Мисионерска работа
назад


Послание за обучение при посещение, януари 2013 г.

Мисионерска работа

Изучете този материал с молитва и, ако е уместно, го обсъдете с посетените от вас сестри. Използвайте въпросите, за да помогнете в укрепването на сестрите и за да превърнете Обществото за взаимопомощ в активна част от собствения си живот. За повече информация отидете на reliefsociety.lds.org.

Изображение
печат на Обществото за взаимопомощ

вяра, семейство, взаимопомощ

Светиите от последните дни са изпратени да се трудят в Господното лозе “за спасяването на душите на човеците” (У. и З. 138:56), което включва мисионерската работа. Не ни трябва официално призование за мисия, за да споделяме Евангелието. Хората, чиито живот ще бъде благословен от Евангелието, са около нас, и като се подготвим, Господ ще ни използва. Посещаващите учителки могат да прегърнат духовните си отговорности и да помагат “да се осъществят безсмъртието и вечният живот на човека” (Моисей 1:39).

Когато Пророкът Джозеф Смит организира Обществото за взаимопомощ през 1842 г., той казва, че жените не само трябва да се грижат за бедните, но и да спасяват души.1 Това все още е наша цел.

“Господ … дава свидетелство за истината на онези, които ще го споделят с други хора”, казва президент Дитер Ф. Ухтдорф, втори съветник в Първото Президентство. “Нещо повече, Господ очаква ние, членовете на Неговата възстановена Църква, също да “отваря(ме) уст(ите си) по всяко време, провъзгласявайки евангелието (Му) с глас на ликуване” (У. и З. 28:16) … Понякога свидетелство от едно изречение може да задейства събития, които да въздействат на нечий живот за вечността”2.

От Писанията

Учение и Завети 1:20--23; 18:15; 123:12

От нашата история

История на Олга Коварова от бившата Чехословакия е един пример за мисионерска работа на член на Църквата от историята на нашето Общество за взаимопомощ. През 70-те години Олга била докторант в университета и копнеела да задълбочи духовния си живот. Тя забелязала 75-годишния Отакар Войкувка, светия от последните дни. “На мен той ми изглеждаше 75-годишен на възраст, но почти на 18 г. в сърцето си и пълен с радост”, казва тя. “Това бе толкова необичайно в Чехословакия в онова време на отричане на всички идеали”.

Олга попитала Отакар и семейството му как са открили радостта. Те я представили на други членове на Църквата и й дали Книгата на Мормон. Тя я прочела жадно и скоро била кръстена и потвърдена. Оттогава Олга оказва положително влияние в един свят на политическо потисничество и религиозно преследване. Тя служи като президентка на Обществото за взаимопомощ в своя малък клон и помага за спасяването на душите на други хора, като ги довежда при Христос.3

Какво мога да направя?

  1. Следвам ли подтиците на Светия Дух, докато споделям свидетелството си със сестрите, които посещавам?

  2. Как помагам на сестрите, за които отговарям, да учат Евангелието?

Бележки

  1. Вж. Учения на президентите на Църквата: Джозеф Смит (2007 г.), стр. 453.

  2. Дитер Ф. Ухтдорф, “Чакайки по пътя за Дамаск”, Лиахона, май 2011 г., стр. 76–77.

  3. Вж. Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society (2011), 92–95.