2013 г.
Активиране
март 2013


Послание за обучение при посещение, март 2013 г.

Активиране

Изучете този материал с молитва и, ако е уместно, го обсъдете с посетените от вас сестри. Използвайте въпросите, за да помогнете в укрепването на сестрите и за да превърнете Обществото за взаимопомощ в активна част от собствения си живот. За повече информация, посетете reliefsociety.lds.org.

Вяра, семейство, взаимопомощ

Нашият обичан пророк, президент Томас С. Монсън, ни насърчава да „протегнем ръка и да спасим онези, които имат нужда от нашата помощ и да ги издигнем до по-високия път и по-добрия начин. … Това е Господното дело и когато изпълняваме Господното поръчение, ние имаме право на Господната помощ”1.

Преди много години Лавен Кол и нейната колежка за обучение посетили една слабо активна сестра. Почукали на вратата и открили млада майка, загърната в нейния халат. Тя изглеждала болна, но те скоро осъзнали, че нейният проблем бил алкохола. Посещаващите учителки седнали и разговаряли с изпитващата трудности млада майка.

След като си тръгнали, те казали: „Тя е дете на Бог. Ние имаме отговорността да й помогнем”. Така че те я посещавали често. Всеки път можели да видят и почувстват промяна към добро. Поканили сестрата да присъства на събранията на Обществото за взаимопомощ. Въпреки че се съгласила неохотно, след време започнала да присъства редовно. След поощрение, тя, нейният съпруг и дъщеря им започнали да посещават Църквата. Съпругът почувствал Светия Дух. Той казал: „Ще направя това, което епископа предлага“. Сега те са активни в църквата и са запечатани в храма2.

От Писанията

3 Нефи 18:32; Учение и Завети 84:106; 138:56

От нашата история

Да помогнем на изгубилите се да се върнат обратно към Евангелието на Исус Христос винаги е било част от това да си Светия от последните дни и член на Обществото за взаимопомощ. Президент Бригъм Йънг (1801–1877) казва, “Нека имаме състрадание един към друг, … и нека тези, които виждат, да водят слепите, докато могат да виждат пътя самостоятелно”3.

Илайза Р. Сноу, втората президентка на Обществото за взаимопомощ, изказва благодарност за усилията на сестрите в Огдън, Юта, да се подсилват една друга. Тя казва: “Напълно наясно съм, че голяма част от това, което се дарява (от гледна точка на служба) никога не достига до официалните регистри”. Но знаейки, че на небесата се пази регистър с делата на сестрите, докато те протягат ръка към всички тези, чиито сърца са охладнели, тя казва: „Президент Джозеф Смит казва, че това общество е организирано за да спасява души. … Друг регистър се води за вашата вяра, добрина, вашите добри дела и думи. … Нищо не се губи”4.

Бележки

  1. Томас С. Монсън, “Свещеното призование за служба” Лиахона, май 2005 г., стр. 55, 56.

  2. Писмо до общото президентство на Обществото за взаимопомощ от дъщерята на Лавен Кол.

  3. Бригъм Йънг, в Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society 2011 г., стр. 107.

  4. Илайза Р. Сноу, в Daughters in My Kingdom, стр. 83.

Какво мога да направя?

  1. Достатъчно уверена ли съм за да поканя слабо активна сестра да присъства заедно с мен на събрание на Обществото за взаимопомощ?

  2. Сестрите, за които съм отговорна, чувстват ли се удобно да ми задават въпроси за Евангелието?