2010 г.
Една солидна основа
февруари 2010


деца

Една солидна основа

Президент Томас С. Монсън казва, че е необходимо да изградим едно “солидно свидетелство от истина”. Един от най-добрите начини да направим това е да четем Писанията. Прегледайте дадените по-долу стихове. Запишете по едно нещо, което научавате във всеки стих и което помага на вашето свидетелство да стане по-силно.

Мормон 7:5

Символът на вярата 1:10

Мороний 10:5

У. и З. 11:12

Мороний 7:41

У. и З. 1:37

Ефесяните 6:11