2010
Vaše šťastně až navěky
předchozí další

Vaše šťastně až navěky

Nebeský Otec vám nabízí ten největší dar ze všech – věčný život – a možnost a nekonečné požehnání plynoucí z vašeho vlastního „šťastně až navěky“.

President Dieter F. Uchtdorf

Drahé mladé sestry po celém světě, jsem vděčný a je mi ctí, že dnes mohu být zde s vámi. President Thomas S. Monson a všichni vedoucí Církve vás mají rádi; modlíme se za vás a radujeme se z vaší věrnosti.

V průběhu let jsem přišel do styku s mnoha krásnými jazyky – každý z nich je fascinující a pozoruhodný; každý má svůj zvláštní šarm. Jakkoli se však tyto jazyky od sebe liší, mají často mnoho věcí společných. Například ve většině jazyků existuje slovní spojení, které zní tak magicky a slibně jako snad žádné jiné na světě. Toto slovní spojení je „Bylo nebylo“.

Nejsou to snad úžasná slova, kterými příběh začíná? „Bylo nebylo“ v sobě nese příslib něčeho – příběhu plného dobrodružství a romantiky, příběhu o princeznách a princích. Mohou to být příběhy o odvaze, naději a věčné lásce. V mnoha těchto příbězích to pěkné překoná to ošklivé a dobro překoná zlo. Snad nejvíce ze všeho se mi ale líbí, když si nalistujeme poslední stranu, očima spočineme na posledních řádcích a spatříme tam ona kouzelná slova: „A žili šťastně až navěky.“

Není to snad to, co si všichni přejeme – být hrdiny a hrdinkami svého příběhu, zvítězit nad protivenstvím; prožít život ve vší své kráse; a nakonec žít šťastně až navěky?

Dnes bych rád obrátil vaši pozornost na něco velmi významného a velmi neobyčejného. Na první straně vaší brožurky Osobní pokrok Mladých žen najdete tato slova: „Jsi milovaná dcera Nebeského Otce a byla jsi připravena na to, abys přišla na zem právě v této době za posvátným a nádherným účelem.“1

Sestry, tato slova jsou pravdivá! Nejsou vymyšlená jako v nějaké pohádce! Není snad úžasné vědět, že náš věčný Nebeský Otec vás zná, naslouchá vám, bdí nad vámi a miluje vás nekonečnou láskou? Ve skutečnosti je Jeho láska k vám tak veliká, že vám daroval tento pozemský život jako dar ve smyslu „bylo nebylo“ – váš vlastní pravdivý příběh plný dobrodružství, zkoušek a příležitostí pro velikost, ušlechtilost, odvahu a lásku. A jako nejnádhernější dar ze všech vám nabízí dar, který je k nezaplacení a nelze jej ani pochopit. Nebeský Otec vám nabízí ten největší dar ze všech – věčný život – a možnost vašeho vlastního „šťastně až navěky“ a nekonečné požehnání, které z toho plyne.

Takové požehnání však nepřichází zadarmo. Není vám dáno jen proto, že si ho přejete. Přichází pouze skrze porozumění tomu, kdo jste a kým se musíte stát, abyste byly takového daru hodny.

Součástí cesty jsou i zkoušky

Vzpomeňte si na okamžik na svou oblíbenou pohádku. Hlavní postavou příběhu je možná princezna nebo selka; možná to je mořská panna nebo dojička mléka, panovnice nebo služebná. Zjistíte ale, že jednu věc mají všechny společnou – musely překonat nějaké protivenství.

Popelka musí snášet zlomyslnou macechu a zlé nevlastní sestry. Musí vytrpět dlouhé hodiny jako služka a musí snášet posměch.

V pohádce „Kráska a zvíře“ se Kráska stává zajatkyní u hrozivě vypadajícího zvířete, aby zachránila svého otce. Obětuje domov a rodinu, vše, co je jí drahé, a stráví několik měsíců v zámku zvířete.

V pohádce „Rumplcimprcampr“ chudý mlynář slíbí králi, že jeho dcera dokáže ze slámy utkat zlato. Král pro ni okamžitě pošle a zamkne ji v místnosti s kupou slámy a s kolovrátkem. Později tato dcera čelí nebezpečí ztráty svého prvorozeného dítěte, pokud neuhodne jméno kouzelné bytosti, která ji pomohla tento neuskutečnitelný úkol vykonat.

Ve všech těchto příbězích musejí Popelka, Kráska i mlynářova dcera zažít zármutek a projít zkouškou, než mohou dosáhnout svého „šťastně až navěky“. Přemýšlejte o tom. Existoval kdy někdo, kdo nemusel projít vlastním temným údolím pokušení, zkoušek a zármutku?

Všichni museli mezi svým začátkem „bylo nebylo“ a koncem „šťastně až navěky“ prožít velká protivenství. Proč musejí všichni zažít smutek a tragické události? Proč zkrátka nemůžeme žít v blaženosti a pokoji, proč každý den nemůže být naplněn zázraky, radostí a láskou?

Písma nám říkají, že musí být protiklad ve všech věcech, neboť bez toho bychom nedokázali rozlišovat mezi sladkým a hořkým.2 Měla by běžkyně maratónu pocit vítězství z toho, že závod doběhla, kdyby nepociťovala bolest několikahodinového úsilí na hranici svých sil? Měl by klavírista radost z toho, že zvládl zahrát složitou sonátu, kdyby nemusel mnoho hodin usilovně cvičit?

V příbězích, podobně jako v životě, nás protivenství učí tomu, čemu bychom se jinak naučit nemohli. Protivenství pomáhá budovat hloubku charakteru tak jako nic jiného. Milující Nebeský Otec nás posílá na svět plný obtíží a zkoušek, abychom se pomocí protikladu mohli učit moudrosti, stali se silnějšími a zakoušeli radost.

Dovolte mi podělit se s vámi o osobní zážitek, který jsem prožil jako dospívající chlapec, když naše rodina chodila na shromáždění ve Frankfurtu v Německu.

Jednou v neděli přivedli misionáři na shromáždění novou rodinu, kterou jsem předtím neviděl. Byla to matka s dvěma krásnými dcerami. Pomyslel jsem si, že tito misionáři odvádějí skutečně velmi dobrou práci.

Všiml jsem si zvláště jedné dcery s nádhernými tmavými vlasy a velkýma hnědýma očima. Jmenovala se Harriet a myslím, že jsem se do ní zamiloval v okamžiku, kdy jsem ji poprvé spatřil. Naneštěstí se zdálo, že tato krásná mladá žena nepociťuje totéž i vůči mně. Mnoho jiných mladých mužů se s ní chtělo seznámit, a já jsem začal pochybovat o tom, jestli mě vůbec někdy bude považovat za někoho jiného než za pouhého kamaráda. Nenechal jsem se však odradit. Vymýšlel jsem, jak bych mohl být tam, kde byla i ona. Když jsem roznášel svátost, dbal jsem na to, abych byl na tom správném místě a abych mohl být tím, kdo jí svátost podá.

Když jsme měli v kapli nějakou mimořádnou akci, jel jsem na kole k domu, kde Harriet bydlela, a zazvonil jsem. Obvykle se ozvala Harrietina matka. Otevřela okno v kuchyni jejich bytu ve čtvrtém patře a zeptala se, co si přeji. A já jsem se zeptal, jestli by Harriet nechtěla jet se mnou na kole do kaple. Harrietina matka obvykle řekla: „Ne, přijde později, ale já s tebou do kaple ráda pojedu.“ To nebylo přesně to, co jsem chtěl, ale jak bych mohl odmítnout?

A tak jsme jeli na kole do kaple. Musím přiznat, že jsem měl velmi pěkné kolo. Harrietina matka seděla na rámu kola přede mnou a já jsem se snažil jet co nejelegantněji po hrbolaté silnici z dlažebních kostek.

Čas plynul. Zatímco krásná Harriet chodila na schůzky s mnoha jinými mladými muži, zdálo se, že pokud jde o mě, nikam to nepokročilo.

Byl jsem zklamaný? Ano.

Vzdával jsem to? Rozhodně ne!

Když na to vlastně tak vzpomínám, uvědomuji si, že vůbec neškodilo mít dobrý vztah s matkou dívky mých snů.

O mnoho let později, poté, co jsem absolvoval výcvik jako bojový pilot vzdušných sil, jsem byl svědkem novodobého zázraku v Harrietině odpovědi na mé pokračující námluvy. Jednoho dne řekla: „Dietere, za těch několik posledních let jsi velmi dospěl.“

Na tato slova jsem zareagoval rychle a během několika měsíců jsem se oženil s ženou, kterou jsem miloval od chvíle, kdy jsem ji poprvé uviděl. Onen proces nebyl snadný – prožil jsem chvíle utrpení a zoufalství – ale nakonec bylo mé štěstí úplné a stále je, a dokonce ještě větší.

Drahé mladé sestry, je třeba, abyste věděly, že zažijete své vlastní protivenství. Nikdo od toho není osvobozen. Budete trpět, budete pokoušeny a budete dělat chyby. Samy pro sebe zjistíte to, co zjistila každá hrdinka – že díky překonávání překážek rostete a sílíte.

A právě vaše reakce na protivenství, nikoli protivenství samo, rozhoduje o tom, jak se bude váš životní příběh vyvíjet.

Mezi vámi jsou i takové, které, ačkoli dosud mladé, již v plné míře zakusily žal a zármutek. Srdce mám naplněné soucitem a láskou k vám. Jak drahocenné jste pro Církev! Jak moc vás Nebeský Otec miluje! Ačkoli se vám může zdát, že jste samy, doprovázejí vás andělé. Ačkoli můžete mít pocit, že nikdo nerozumí hloubce vašeho zoufalství, náš Spasitel Ježíš Kristus mu rozumí. Vytrpěl více, než si vůbec dokážeme představit, a udělal to pro nás; udělal to pro vás. Nejste samy.

Máte-li někdy pocit, že vaše břímě je až moc velké, pozvedněte své srdce k Nebeskému Otci a On vás podepře a požehná vám. Říká vám, podobně jako to řekl Josephu Smithovi: „Protivenství [vaše] a strasti [vaše] potrvají jen malou chvilku; a potom, jestliže v tom [vytrváte] dobře, Bůh [vás] oslaví na výsosti.“3

Zažít protivenství není to jediné, co musíte podstoupit, abyste prožily šťastný život. Dovolte mi to zopakovat – to, jak na protivenství a pokušení zareagujete, rozhoduje o tom, zda dospějete ke svému „šťastně až navěky“.

Zůstaňte věrny tomu, o čem víte, že je správné

Sestry, mladé sestry, milované mladé sestry, zůstaňte věrny tomu, o čem víte, že je správné. Kamkoli se dnes podíváte, najdete něco, co vám slibuje štěstí. Reklamy v časopisech slibují dokonalé štěstí, pokud si koupíte určitý kus oblečení, šampón nebo makeup. Určité mediální produkty idealizují ty, kteří přijímají zlo nebo se oddávají nízkým pudům. Často jsou titíž lidé zobrazováni jako vzory úspěchu.

Ve světě, kde je zlo zobrazováno jako dobro a dobro jako zlo, je někdy těžké poznat pravdu. V určitém smyslu se to podobá dilematu Červené karkulky, kdy si nejste zcela jisty tím, co vidíte – je to milovaná babička nebo nebezpečný vlk?

Strávil jsem mnoho let v kokpitu letadla. Mým úkolem bylo dostat velká proudová letadla z jakéhokoli koutu světa do žádoucího cíle. Věděl jsem zcela jistě, že kdybych chtěl letět z New Yorku do Říma, musím letět na východ. Kdyby mi někteří říkali, že mám letět na jih, věděl bych, že nemluví pravdu. Nevěřil bych jim, protože jsem sám věděl, co je pravda. Žádné přesvědčování, žádné lichotky, úplatky ani výhrůžky by mě nemohly přesvědčit o tom, že kdybych letěl na jih, dostal bych se do cíle, protože jsem to zkrátka věděl.

My všichni hledáme štěstí a snažíme se najít své vlastní „šťastně až navěky“. Pravdou je toto – Bůh ví, jak se tam dostat! A On pro vás vytvořil mapu; On zná cestu. Je to váš milovaný Nebeský Otec, který usiluje o vaše dobro a vaše štěstí. Celou svou láskou dokonalého a čistého Otce si přeje, abyste dosáhly svého nadpozemského cíle. Tato mapa je dostupná všem. Jsou na ní jednoznačné pokyny týkající se toho, co máme dělat a kam máme jít, a jsou určeny všem, kdo se snaží přijít ke Kristu a „státi jako svědkové Boží za všech dob a ve všech věcech a na všech místech“.4 A to jediné, co musíte udělat, je důvěřovat Nebeskému Otci. Důvěřujte Mu natolik, že budete Jeho plán následovat.

Nicméně ne všichni se budou mapou řídit. Možná se na ni podívají. Možná si pomyslí, že je rozumná, nebo dokonce pravdivá. Ale božskými pokyny se neřídí. Mnozí věří, že k onomu cíli „šťastně až navěky“ je dovede jakákoli cesta. Někteří se dokonce zlobí, když se jim jiní, kteří cestu znají, snaží pomáhat a říkat jim, co mají dělat. Myslí si, že takové rady jsou staromódní, nepodstatné a odtržené od moderního života.

Sestry, myslí si to špatně.

Evangelium je cesta k „šťastně až navěky“

Chápu, že někdy si někteří mohou klást otázku, proč chodí na církevní shromáždění nebo proč je tak důležité číst pravidelně písma nebo se každý den modlit k našemu Nebeskému Otci. Zde je má odpověď – toto vše děláte proto, že je to součástí cesty, kterou Bůh pro vás má. A tato cesta vás dovede k vašemu cíli „šťastně až navěky“.

„Šťastně až navěky“ není něco, co je jen v pohádkách. Můžete toho dosáhnout! Je to pro vás dostupné! Musíte se ale řídit mapou Nebeského Otce.

Sestry, přijměte prosím evangelium Ježíše Krista! Naučte se milovat Nebeského Otce celým svým srdcem, mocí a myslí. Naplňte svou duši ctností a milujte dobro. Vždy se snažte dostat ze sebe i z druhých to nejlepší.

Naučte se přijímat hodnoty Mladých žen a jednat podle nich. Žijte podle měřítek uvedených v brožurce Pro posílení mládeže. Tato měřítka vás povedou a nasměrují k vašemu „šťastně až navěky“. Budete-li podle těchto měřítek žít, připraví vás na to, abyste uzavřely posvátné smlouvy v chrámu a založily svůj vlastní odkaz dobrotivosti ve své konkrétní situaci. „Stůjte na svatých místech a nepohněte se“,5 nehledě na pokušení či těžkosti. Slibuji vám, že budoucí generace vám budou vděčné a budou chválit vaše jméno za vaši odvahu a věrnost během této kritické doby vašeho života.

Drahé mladé sestry – vy, které stojíte za pravdou a spravedlivostí, vy, které usilujete o dobro, vy, které jste vstoupily do vod křtu a kráčíte po cestách Páně – náš Otec v nebi vám slíbil, že se budete vznášet s křídly jako orlice, poběžíte, a nebudete unaveny, půjdete a nebude umdlévat.6 Nebudete oklamány.7 Bůh vám bude žehnat a způsobí, aby se vám dařilo.8 „Brány pekelné [vás] nepřemohou … a Pán Bůh rozptýlí před vámi moci temnoty a způsobí, aby se nebesa zachvěla pro vaše dobro a slávu jeho jména.“9

Sestry, máme vás rádi. Modlíme se za vás. Buďte silné a odvážné. Jste skutku královské duchovní dcery Všemohoucího Boha. Jste princezny, a vaším osudem je stát se královnami. Váš zázračný příběh již začal. Vaše „bylo nebylo“ je právě nyní.

Jako apoštol Pána Ježíše Krista vám zanechávám své požehnání a dávám vám zaslíbení, že když přijmete hodnoty a zásady znovuzřízeného evangelia Ježíše Krista a budete podle nich žít, „[budete] připraveny posilovat domov a rodinu, uzavřít a dodržovat posvátné smlouvy, přijmout obřady chrámu a radovat se z požehnání oslavení“.10 A přijde den, kdy nalistujete poslední strany svého nádherného příběhu a přečtete si tam ona požehnaná a úžasná slova a poznáte, že se naplnila: „A žili šťastně až navěky.“ O tom svědčím ve svatém jménu Ježíše Krista, amen.

ODKAZY

  1. Osobní pokrok Mladých žen (brožurka, 2009), 1.

  2. Viz 2. Nefi 2:11, 15.

  3. Nauka a smlouvy 121:7–8.

  4. Mosiáš 18:9.

  5. Nauka a smlouvy 87:8.

  6. Viz Izaiáš 40:31.

  7. Viz Joseph Smith–Matouš 1:37.

  8. Viz Mosiáš 2:22–24.

  9. Nauka a smlouvy 21:6.

  10. Osobní pokrok Mladých žen, 3.