2010 г.
За духовната подготовка
февруари 2010


Послание на Първото Президентство, февруари 2010 г.

За духовната подготовка

Съвет от нашия пророк

Една основа от вяра

“Ако нямаме дълбока основа от вяра и солидно свидетелство от истина, може да имаме трудности да устоим на суровите бури и ледените ветрове на несгодите, които неминуемо сполитат всеки от нас.

Земният живот е период на изпитание, време да се докажем достойни да се завърнем в присъствието на нашия Небесен Отец. За да бъдем изпитани, ние трябва да се изправим пред предизвикателства и трудности. Те могат да ни пречупят и повърхността на душите ни може да се напука и изрони – ако нашите основи от вяра, нашите свидетелства от истина не са дълбоко вкопани в нас”1.

Усвояване уроците на миналото

“В търсене на най-доброто наше “аз” няколко въпроса ще направляват нашите разсъждения: Такъв човек ли съм, какъвто искам да бъда? По-близо ли съм до Спасителя днес, отколкото съм бил вчера? Ще бъда ли по-близо утре? Имам ли смелостта да се променя към по-добро? …

Изминаха години, но необходимостта от свидетелство за Евангелието продължава да стои на първо място. Докато вървим към бъдещето, не трябва да пренебрегваме уроците на миналото”2.

Вашата лична Лиахона

“Вашата патриархална благословия е за вас и единствено за вас. Тя може да бъде кратка или дълга, проста или задълбочена. Не дължината и езика са същността на патриархалната благословия. Духът е този, който предава истинското значение. Вашата благословия не ви е дадена, за да я сгънете грижливо и да я приберете някъде. Тя не е за слагане в рамка или публикуване. По-скоро трябва да бъде четена. Трябва да бъде обичана. Трябва да бъде следвана. Вашата патриархална благословия ще бъде с вас и през най-тъмната нощ. Тя ще ви води през опасностите на живота. … Патриархалната ви благословия е една лична Лиахона за вас, която да начертае вашия път и да ви води по него. …

Може да е необходимо търпение, за да наблюдаваме и чакаме осъществяването на обещаните там благословии, както и да действаме за това”3.

Дойдете при Него

“Помнете, вие не крачите сами. … Когато крачите през живота, винаги вървете към светлината и сенките на живота ще останат зад вас …

Когато съм се обръщал към Писанията за вдъхновение, една дума се е откроявала отново и отново. Думата е “дойдете”. Господ казва, “Дойдете при Мене”. Той казва, “Дойдете, научете се от Мене”. Той също казва, “Дойди и Ме следвай”. Обичам тази дума, дойди. Моята молитва е да дойдем при Господ”4.

Бележки

  1. “Основа на нашата вяра”, Лиахона, ноем. 2006 г., стр. 62.

  2. “Да постигнем най-доброто, на което сме способни” Лиахона, апр. 2006 г., стр. 3, 5.

  3. “Your Patriarchal Blessing: A Liahona of Light”, Ensign, ноем. 1986 г., стр. 66.

  4. 16-stake fireside, университет “Бригъм Йънг”, 16 ноем. 1986 г.

Преподаване от това послание

Преподаването -- няма по-велико призование заявява: “Добрият учител не си мисли, “Какво трябва да направя в класа днес?”, а по-скоро, “Как ще помогна на учениците си да разберат онова, което трябва да знаят?” (1999 г., стр. 61). За да помогнете на хората да научат нещо от това послание, обмислете дали да им осигурите хартия и химикалки, като им дадете време да прочетат словата на президент Монсън и да запишат истини, отнасящи се до тяхната духовна подготовка. Малките деца могат да направят рисунки, описващи наученото. Помислете дали да ги поканите да споделят какво са написани или нарисували.