2021 г.
„Принципите на Моето Евангелие“
май 2021 г.


„Принципите на Моето Евангелие“

(Учение и завети 42:12)

Евангелските принципи представляват базирани на ученията насоки за праведно упражняване на свободата на избор.

На общата конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни през октомври 1849 г. старейшина Джон Тейлър от Кворума на дванадесетте апостоли бил призован да отвори Франция за проповядване на Евангелието на Исус Христос. Неговата служба включвала редакция на първото списание на Църквата в тази страна. През 1851 г. старейшина Тейлър подготвил и публикувал статия в отговор на често задаваните му въпроси относно Църквата. И почти към края на същата тази статия, той разказал следната случка:

„Преди няколко години в Наву, в мое присъствие един господин, член на законодателната власт, попита Джозеф Смит как успява да ръководи толкова много хора и да поддържа такъв съвършен ред, отбелязвайки в същото време, че за тях е невъзможно да постигнат това на никое друго място. Г-н Смит отбеляза, че това е много лесна работа. „Как? – отвърна господинът – за нас тя е много трудна!“ Г-н Смит отвърна: „Аз ги уча на правилните принципи и те сами се ръководят“1.

Моля се Светият Дух да напътства и назидава всеки от нас, докато наблягам на важната роля на принципите във Възстановеното Евангелие на Исус Христос.

Принципи

Господ разкрива на пророка Джозеф Смит следното: „Старейшините, свещениците и учителите на тази църква трябва да поучават на принципите на Моето евангелие, които са в Библията и Книгата на Мормон, която е пълнотата на евангелието“2. Господ също така насърчава светиите от последните дни: „Учете се усърдно и Моята благодат ще ви посещава, та да можете да бъдете обучени по-съвършено в теорията, в принципа, в учението, в закона на евангелието, във всички неща, които се отнасят до царството Божие, които ви е целесъобразно да разберете“3.

Накратко казано, евангелските принципи представляват базирани на ученията насоки за праведно упражняване на свободата на избор. Принципите произтичат от по-обширни евангелски истини и ни предоставят напътствия и стандарти, докато вървим напред по заветната пътека.

Например първите три точки от Символът на вярата формулират основните аспекти от учението на възстановеното Евангелие на Исус Христос: същността на Божеството в първа точка, последиците от Падението на Адам и Ева във втора точка и благословиите, които стават възможни чрез Единението на Исус Христос в трета точка4. А четвърта точка излага първите принципи – насоките за упражняване на вяра в Исус Христос и за покаяние – както и първите обреди на свещеничеството, които позволяват Единението на Исус Христос да действа в нашия живот5.

Словото на мъдростта е друг пример за принцип, който ни дава насоки. Моля, обърнете внимание на уводните стихове в раздел 89 на Учение и завети:

„Дадено за правило, с обещание, пригодено към възможностите на слабите и на най-слабите от всички светии, които са или могат да бъдат наречени светии.

Ето, наистина, тъй ви казва Господ: Като следствие на злини и замисли, които съществуват и ще съществуват в сърцата на заговорничещи човеци през последните дни, Аз ви предупреждавам и предизвестявам, като ви давам чрез откровение това слово на мъдрост“6.

Вдъхновените указания, които следват това въведение, предоставят трайни насоки както за физическото, така и за духовното ни благосъстояние и свидетелстват за конкретни благословии, достъпни в зависимост от нашата отдаденост на този принцип.

Това да научаваме, разбираме и живеем според евангелските принципи укрепва вярата ни в Спасителя, задълбочава отдадеността ни към Него и кани множество благословии и духовни дарове в живота ни. Принципите на праведността също ни помагат да гледаме отвъд личните си предпочитания и егоцентрични желания, като ни предоставят безценната перспектива на вечната истина, докато се справяме с различни обстоятелства, трудности, решения и преживявания в земния живот.

Съвременни примери за преподаване на правилни принципи

Изказването на пророка Джозеф Смит относно преподаването на правилни принципи е вероятно едно от неговите най-често цитирани учения. Виждаме въздействащи примери за този вдъхновен модел за даване на насоки в ученията на упълномощените от Господ служители в наши дни.

Принципът за приличие

Президент Далин Х. Оукс говори на общата конференция през 1998 г. относно задълженията на носителите на свещеничеството на Аарон, свързани с подготовката и отслужването на причастието. Той описва принципа за приличие и посочва, че един носител на свещеничеството на Аарон никога не би позволил неговият външен вид или поведение да разсейва който и да било член на Църквата по време на богослужение и подновяване на заветите. Президент Оукс набляга и на свързаните принципи за спретнатост, чистота, благоговение и достойнство.

Интересното е, че президент Оукс не дава на младите мъже дълъг списък с неща, които да правят и такива, които да не правят. Напротив, той обяснява принципа с очакването младите мъже, техните родители и учители да използват собствената си преценка и вдъхновение, за да следват насоките.

Той обяснява: „Няма да ви предлагам конкретни правила, тъй като обстоятелствата в различните райони и клонове в световната ни Църква са толкова разнообразни, че дадено правило, което е подходящо в една обстановка, може да не е подходящо при друга. Вместо това ще ви предложа един принцип, основан на ученията. Ако всички разберат този принцип и действат в унисон с него, няма да има нужда от правила. Ако при отделни случаи има нужда от правила или съветване, местните ръководители могат да се погрижат за това според ученията и свързаните с тях принципи“7.

Принципът „Господният ден е вид израз“

На общата конференция през април 2015 г. президент Ръсел М. Нелсън учи, че „Господният ден е наслада“8. Той също така обяснява как лично е разбрал един основен принцип относно освещаването на Господния ден:

„Как освещаваме Господния ден? Като бях доста по-млад, изучавах списъците, които други бяха съставили за това какво да се прави и какво да не се прави в Господния ден. По-късно научих от Писанията, че поведението и отношението ми в Господния ден представлява един вид израз на взаимоотношенията между мен и Небесния ми Отец. С това разбиране, аз вече не се нуждаех от списъци какво може и какво не. Когато трябваше да взема решение дали някоя дейност е подходяща за Господния ден, аз просто се запитвах: „Как да изразя отношението си към Бог?“. Този въпрос правеше кристално ясен избора ми за дейности в Господния ден“9.

Простичкият, но въздействащ въпрос на президент Нелсън набляга на принцип, който разсейва всяко съмнение за това какво означава да освещаваме Господния ден и как трябва да го правим. Въпросът му предоставя в обобщен вид насока и стандарт, които могат да благославят всички нас при различните ни обстоятелства.

Принципът „Да позволяваме на Бог да надделява“

На общата конференция преди шест месеца, президент Нелсън описа възторга си от това, че е получил ново проникновение относно значението на думата Израил. Той ни сподели, че е бил силно вдъхновен да научи, че „самото име Израил се отнася за човек, който желае да позволява на Бог да надделява в неговия или нейния живот“10. След това президент Нелсън изтъкна няколко важни заключения, произтичащи от това проникновение.

Посланието му за това, че трябва да позволяваме на Бог да надделява, е забележителен пример за преподаване на правилни принципи, чрез които ние сами да направляваме действията си. И както прави в посланието си относно превръщането на Господния ден в наслада, президент Нелсън задава основаващи се на принципа въпроси, които служат за насока и стандарт за всеки от нас.

Вие желаете ли да позволявате на Бог да надделява в живота ви? Вие желаете ли да позволявате на Бог да бъде най-важното влияние в живота ви?“

Той продължава:

Помислете как подобен вид нагласа би ви благославял. Ако не сте сключили брак и си търсите вечен партньор, желанието ви да бъдете част от „Израил“, ще ви помага да решавате с кого да излизате на срещи и при какви обстоятелства.

Ако сте сключили брак с човек, който е нарушил заветите си, желанието ви да позволявате на Бог да надделява в живота ви ще позволява на вашите завети с Бог да си останат ненакърнени. Спасителят ще изцели съкрушеното ви сърце. Небесата ще се отворят, като полагате усилия да знаете как да вървите напред. Не е нужно да се лутате или да се чудите.

Ако имате искрени въпроси, свързани с Евангелието, като избирате да позволявате на Бог да надделява, ще бъдете водени към откриването и разбирането на абсолютни, вечни истини, които ще направляват живота ви и ще ви помагат да стоите здраво на заветната пътека.

Когато имате изкушения – и дори това да се случва, когато сте изнемощели, чувствате се сами или недоразбрани – представете си смелостта, която можете да съберете, като избирате да позволявате на Бог да надделява в живота ви и като Го молите да ви укрепва.

Когато най-голямото ви желание е да позволявате на Бог да надделява, да бъдете част от Израил, толкова много решения стават по-лесни. Толкова много проблеми избледняват! Разбирате как най-добре да се грижите за външния си вид. Разбирате какво да гледате и четете, къде да прекарвате времето си и с кого да общувате. Разбирате какво искате да постигнете. Разбирате какъв човек наистина искате да станете“11.

Забележете колко много жизненоважни решения и житейски преживявания могат да бъдат повлиявани от принципа за това да позволяваме на Бог да надделява: излизане на срещи и брак, свързани с Евангелието въпроси и притеснения, изкушения, външен вид, какво да гледаме и четем, къде да прекарваме времето си, с кого да общуваме и много други. Вдъхновените въпроси на президент Нелсън наблягат на простичък принцип, който дава насока за всеки аспект от нашия живот и ни позволява сами да се ръководим.

Съвсем малко кормило

Когато Джозеф Смит е в затвора Либърти, той пише писма с напътствия до членове и ръководители на Църквата и им напомня, че „един много голям кораб се облагодетелства твърде много от съвсем малко кормило, което го държи в съответствие с вятъра и вълните“12.

Изображение

Кормилото се нарича още щурвал или рул и се използва за управление на кораб или лодка. Изразът „което го държи в съответствие с вятъра и вълните“ означава, че корабът бива управляван така, че да поддържа равновесие и да не се преобръща по време на буря.

Изображение

Евангелските принципи за мен и за вас са като руля на един кораб. Правилните принципи ни помагат да знаем коя е нашата посока в живота и да стоим непоколебими, постоянни и непоклатими, за да не губим равновесие и да не попадаме в бушуващите бури от тъмнина и объркване в последните дни.

Изобилно бяхме благословени на тази обща конференция да научим вечни принципи от упълномощените от Господ служители. А сега, личната ни отговорност е сами да се ръководим според истините, за които те свидетелстваха13.

Свидетелство

Президент Езра Тафт Бенсън учи: „През следващите шест месеца броят ви на (Лиахона) от конференцията следва да бъде до стандартните ви произведения и да бъде използван често“14.

С цялата сила на душата си отправям покана към всички нас да изучаваме и обичаме принципите на праведността и да живеем според тях. Единствено евангелските истини могат да ни позволят „бодро (да) свършим всички неща, които са по силите ни“, за да продължаваме напред по заветната пътека и „(да) видим спасението Божие и ръката Му“15.

Знам, че ученията и принципите на Евангелието на Исус Христос са основните източници на напътствия в живота ни и на продължаваща радост в земния живот и във вечността. На този славен Великден с радост свидетелствам, че нашият жив Спасител е изворът на тези истини. За това свидетелствам в святото име на Господ Исус Христос, амин.

Бележки

 1. Джон Тейлър, в Учения на президентите на Църквата: Джозеф Смит, 2007 г., с. 246.

 2. Учение и завети 42:12.

 3. Учение и завети 88:78.

 4. Вж. Символът на вярата 1:1–3.

 5. Вж. Символът на вярата 1:4.

 6. Учение и завети 89:3–4.

 7. Dallin H. Oaks, “The Aaronic Priesthood and the Sacrament,” Liahona, Jan. 1999, 45–46.

 8. Вж. Ръсел М. Нелсън, „Господният ден е наслада“, Лиахона, май 2015 г., с. 129–132.

 9. Ръсел М. Нелсън, „Господният ден е наслада“, с. 130, курсив добавен.

 10. Ръсел M. Нелсън, „Да позволяваме на Бог да надделява“, Лиахона, ноем. 2020 г., с. 92.

 11. Ръсел М. Нелсън, „Да позволяваме на Бог да надделява“, с. 94.

 12. Учение и завети 123:16.

 13. Президент Харолд Б. Лий (1899 – 1973) увещава членовете да превърнат речите от конференцията в „пътеводител за делата и словата (си) през следващите шест месеца“. Той обяснява: „Това са важните въпроси, които Господ смята за нужни да разкрие на този народ в тези дни“ (в Conference Report, апр. 1946 г., с. 68).

  Президент Спенсър У. Кимбал (1895 – 1985) също набляга на важността на посланията от общата конференция. Той казва: „Никой текст или книга освен стандартните произведения на Църквата не бива да имат по-важно място в личната ви библиотека – важността се определя не от превъзходната риториката или красноречието в представянето, а от идеите, посочващи пътя към вечен живот“ (In the World but Not of it, Brigham Young University Speeches of the Year (14 май, 1968 г.), с. 3).

  Президент Томас С. Монсън (1927 – 2018) препотвърждава колко е важно да изучаваме речите от конференцията. Той казва: „Нека помним дълго това, което чухме по време на тази обща конференция. Всяко от посланията, отправени тук, ще бъде публикувано в списанията Ensign и Лиахона следващия месец. Увещавам ви да ги изучавате и да размишлявате над поученията им“ („До следващата среща“, Лиахона, ноем. 2008 г., с. 106).

 14. Езра Тафт Бенсън, “Come unto Christ, and Be Perfected in Him,” Ensign, май 1988 г., с. 84.

 15. Учение и Завети 123:17.