Гласът Господен
назад напред


Послание на Първото Президентство, януари 2013 г.

Гласът Господен

Изображение
Президент Хенри Б. Айринг

Учение и Завети приканва всички хора навсякъде да чуят гласа на Господ Исус Христос (вж. У. и З. 1:2, 4, 11, 34; 25:16). Тя е изпълнена с Неговите послания, предупреждения и насърчителни призиви, дадени чрез откровение на избрани пророци. В тези откровения можем да видим как Бог може да отговаря на нашите молитви с послания на напътствие, мир и предупреждение.

В молитвите си ние искаме да узнаем какво Бог желае да вършим, какво следва да направим, за да открием мир и щастие в този и в идния живот, и какво ни чака занапред. Учение и Завети е пълна с отговори на подобни въпроси, задавани от обикновени хора и от пророци в смирена молитва. Тя може да бъде скъпоценен пътеводител, който да ни научи как да получаваме отговори на въпроси за земното ни добруване и вечно спасение.

Ключът са смирението и вярата в Господ Исус Христос. Оливър Каудъри получава отговор от Господ относно желанието си да помага в превода на Книгата на Мормон: “Помни, че без вяра не можеш да сториш нищо; затова искай с вяра. Не се отнасяй лекомислено към тези неща; не искай това, което не трябва” (У. и З. 8:10).

Отново и отново в Учение и Завети Господ изисква вяра и смирение, преди да даде Своята помощ Една причина за това е че отговорите Му може да не дойдат по начина, който очакваме. Нито път винаги са лесни за приемане.

Историята на Църквата и преживяванията на нашите предци илюстрират тази реалност. Моят прадядо Хенри Айринг се молел горещо да узнае какво следва да прави, когато чул проповядването на възстановеното Евангелие през 1855 г. Отговорът дошъл в един сън.

Той сънувал, че седи на маса със старейшина Ерастъс Сноу от Кворума на дванадесетте апостоли и с един друг старейшина на име Уилям Браун. Старейшина Сноу му преподавал принципите на Евангелието за около един час. После старейшина Сноу казал, “В името на Исус Христос аз ти заповядвам да бъдеш кръстен и този мъж (старейшина Браун) … ще те кръсти.”1 Семейството ми е благодарно, че Хенри Айринг имал вярата и смирението да бъде кръстен в 7:30 ч. сутринта в един басейн за дъждовна вода в Сейнт Луис, Мисури, САЩ, от старейшина Браун.

Отговорът на молитвата му не дошъл като глас от Господ, който да бъде чут. Дошъл във видение и сън през нощта, както станало с Лехий (вж. 1 Нефи 8:2).

Господ ни учи, че отговорите може да дойдат и като чувства. В Учение и Завети Той учи Оливър Каудъри, “Аз ще ти кажа в ума ти и сърцето ти чрез Светия Дух, Който ще дойде върху ти и Който ще обитава в сърцето ти” (У. и З. 8:2).

И Той насърчава Оливър по следния начин: “Не говорех ли мир на ума ти относно този въпрос? Какво по-велико доказателство можеш да имаш от това на Бога?” (У. и З. 6:23).

Учение и Завети, историята на Църквата и историята, водена от Хенри Айринг за неговата мисия веднага след кръщението му са ме научили, че отговорите могат да бъдат почувствани като предупреждение, също и като мир.

През април 1857 г. старейшина Парли П. Прат от Кворума на дванадесетте апостоли присъства на конференция, проведена в днешна Оклахома, САЩ. Хенри Айринг пише, че умът на старейшина Прат “бе изпълнен с мрачни и депресиращи мисли … без да е в състояние да съзре бъдещето или някакъв път за спасение.”2 Хенри записва тъжните новини незабавно след мъченичеството на апостола. Старейшина Прат продължил пътуването си въпреки чувството за опасност, точно както Пророкът Джозеф трябвало да отиде в Картидж.

Свидетелството ми е, че Господ винаги отговаря на смирената молитва с вяра. Учение и Завети и личния ни опит ни учат как да разпознаем тези отговори и да ги приемем с вяра, независимо дали те са напътствие, потвърждение на истина или предупреждение. Моля сее винаги да се ослушваме и да разпознаваме любящия Господен глас.

Бележки

  1. “The Journal of Henry Eyring: 1835–1902” (unpublished manuscript in author’s possession).

  2. “The Journal of Henry Eyring: 1835–1902.”

Преподаване от това послание

1. Обмислете дали да прочетете заедно абзаците за молитвата в това послание. Докато четете, помолете членовете на семейството да слушат внимателно как Бог отговаря на молитвите. Помислете да дадете свидетелство за важността на молитвата.

2. Учение и Завети е пълна с отговори на въпроси, задавани от хора в молитва. Какво би станало, ако отговорите на въпросите им (откровенията) никога не бяха записани? Насърчете семейството да се научат да разбират, разпознават и следват подтиците на Духа. Те може да пожелаят да запишат мислите си относно молитвата в своите дневници.