресения, корозия, силни ветрове и неизбежното потъване, което съпътства всички сгради. Предприетата сега сложна задача ще подсили този свещен храм с основи, които могат и които ще издържат във времето“.

Не пестим никакви усилия да предоставим на този почитан храм, който е ставал все по-уязвим, основи, които ще издържат на природните сили чак до Милениума. По подобен начин, сега е времето всеки от нас да положи неимоверни усилия – може би усилия, никога полагани преди това – да укрепи своите лични духовни основи. Невижданите времена изискват невиждани мерки.

Мои скъпи братя и сестри, това са последните дни. Ако вие и аз трябва да устоим на задаващите се опасности и видове натиск, е наложително всеки от нас да има здрави духовни основи, изградени върху канарата на нашия Изкупител, Исус Христос2.

И така, аз питам всеки от вас: Колко здрави са вашите основи? Какъв вид „подсилване“ на вашето свидетелство и разбирането ви на Евангелието е нужно?

Храмът заема централно място в укрепването на нашата вяра и духовна сила, защото Спасителят и Неговото учение са най-важната част от храма. Всичко преподавано в него, чрез наставление и чрез Духа, увеличава разбирането ни за Исус Христос. Важните храмови обреди ни свързват с Него чрез свещените завети на свещеничеството. След което, като спазваме заветите си, Той ни предоставя Своята изцелителна, укрепваща сила3. И само колко ще се нуждаем от Неговата сила в предстоящите дни!

Обещано ни е, че „ако (сме) подготвени, (ние) няма да се бои(м)“4. Това уверение има дълбоко значение в наши дни. Господ е заявил, че независимо от невижданите трудности, онези, които полагат основите си върху Исус Христос и са се научили как да черпят от Неговата сила, няма нужда да се поддават на характерните за тази епоха тревоги.

Храмовите обреди и завети съществуват от древни времена. Господ наставлявал Адам и Ева да се молят, да сключват завети и да принасят жертви5. Наистина „винаги, когато Господ е имал народ на земята, който се вслушвал в Неговото слово, на тях им било заповядвано да строят храмове“6. Стандартните произведения са пълни с препратки към учения в храма, храмово облекло, език и т.н.7. Всички наши вярвания и всяко дадено от Бог обещание на Неговия заветен народ се сливат в храма. През всяка епоха, в храма се наблягало на скъпоценната истина, че онези, които сключват завети с Бог и ги спазват, са чеда на завета.

Така, в дома Господен, можем да сключваме същите завети с Бог, които Авраам, Исаак и Яков сключвали. И можем да получаваме същите благословии!

Храмовете са част от тази диспенсация още от ранните ѝ години8. Илия предава ключовете за запечатващата сила на Джозеф Смит в храма Къртлънд. Пълнотата на свещеничеството е възстановена в храма Наву9.

До момента на своето мъченичество, Джозеф Смит продължил да получава допълнителни откровения, които допълвали възстановяването на обредите за надаряване и запечатване10. Обаче той си дал сметка, че било нужно допълнително подобрение. След като извършил надаряването на Бригъм Йънг през май 1842 г., Джозеф казал на Бригъм: „Редът не е съвсем правилен, но направихме най-доброто според обстоятелствата, в които се намираме, и бих искал ти да поемеш в свои ръце този въпрос – да организираш и систематизираш всички тези церемонии“11.

След смъртта на пророка, президент Йънг се заел със завършването на храма Наву12 и по-късно построил храмове на територията на Юта. По време на освещаването на долните етажи на храма Сейнт Джордж, Бригъм Йънг ентусиазирано заявил спешността на храмовата работа чрез заместник, когато казал: „Когато размишлявам над този въпрос, ми се иска грохотът на седем гръмотевици да събуди хората“13.

От този момент нататък храмовите обреди биват постепенно усъвършенствани. Президент Харолд Б. Лий обяснява защо правила и процедури, и дори отслужването на храмовите обреди, продължават да подлежат на промени във възстановената Църква на Спасителя. Президент Лий казва: „Принципите на Евангелието на Исус Христос са божествени. Никой не променя принципите и (учението) на Църквата освен Самият Господ чрез откровение. Но методите се променят с получаването на вдъхновено напътствие от онези, които председателстват в даден момент“14.

Замислете се как раздаването на причастието се е променило през годините. В ранните дни водата на причастието се предлагаше на конгрегацията в един голям съд. Всички пиеха от него. Сега използваме индивидуални чашки за еднократна употреба. Процедурата се е променила, но заветите си остават същите.

Размишлявайте над следните истини:

 1. Възстановяването е процес, а не събитие, и този процес ще продължи, докато Господ дойде отново.

 2. Крайната цел на събирането на Израил15 е да предоставя благословиите на храма за верните чеда на Бог.

 3. Като се стремим да изпълняваме тази цел по-ефективно, Господ ще разкрива допълнителни прозрения. Продължаващото Възстановяване се нуждае от продължаващо откровение.

Първото президентство и Кворумът на дванадесетте апостоли често питат Господ дали има по-добри начини, по които да предоставят храмовите благословии на Неговите верни чеда. Редовно търсим напътствие за това как да осигуряваме точност и последователност по целия свят по отношение на храмово наставление, завети и обреди, независимо от езиковите и културни различия.

Под ръководството на Господ и в отговор на нашите молитви, наскоро бяха направени процедурни промени. Той е Този, Който желае вие да разбирате с пълна яснота какво точно сключвате завети да правите. Той е Този, Който желае вие изцяло да изпитвате в живота си Неговите свещени обреди. Той желае вие да сте наясно с вашите привилегии, обещания и отговорности. Той желае вие да имате духовни прозрения и „пробуждания“, които никога не сте имали преди. Той желае тези неща за всички посетители в храма, без значение къде живеят.

Настоящите промени в храмовите процедури и други подобни, които ще последват, са продължаващо доказателство, че Господ дейно направлява Своята Църква. Той предоставя възможности на всеки от нас да укрепваме своите духовни основи по-ефективно, като съсредоточаваме живота си върху Него и върху обредите и заветите на Неговия храм. Когато идвате в Господния дом, за да се учите, с храмова препоръка, съкрушено сърце и буден ум, Той ще ви учи.

Ако разстояние, здравословни проблеми или други обстоятелства възпрепятстват известно време посещението ви в храма, аз ви каня редовно да отделяте време да си повтаряте наум сключените от вас завети.

Ако все още нямате силното желание да ходите в храма, посещавайте го по-често, а не обратното. Нека Господ, чрез Своя Дух, ви учи и вдъхновява там. Обещавам ви, че с времето храмът ще се превърне в място на безопасност, утеха и откровение.

Ако беше възможно за мен да си поговоря лице в лице с всеки пълнолетен младеж, бих ви умолявал да си намерите брачен партньор, с когото да бъдете запечатани в храма. Може да се чудите как това ще повлияе на живота ви. Уверявам ви, че влиянието ще е огромно! Когато сключите брак в храма и го посещавате редовно, вие ще бъдете укрепвани и напътствани в решенията си.

Ако можех да си поговоря с всеки съпруг и съпруга, които все още не са били запечатани в храма, бих ви умолявал да предприемете нужните стъпки да получите този ценен, променящ живота обред16. Ще бъде ли от значение? Само, ако желаете да имате вечно развитие и да бъдете заедно за вечността. Мечтата сама по себе си да бъдете заедно завинаги, не води до резултат. Няма друг вид церемония или договор, който би довел до това17.

Ако можех да си поговоря с всеки мъж или жена, които копнеят за брак, но все още не са открили своя вечен партньор, бих ви насърчил да не изчаквате да сключите брак, за да получите своето надаряване в Господния дом. Започнете сега да учите и чувствате за себе си какво означава да се въоръжите със свещеническа сила.

А към всеки от вас, сключил храмови завети, аз ви умолявам да се стремите – в молитва и с постоянство – да разбирате храмовите завети и обреди18. Ще се разтварят духовни врати. Ще разбирате как да преминавате завесата между небесата и земята, как да молите Божиите ангели да ви съдействат и как по-добре да получавате напътствие от небесата. Вашите старателни усилия за това ще укрепват и подсилват духовните ви основи.

Мои скъпи братя и сестри, когато завърши ремонтът на храма Солт Лейк, няма да има по-безопасно място по време на земетресение в долината Солт Лейк, от вътрешността на храма.

Подобно на това, когато настъпи каквато и да е нестабилност в живота ви, най-безопасното духовно място е да живеете в рамките на вашите храмови завети!

Моля, вярвайте ми, когато ви казвам, че като построите духовните си основи здраво върху Исус Христос, вие нямате причина да се страхувате. Като бъдете верни на сключените от вас завети в храма, вие ще бъдете укрепвани от Неговата сила. Тогава, когато стават духовни земетресения, вие ще можете да оставате непоклатими, защото духовните ви основи са здрави и непоклатими.

Обичам ви, скъпи братя и сестри. Знам следните истини: Бог, нашият Небесен Отец желае вие да изберете да се завърнете при Него у дома. Неговият план на вечно развитие не е сложен, той почита вашата свобода на избор. Свободни сте да изберете какви ще бъдете – и с кого да бъдете – в идния свят!

Бог е жив! Исус е Христос! Това е Неговата възстановена Църква, която ще ви помага да изпълните божествената си съдба. Свидетелствам за това, в святото име на Исус Христос, амин.

Бележки

 1. Вж. “How Firm a Foundation,” Hymns, no. 85.

 2. И така, „когато дяволът… изпрати мощните си ветрове, … той (няма да има) сила над (нас)… поради канарата, върху която (сме) изградени и която е сигурна основа, основа, върху която ако човеците градят, не могат да паднат“ (Еламан 5:12, курсив добавен).

 3. Вж. Учение и завети 109:15, 22.

 4. Учение и завети 38:30, вж. също Учение и завети 121:29.

 5. Вж. Моисей 5:5–6.

 6. Bible Dictionary, „Temple“.

 7. Например вижте Изход 28, 29; Левит 8. Скинията на Моисей била известна като „шатъра за плочите на свидетелството“ (Числа 9:15) и „скинията за плочите на свидетелството“ (Изход 38:21). Храмът на Соломон бил разрушен през 587 г. пр. Хр., няколко години след като семейството на Лехий напуснало Йерусалим. Възстановяването на този храм от Зоровавел станало около 70 години по-късно. След това бил повреден от пожар през 37 г. пр. Хр. Ирод разширил храма около 16 г. пр. Хр. След това този храм, който Исус е познавал, бил разрушен през 70 г. сл. Хр. Нефи имал преживявания, наподобяващи на тези в храма, като „ход(ел) в планината“, за да се моли (1 Нефи 18:3) и по-късно на американския континент построил храм, „по начина на храма на Соломон“, въпреки че не бил украсен в такава степен (вж. 2 Нефи 5:16).

 8. Вж. Учение и завети 88:119, 124:31.

 9. Вж. Учение и завети 110:13–16, 124:28. Крайъгълният камък на храма Наву е поставен на 6 април 1841 г., само няколко месеца след като Джозеф Смит получава откровение за неговия строеж. Храмът Наву имал разширени функции. Например Господ обяснил, че светиите се нуждаели от басейн за кръщения за техните починали (вж. Учение и завети 124:29–30).

 10. Вж. Учение и завети 131; 132. Учение и завети 128 съдържа написано от Джозеф Смит послание до светиите относно кръщението за мъртвите. В него той заявил, че спасението на мъртвите е „нужно и е от основно значение за нашето спасение… (защото) без нас те не могат да бъдат сторени съвършени, нито пък ние можем да бъдем сторени съвършени без нашите мъртви“ (стих 15).

 11. Джозеф Смит в Saints: The Story of the Church of Jesus Christ in the Latter Days, том 1, The Standard of Truth, 1815 – 1846 (2018 г.), с. 454.

 12. Историкът на Църквата Джордж А. Смит споделя, че 5 634 братя и сестри получили своето надаряване в отчасти завършения храм Наву между декември 1845 г. и януари 1846 г. Запечатването на двойките продължило до 7 февруари 1846 г., като дотогава над 2 000 двойки били запечатани чрез свещеничеството за времето и за вечността“ (Брус А. Ван Ордън, „Temple Finished before Exodus“, Deseret News, 9 дек. 1995 г., deseret.com; вж. също Ричард О. Коуън, „Endowments Bless the Living and Dead“, Church News, 27 авг. 1988 г., thechurchnews.com).

 13. „Какво предполагате биха казали бащите, ако можеха да говорят от прахта? Не биха ли казали: „Положени сме тук от хиляди години, тук, в този затвор, в очакване на тази диспенсация“? … Не биха ли ни говорили с глас, подобен на грохот от небесата, така че да осъзнаем важността на делото, в което участваме. Всички небесни ангели поглеждат към тази малка шепа хора и ги насърчават за спасението на човешкото семейство. … Когато размишлявам над този въпрос, ми се иска грохотът на седем гръмотевици да събуди хората“ (Discourses of Brigham Young, избр. от Джон A. Уидсоу, 1954 г, с. 403–404).

 14. Харолд Б. Лий, „God’s Kingdom—A Kingdom of Order“, Ensign, ян. 1971 г., с. 10. Също така, в свое изказване през 1896 г., президент Уилфърд Уудръф заявява: „Искам да кажа, като президент на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, че трябва да продължаваме и да се развиваме. Не сме приключили с откровенията. … Президент (Бригъм) Йънг, който последва президент Джозеф Смит, ни доведе тук. Той организира тези храмове и осъществи целите на призованието и службата си. … Но той не получи всички откровения, свързани с това дело, нито пък президент Тейлър или Уилфърд Уудръф. Това дело не ще има край, докато не бъде съвършено завършено“ (The Discourses of Wilford Woodruff, избр. от Г. Омър Дърам, 1946 г., с. 153–154).

 15. Вж. 3 Нефи 29:8–9.

 16. Вж. Учение и завети 131:2, 4.

 17. Вж. Учение и завети 132:7.

 18. Старейшина Джон А. Уидтсоу пише: „На мъжа или жената, които отиват в храма с отворени очи, вниквайки в символите и заветите, и полагащи постоянни и прилежни усилия да разбират тяхното значение, Бог им дава Своето слово, както и откровения. Надаряването е толкова символично, че само един безумец би правил опити да го опише; то е така пропито с откровения за онези, които упражняват силата си да търсят и да виждат, че няма човешки думи, които могат да обяснят или разяснят съпътстващите службата в храма възможности. Надаряването, което е дадено чрез откровение, може да бъде най-добре разбрано чрез откровение“ (в Арчибалд Ф. Бенет, Saviors on Mount Zion, наръчник за Неделното училище, 1950 г., с. 168).