Քահանայության զորությունը ուխտերը պահելու միջոցով
նախորդ

Այցելող Ուսուցիչների Ուղերձ, հունիս 2017

Քահանայության զորությունը ուխտերը պահելու միջոցով

Աղոթքով ուսումնասիրեք այս նյութը և ոգեշնչում փնտրեք, թե ինչով կարող եք կիսվել: Սփոփող Միության նպատակը հասկանալն ինչպե՞ս է պատրաստում Աստծո դուստրերին հավերժական կյանքի օրհնություններին:

Relief Society seal

Հավատ, ընտանիք, սփոփանք

«Իմ ուղերձը … բոլորին այն է, որ մենք կարող ենք ապրել ամեն ժամ «օրհնված քահանայության զորության ուժով», անկախ մեր պայմաններից», - ասել է Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Նիլ Լ․ Անդերսենը:

«… Եթե դուք արժանիորեն մասնակցեք քահանայության արարողություններին, Տերը ձեզ կտա ավելի մեծ ուժ, խաղաղություն և հավերժական հեռանկար»: Ինչ իրավիճակում էլ որ դուք լինեք, ձեր տունը կլինի «օրհնված քահանայության զորության ուժով»։1

Ինչպե՞ս ենք հրավիրում քահանայության զորությունը մեր կյանք: Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Մ․ Ռասսել Բալլարդը հիշեցնում է մեզ, որ «նրանք, ովքեր մտել են մկրտության ջրերը և այնուհետև ստացել իրենց օժտումը Տիրոջ տանը, կարող են ստանալ մեծամեծ հրաշալի օրհնություններ։ Օժտումը բառիս բուն իմաստով զորության պարգև է … [և] մեր Երկնային Հայրն առատաձեռնորեն տալիս է մեզ Իր զորությունը»։ Նա հիշեցնում է մեզ, որ տաճարում տղամարդն ու կինը «երկուսն էլ օժտվում են նույն զորությամբ, որը քահանայության զորությունն է»։2

Լինդա Կ․ Բըրթընը՝ Սփոփող Միության Գերագույն Նախագահը, ասել է․ «Քանի որ քահանայության զորությունը մի բան է, որ բոլորս էլ ցանկանում ենք ունենալ տանը, մենք ի՞նչ պետք է անենք, որպեսզի մեր կյանք հրավիրենք այդ զորությունը։ Անձնական արդարակեցությունը խիստ անհրաժեշտ է քահանայության զորությունն ունենալու համար»։3

«Եթե մենք խոնարհաբար մեզ տրամադրենք Տիրոջը և խնդրենք Նրան ուսուցանել մեզ, Նա մեզ ցույց կտա, թե ինչպես մենք կարող ենք ավելի շատ ստանալ Նրա զորությունը», - ասել է Նախագահ Ռասսել Մ․ Նելսոնը՝ Տասներկու Առաքյալների Քվորումի Նախագահը։4

Լրացուցիչ սուրբ գրություններ և տեղեկություններ

1 Նեփի 14․14, Վարդապետություն և Ուխտեր 121․36, 132․20, reliefsociety.lds.org

Հղումներ

  1. Նիլ Լ․ Անդերսեն, «Զորություն քահանայությունում», Լիահոնա, նոյ. 2013, 92, 95։

  2. M. Russell Ballard, “Men and Women and Priesthood Power,” Liahona, Sept. 2014, 36

  3. Linda K. Burton, “Priesthood Power — Available to All,” Liahona, June 2014, 21

  4. Ռասսել Մ․ Նելսոն, «Քահանայության զորություն ունենալու գինը», Լիահոնա, մայիս 2016, 69։