2010 г.
Подновяване на завети чрез причастието
юни 2010


Послание за обучение при посещение, юни 2010 г.

Подновяване на завети чрез причастието

Преподавайте тези стихове и цитати, или, ако е необходимо, друг принцип, който ще благослови сестрите, които посещавате. Дайте свидетелство за учението. Поканете онези, които посещавате, да споделят какво са изпитали и научили.

Исус Христос въвел причастието

„Исус взе хляб, благослови, и го разчупи и като го даваше на учениците, рече: Вземете, яжте (Матея 26:26). „Това е Моето тяло, което за вас се дава; това правете за Мое възпоменание‟ (Лука 22:19). По подобен начин Той взел чаша вино, по традиция разредено с вода, произнесъл благословия на благодарност и го подал на събралите се около него, казвайки: „Тази чаша е новият завет в Моята кръв‟, „която се пролива за прощаване на греховете‟. „Това правете за Мое възпоменание‟ …

От преживяното в онази горна стая с наближаването на Гетсимания и Голгота, чедата на обещанието са спазвали завета да помнят Христовата жертва по този нов, по-висш, по-свят и личен начин‟1.

Старейшина Джефри Р. Холанд от Кворума на дванадесетте апостоли.

Ние подновяваме своите кръщелни завети чрез причастието

„Когато биваме кръстени, ние вземаме върху си святото име на Исус Христос. Да вземем върху си Неговото име е едно от най-важните наши преживявания в този живот. …

Всяка седмица на събранието за причастие ние обещаваме да помним единителната жертва на нашия Спасител, като подновяваме своя кръщелен завет. Обещаваме да вършим онова, което вършел Спасителя – да се подчиняваме на Отца и винаги да спазваме Неговите заповеди. Благословията, която получаваме в замяна, е винаги да имаме Неговия Дух да бъде с нас‟2.

Старейшина Робърт Д. Хейлз от Кворума на дванадесетте апостоли.

„Неотдавна бях с едно 8-годишно момиче в деня на нейното кръщение. В края на деня тя каза с пълна увереност, „Бях кръстена и за целия ден не съм извършила и един грях!“ Но нейният съвършен ден не продължи вечно и съм сигурна, че сега вече тя научава, така както всички нас, че независимо от това колко усилия полагаме, ние не винаги избягваме всички лоши обстоятелства, всеки неправилен избор …

… Не е възможно съвсем сами да предизвикаме истинска промяна. Нашата собствена воля и добри намерения не са достатъчни. Когато допускаме грешки и избираме неправилното, на нас ни трябва помощта на нашия Спасител, за да се върнем в пътя. Вземаме от причастието седмица след седмица, за да покажем своята вяра в Неговата сила да ни промени. Изповядваме греховете си и обещаваме да ги изоставим“3.

Джули Б. Бек, обща президентка на Обществото за взаимопомощ.

Бележки

  1. Джефри Р. Холанд, „This Do in Remembrance of Me“, Ensign, ноем. 1995 г., стр. 67.

  2. Робърт Д. Хейлз, „Заветът на кръщението – да бъдем в царството и от царството“, Лиахона, яну. 2001 г., стр. 8.

  3. Джули Б. Бек, „Да помним, да се покайваме и да се променяме“, Лиахона, май 2007 г., стр. 110–111.

В помощ на обучението при посещение

Докато опознавате сестрата и нейното семейство, търсете начини да и помагате тя да подновява своите завети чрез причастието. Ако тя не идва на събранията за причастие, бихте ли могли да я поканите или да й предложите помощ да направи това (превоз, помощ с децата, приятелка, до която да седне и т.н.)?

Лична подготовка

Лука 22:19–20

1 Коринтяните 11:23–28

3 Нефи 18:1–12