2021
Христос възкръсна и чрез вяра в Него ще преместваме планини
назад напред


Христос възкръсна и чрез вяра в Него ще преместваме планини

Вярата в Исус Христос е най-великата сила, достъпна за нас в този живот. Всичко е възможно за тези, които вярват.

Мои скъпи братя и сестри, благодарен съм за привилегията да ви говоря тази неделя на Великден1. Единителната жертва и Възкресението на Исус Христос завинаги са променили живота на всеки от нас. Ние Го обичаме и с благодарност се покланяме на Него и на нашия Небесен Отец.

През изминалите шест месеца продължихме да се борим с една световна пандемия. Удивен съм от вашата устойчивост и духовна сила въпреки болестите, загубите и изолацията. Непрестанно се моля, докато преминавате през всичко това, да усещате неизменната любов на Господ към вас. Ако в резултат на изпитанията сте станали по-силни в своето ученичество, тази година не е изминала напразно.

Тази сутрин чухме ръководители на Църквата от всички населени континенти на земята. Благословиите на Евангелието наистина са за всяка раса, език и народ. Църквата на Исус Христос е световна Църква. Исус Христос ни ръководи.

Благодарни сме, че дори една пандемия не е способна да забави разпространението на Неговите истини. Евангелието на Исус Христос е точно това, което е необходимо в един свят на объркване, раздори и изтощение.

Всяко от Божиите чеда заслужава възможността да чуе и приеме изцеляващото и изкупващо послание на Исус Христос. Никое друго послание няма по-важно значение за нашето щастие – сега и завинаги2. Никое друго послание не е изпълнено с толкова надежда. Никое друго послание не може да премахне раздорите в нашето общество.

Вярата в Исус Христос е основата на всички вярвания и проводник на божествена сила. Според апостол Павел „без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото който идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тези, които Го търсят“3.

Всичко добро в живота, всяка потенциална благословия с вечна значимост, започва с вяра. Това да позволяваме на Бог да надделява в живота ни започва с вяра, че Той желае да ни води. Истинското покаяние започва с вяра, че Исус Христос има силата да ни пречиства, изцелява и укрепва4.

„Не отрича(й)те силата Божия – заявява пророкът Мороний, – защото Той действа чрез сила според вярата на чедата човешки“5. Нашата вяра отключва Божията сила в нашия живот.

И все пак упражняването на вяра може да изглежда много трудно. Понякога може да се чудим дали е възможно да съберем достатъчно вяра, за да получим благословиите, от които така отчаяно се нуждаем. Но Господ успокоява тези страхове чрез словата на пророка Алма от Книгата на Мормон.

Алма ни моли просто да изпитаме словото и да „упражни(м) частица вяра, да, дори и ако няма(ме) нищо повече от желание да повярва(ме)“6. Изразът „частица вяра“ ми напомня за обещанието на Господ в Библията: „Ако имате вяра колкото синапово зърно, ще (можете да) кажете на тази планина: Премести се оттук там и тя ще се премести; и нищо няма да е невъзможно за (нас)7.

Господ разбира земните ни слабости. Всички се препъваме понякога. Но Той също така познава огромния ни потенциал. Синаповото зърно в началото е малко, но от него израства дърво, достатъчно голямо, за да може птиците да гнездят по клоните му. Синаповото зърно представлява малка, но растяща вяра8.

Господ не изисква съвършена вяра, за да получаваме от Неговата съвършена сила. Но Той иска от нас да вярваме.

Мои скъпи братя и сестри, в тази Великденска сутрин ви призовавам да започнете днес да увеличавате своята вяра. Чрез вярата ви Исус Христос ще увеличава способността ви да премествате планините в живота си9, въпреки че личните ви трудности може да се издигат над вас, огромни като връх Еверест.

Вашите планини може да са самота, съмнение, болест или други лични проблеми. Планините ще са различни, при все това отговорът за всяка от трудностите ви е да увеличавате вярата си. Това изисква усилия. За тези, които са мързеливи в ученето и небрежни в ученичеството, винаги ще е трудно да съберат дори частица вяра.

Необходими са усилия, за да вършим нещо добре. Превръщането в истински ученици на Исус Христос не е изключение. Увеличаването на вярата и упованието ви в Него изисква усилия. Нека ви дам пет предложения, които да ви помагат да развивате вярата и упованието си.

Първо, изучавайте Евангелието. Бъдете отдадени на ученето. Потапяйте се в Писанията, за да разбирате по-добре мисията и служението на Христос. Опознавайте ученията на Христос, за да разбирате Неговата сила в живота си. Приемете в сърцето си истината, че Единението на Исус Христос е извършено за вас. Той е взел върху Си вашата окаяност, вашите грешки, вашите слабости и вашите грехове. Той е заплатил цената за тях и ви предоставя силата да премествате всички планини, които някога може да ви се изпречат. Придобивате тази сила чрез своята вяра, упование и готовност да Го следвате.

Преместването на планините в живота ви може да изисква чудо. Учете за чудесата. Чудесата се случват според вярата ви в Господ. В основата на тази вяра е упованието в Неговата воля и определеното от Него време – как и кога ще ви благославя с чудодейната помощ, която желаете. Само вашето неверие ще пречи на Бог да ви благославя с чудесата да премествате планините в своя живот10.

Колкото повече научавате за Спасителя, толкова по-лесно ще бъде за вас да се уповавате в Неговата милост, безпределна любов и укрепваща, изцеляваща и изкупваща сила. Спасителят никога не е по-близо до вас от моментите, когато стоите пред или изкачвате планина с вяра.

Второ, изберете да вярвате в Исус Христос. Ако имате съмнения относно Бог Отец и Неговия Възлюбен Син, реалността на Възстановяването или истинността на божественото призование на Джозеф Смит като пророк, изберете да вярвате11 и останете верни. Отнасяйте въпросите си към Господ и други достоверни източници. Изучавайте с желание да вярвате, вместо с надеждата, че може да намерите недостатък в живота на даден пророк или несъответствие в Писанията. Спрете да увеличавате съмненията си, повтаряйки ги с други съмняващи се. Позволявайте на Господ да ви води по пътя ви към духовни открития.

Трето, действайте с вяра. Какво бихте правили, ако имахте повече вяра? Замислете се за това. Пишете за това. След това получавайте повече вяра, като правите неща, изискващи повече вяра.

Четвърто, бъдете достойни и участвайте в свещени обреди. Обредите отключват силата на Бог в живота ви12.

И пето, молете своя Небесен Отец за помощ в името на Исус Христос.

Вярата изисква усилия. Получаването на откровения изисква усилия. Но „всеки, който иска, получава; който търси, намира; и на онзи, който хлопа, ще се отвори“13. Бог знае какво ще помага на вярата ви да расте. Искайте и след това искайте отново.

Някой невярващ може да каже, че вярата е за слабите. Но при това твърдение се пренебрегва силата на вярата. Апостолите на Спасителя щяха ли да продължат да преподават Неговото учение след смъртта Му, въпреки опасността за живота им, ако се съмняваха в Него?14 Джозеф и Хайръм Смит щяха ли да изтърпят мъченическа смърт, отстоявайки Възстановяването на Господната Църква, освен ако нямаха сигурно свидетелство, че е истинно? Почти 2 000 светии щяха ли да умрат по пътя на пионерите15, ако нямаха вяра, че Евангелието на Исус Христос е било възстановено? Вярата наистина е силата, която прави възможно неспособните да постигат невъзможното.

Не омаловажавайте вярата, която вече имате. Нужна е вяра, за да се присъедините към Църквата и да останете верни. Нужна е вяра, за да следвате пророците, вместо коментаторите и популярните мнения. Нужна е вяра, за да отслужите мисия по време на пандемия. Нужна е вяра, за да живеете добродетелен живот, когато светът крещи, че Божият закон за целомъдрието вече е отживелица. Нужна е вяра да преподавате Евангелието на децата в един нерелигиозен свят. Нужна е вяра да се молите за живота на обичан човек и дори още повече вяра да приемете разочароващ отговор.

Преди две години със сестра Нелсън посетихме Самоа, Тонга, Фиджи и Таити. На всеки от тези острови имаше проливни дъждове в продължение на дни. Членовете бяха постили и се бяха молили техните предвидени за провеждане на открито събрания да бъдат предпазени от дъжда.

В Самоа, Фиджи и Таити, точно когато събранията започваха, дъждът спираше. Но в Тонга дъждът не спря. При все това 13 000 верни светии дойдоха рано, за да си намерят места, чакаха търпеливо, въпреки постоянния порой, след което останаха за едно много мокро двучасово събрание.

Видяхме силна вяра в действие сред всеки от тези островитяни – вяра, достатъчна да спре дъжда, а също и вяра да постоянстват, когато дъждът не спря.

Планините в живота не винаги се преместват както или когато бихме искали. Но нашата вяра винаги ще ни тласка напред. Вярата винаги увеличава достъпа ни до божествена сила.

Моля ви, бъдете сигурни в следното: дори всичко и всеки в този свят, на които имате доверие, да ви предадат, Исус Христос и Неговата Църква никога няма да ви предадат. Господ никога няма да задреме, нито ще заспи16. Той „е същият вчера, днес и (утре)“17. Той няма да отстъпи от Своите завети,18 от Своите обещания или от любовта Си към Своя народ. Той прави чудеса днес и ще прави такива и утре19.

Вярата в Исус Христос е най-великата сила, достъпна за нас в този живот. Всичко е възможно за тези, които вярват20.

Вашата растяща вяра в Него ще премества планини – не скалните планини, които правят земята красива, а планините от окаяност в живота ви. Вашата развиваща се вяра ще ви помага да превръщате трудностите в несравними възможности и моменти на израстване.

Тази неделя на Великден, с най-дълбоки чувства на любов и благодарност, провъзгласявам моето свидетелство, че Исус Христос наистина е възкръснал. Той възкръсна, за да ръководи Своята Църква. Той възкръсна, за да благославя всички Божии чеда, където и да живеят. С вяра в Него можем да преместваме планините в живота си. Свидетелствам за това, в святото име на Исус Христос, амин.

Бележки

 1. В някои части на света хората използват уникален и специален начин за поздрав сутринта на Великден. На техния местен език, поздравът гласи: „Христос възкръсна!“. Тогава поздравеният човек отговаря: „Наистина Той възкръсна!“. Например размяната на поздрави за Великден при рускоговорящите започва с „Христос воскрес“ (Христос возкресе!), а отговорът е „Воистину! воскрес!“ (Воистина воскресе!)

 2. Вж. Мосия 2:41.

 3. Евреите 11:6. В Lectures on Faith е записано, че вярата „е първият велик ръководен принцип, в който има власт, господство и сила над всички неща“ (1985 г., с. 5).

 4. Вж. Матей 11:28–30, Алма 7:12–13, Етер 12:27.

 5. Мороний 10:7, курсив добавен.

 6. Алма 32:27, курсив добавен.

 7. Матей 17:20, курсив добавен; вж. също Еламан 12:9, 13.

 8. Вж. Учение и завети 78:17–18. Наградата за това да отхвърлим „естествения човек“ е да станем „свети(и) чрез Единението на Господа Христа“ (Мосия 3:19).

 9. Вж. 1 Нефи 7:12.

 10. Вж. Мормон 9:19–21, Етер 12:30.

 11. Вж. 2 Нефи 33:10–11.

 12. Вж. Учение и завети 84:20.

 13. Матей 7:8.

 14. Без силата на вярата Авинадий щеше ли да изтърпи смърт чрез огън за отказа си да отрече това, което знае, че е истина? (вж. Мосия 17:7–20) Без тази сила Етер щеше ли да се крие в кухината на канара (вж. Етер 12:13–14), а Мороний да изтърпи години самота (вж. Мороний 1:1–3), когато животът им е можело да е много по-лесен, ако просто се бяха отрекли от вярванията си?

 15. Вж. Мелвин Л. Вашор, Х. Денис Толи и Пайъниър Морталити Тийм към УБЙ, „Mortality on the Mormon Trail, 1847–1868“, BYU Studies, изд. 53, № 4, 2014 г., с. 115.

 16. Вж. Псалми 121:4.

 17. Мормон 9:9.

 18. Вж. Исайя 54:10, 3 Нефи 22:10.

 19. Вж. Мосия 9:10–11, 15.

 20. Вж. Марк 9:23.