2010 г.
Мъдро управление на ресурсите и избягване на дълга
февруари 2010


Послание за обучение при посещение, февруари 2010 г.

Мъдро управление на ресурсите и избягване на дълга

Преподавайте тези стихове и цитати, или, ако е необходимо, друг принцип, който ще благослови сестрите, които посещавате. Дайте свидетелство за учението. Поканете онези, които учите, да споделят какво са почувствали и научили.

Управление на ресурсите

“Предвидливият начин на живот” … предполага (съхраняване) на нашите ресурси, мъдро планиране на финансовите въпроси, пълно осигуряване на личното здраве, съответна подготовка за образование и професионално развитие, отделяне на нужното внимание на домашното производство и съхранение, както и на развиването на емоционална издръжливост. … Ако живеем мъдро и предвидливо, ще бъдем на толкова сигурно място, колкото и в Неговите ръце”1.

Президент Спенсър У. Кимбъл (1895–1985).

“От какви умения имаме нужда, за да разчитаме на собствените си сили? … В ранните дни на Църквата Бригъм Йънг насърчавал сестрите да се научат да предотвратяват болести в семейството, да установяват домашни производство, както и да учат счетоводство и други практични умения. Тези принципи са приложими и днес. Образованието продължава да бъде изключително важно …

Попитах няколко епископи кои са най-нужните умения за сестрите в техните райони, свързани с разчитането на собствени сили, и те казаха придържането към бюджет. Необходимо е жените да разбират последиците от купуването на кредит и воденето на живот без бюджетни ограничения. Второто умение, посочено от епископите, бе готвенето. Приготвените и консумираните у дома ястия по принцип струват по-малко, по-здравословни са и допринасят за по-здрави семейни взаимоотношения”2.

Джули Б. Бек, обща президентка на Обществото за взаимопомощ.

Избягване на дълга

“Позволете да предложа пет ключови стъпки към финансовата свобода …

Първо, плащайте своя десятък …

Второ, харчете по-малко, отколкото печелите …

Трето, учете се да спестявате …

Четвърто, плащайте финансовите си задължения …

Пето, учете децата си да следват примера ви 3.

Старейшина Джозеф Б. Уъртлин (1917–2008) от Кворума на дванадесетте апостоли.

“Когато задлъжняваме, ние се разделяме с част от своята безценна свобода на избор и се поставяме в едно самоналожено робство. Ние посвещаваме своето време, енергия и средства, за да върнем заетото – все неща, които сме могли да използваме, за да помогнем на себе си, своите семейства и други хора …

Да плащаме своите дългове сега и да избягваме бъдещо задлъжняване изисква да упражняваме вяра в Спасителя – не просто да вършим добро, но да бъдем по-добри. Изисква се голяма вяра да изречем тези прости думи, “Не можем да си го позволим”. Изисква се вяра да приемем, че животът ще бъде по-добър, когато жертваме своите желания, за да посрещнем своите нужди и нуждите на други хора”4.

Старейшина Робърт Д. Хейлз от Кворума на дванадесетте апостоли.

Бележки

  1. “Welfare Services: The Gospel in Action”, Ensign, ноем. 1977 г., стр. 78.

  2. “Отговорностите по благосъстоянието на президентката на Обществото за взаимопомощ”, Основни принципи на благосъстоянието и разчитането на собствени сили, 2009 г., стр. 5.

  3. “Земни дългове, небесни дългове” Лиахона, май 2004 г., стр. 41, 42.

  4. “A Gospel Vision of Welfare: Faith in Action”, Basic Principles of Welfare and Self-Reliance, 2009 г., стр. 1.

В помощ на посещаващите учителки

Посъветвайте се с вашата колежка за това как по тактичен начин да адаптирате това послание към обстоятелствата на всяка сестра. Какви умения, свързани с разчитането на собствени сили, можете да споделите с нея?

Лична подготовка

Малахия 3:10

Матея 6:19–21

Лука 12:15

У. и З. 38:30; 88:119

За повече информация вж. Подгответе всяко нужно нещо: Семейни финанси (04007 112).