2010–2019
Perenõukogud

Perenõukogud

Perenõukogu toimib tõeliselt siis, kui vanemad on valmistunud ning lapsed kuulavad ja vestluses osalevad!

Mu vennad ja õed! Lapsevanemaks olemise juures on irooniline see, et me kipume saama heaks lapsevanemaks alles siis, kui meie lapsed on juba täiskasvanud. Jagan teiega sel pärastlõunal midagi, mida oleksin võinud paremini mõista, kui me Barbaraga alles oma kalleid lapsi kasvatama hakkasime.

Apostlina teenides olen ma pööranud sageli tähelepanu Kiriku nõukogude, sealhulgas misjoni, vaia, koguduse ja abiorganisatsiooni nõukogu väele ja tähtsusele.

Usun, et nõukogude abil jõuab kõige tõhusamini tõeliste tulemusteni. Lisaks tean ma, et nõukogu on Issanda meetod ja et Ta lõi kõik universumis taevase nõukogu abil, nagu mainitakse pühakirjades.1

Seni pole ma aga iial kõnelenud üldkonverentsil kõikidest kõige põhilisemast ja fundamentaalsemast ning ehk isegi kõige tähtsamast nõukogust: perenõukogust.

Perenõukogud on olnud alati vajalikud. Need on tegelikult igavesed. Me kuulusime perenõukogusse surelikkusele eelnenud elus, kui elasime vaimulastena oma taevaste vanematega.

Kui perenõukogu juhitakse armastuse ja kristlike omadustega, mõjub see vastupidiselt nüüdisaja tehnilistele vahenditele, mis sageli ei lase meil veeta üksteisega kvaliteetaega ja lisaks kipuvad tooma halba otse meie koju.

Palun pidage meeles, et perenõukogu pole sama mis esmaspäevane pereõhtu. Pereõhtutel keskendutakse põhiliselt evangeeliumi õpetamisele ja perekondlikele tegevustele. Kuid perenõukogu võib pidada ükskõik millisel nädalapäeval ja see on peamiselt koosolek, kus vanemad kuulavad – teineteist ja oma lapsi.

Minu arvates on olemas vähemalt nelja liiki perenõukogusid.

Esiteks üldine perenõukogu, kuhu kuulub kogu perekond.

Teiseks täidesaatev perenõukogu, mis koosneb emast ja isast.

Kolmandaks osaline perenõukogu, mis koosneb vanematest ja ühest lapsest.

Neljandaks üks ühele perenõukogu, mis koosneb ühest vanemast ja ühest lapsest.

Kõigis neis perenõukogudes tuleb elektroonikaseadmed välja lülitada, et kõik saaksid üksteisele otsa vaadata ja üksteist kuulata. Perenõukogude ja muude asjakohaste kokkusaamiste ajal võiks teil olla elektroonikaseadmete jaoks oma korv, et kui pere kokku tuleb, saavad kõik, kaasa arvatud ema ja isa, oma telefonid, tahvlid ja MP3-mängijad korvi hoiule panna. Seejärel saavad nad kõik üheskoos nõu pidada, ilma et neil oleks kiusatus vastata, kui keegi neid Facebookis müksab, neile sõnumi saadab või Instagramis, Snapchatis ja e-kirjaga millestki teavitab.

Lubage mul jagada teiega lühidalt, kuidas igat sellist tüüpi perenõukogu toimib.

Esiteks täielik perenõukogu, kuhu kuuluvad kõik pereliikmed.

Kiriku trükises pealkirjaga „Meie pere” on kirjas: „See nõukogu võib tulla kokku arutama pereprobleeme, lahendama rahaasju, tegema plaane, toetama ja tugevdama üksteist ning palvetama üksteise ja pereüksuse eest.”2

See nõukogu peaks kohtuma varem kindlaksmääratud ajal ja on tavaliselt ametlikum kui kõik teist tüüpi perenõukogud.

See võiks alata palvega või võib see olla lihtsalt mingis muus olukorras alguse saanud jutuajamise loomulik jätk. Palun pange tähele, et perenõukogul ei pruugi alati olla ametlikku algust või lõppu.

Perenõukogu toimib tõeliselt siis, kui vanemad on valmistunud ning lapsed kuulavad ja vestluses osalevad!

Ükskõik, milline on meie pere konkreetne olukord, on äärmiselt oluline mõista iga pereliikme ainulaadseid asjaolusid. Kuigi meil võib olla sama DNA, võib tulla ette olukordi ja asjaolusid, mis teevad meid üksteisest hoopis erinevaks ja nõuavad perenõukogult kaastundlikku koostööd.

Näiteks ükskõik kui palju me ka ei räägi, jaga ega armasta, ei pruugi see lahendada terviseprobleemi või emotsionaalset väljakutset, millega üks või teine pereliige võib silmitsi seista. Sellistel hetkedel saab perenõukogust koht, kust leida üksmeelt, ustavust ja armastavat tuge, kui lahenduste leidmiseks pöördutakse väljaspoole abi järele.

Õed ja vennad, eriti vanemad, saavad olla noorematele vägevateks nõuandjateks, kui lapsevanemad neid perenõukogus rasketel ja pingelistel aegadel appi ja toeks paluvad.

Sellisel viisil sarnaneb pere paljuski kogudusega. Koguduse liikmeid kaasates saab piiskop lahendada probleeme ja korda saata palju head nii, nagu ta ei suudaks iial ilma nende abita. Sarnaselt peavad ka vanemad kaasama raskuste ja vastuseisu käes kõiki pereliikmeid. Nii töötab perenõukogu täie jõuga. Kui nõukogu liikmed tunnevad, et neid kaasatakse otsuse tegemisse, saavad neist toetajad ja jõutakse konkreetsete positiivsete tulemusteni.

Kõik perenõukogud ei koosne kahest vanemast ja lastest. Teie perenõukogu võib olla hoopis erinev, kui oli meie oma, kui me oma seitset last kasvatasime. Praegu oleme perenõukogus vaid Barbaraga kahekesi, kui me just ei pea nõu oma laiendatud perega, kelle hulka kuuluvad meie täiskasvanud lapsed, nende abikaasad ning vahel meie laste- ja lastelastelapsed.

Vallalised ja samuti õpilased, kes ei ela kodus, saavad järgida jumalikku eeskuju ning pidada nõu oma sõprade ja toakaaslastega.

Mõelge sellele, kuidas õhkkond korteris muutuks, kui toakaaslased koguneksid regulaarselt üheskoos palvetama, kuulama, arutama ja planeerima.

Igaüks võib leida endale sobiva perenõukogu, et sellest armastava Taevase Isa seatud jumalikust kavandist kasu saada.

Nagu varem märgitud, võib olla kasulik pidada aeg-ajalt laiendatud perenõukogu. Sinna võivad kuuluda vanavanemad ja täiskasvanud lapsed, kes ei ela kodus. Vanavanemad ja täiskasvanud lapsed saavad osaleda perenõukogus ka siis, kui elavad kaugel. Nad saavad seda teha telefoni, Skype’i või FaceTime’i vahendusel.

Võiksite kaaluda pidada üldist perenõukogu pühapäeval, mil pere saab heita pilgu läinud nädalale ja teha plaane algavaks nädalaks. Ehk on see just see, mida teie pere vajab, et hingamispäevast saaks meeldiv kogemus.

Teine perenõukogu tüüp on täidesaatev perenõukogu, kus osalevad vaid lapsevanemad. Sel koosveedetud ajal saavad vanemad vaadata üle kõigi laste füüsilised, emotsionaalsed ja vaimsed vajadused ja arengu.

Täidesaatev perenõukogu on hea aeg ka abikaasade omavahelistest suhetest rääkimiseks. Kui vanem Harold B. Lee meid pitseeris, õpetas ta meile põhimõtet, millest on minu arvates kasu kõikidele abielupaaridele: „Ärge minge iial magama ilma üheskoos põlvitamata, teineteisel käest hoidmata ja palveid tegemata. Sellised palved kutsuvad Taevast Isa meile Vaimu väel nõu andma.”

Kolmandat tüüpi perenõukogu on osaline perenõukogu. Siin veedavad mõlemad vanemad ametlikult või mitteametlikult aega iga lapsega eraldi. See annab võimaluse arutada juba varakult otsuseid seoses sellega, mida laps tulevikus teeb ja tegemata jätab. Kui sellised otsused on vastu võetud, võiksid lapsed need soovi korral kirja panna, et vajadusel tulevikus üle vaadata. Kui teie poeg või tütar näeb teis ustavat toetajat, saab sellel nõukogu koosolekul tulevikuks eesmärke ja sihte seada. See on ka aeg, mil kuulata hoolikalt tõsiseid muresid ja probleeme seoses selliste asjadega nagu vähene enesekindlus, väärkohtlemine, kiusamine või hirm, millega laps on võinud kokku puutuda.

Neljandat tüüpi perenõukogu on üks ühele perenõukogu, kus osaleb üks vanem ja üks laps. Seda tüüpi perenõukogu tavaliselt lihtsalt juhtub. Näiteks kasutavad vanem ja laps ära neid mitteametlikke võimalusi, mis tekivad, kui nad sõidavad autoga või teevad koduseid toimetusi. Kui ema või isa ühe lapsega kuskile välja läheb, võib sellest kujuneda eriline aeg, mil vaimselt ja emotsionaalselt lähedasemaks saada. Leppige need väljaminekud kokku juba varakult, et lapsed teaksid seda erilist ema või isaga omaette veedetud aega oodata ja sellest juba ette rõõmu tunda.

Vennad ja õed, oli aeg, mil meie koduseinad pakkusid väliste sissetungide ja mõjude eest kogu vajalikku kaitset. Me panime uksed lukku, aknad kinni ja sulgesime väravad ning tundsime end omaenda varjupaigas välismaailma eest ohutult, turvaliselt ja kaitstult.

Need päevad on nüüdseks möödas. Füüsilised koduseinad, -uksed, -aiad ja -väravad ei suuda takistada ennenägematut sissetungi interneti, Wi-Fi, mobiiltelefoni ja võrgustike vahendusel. Piisab mõnest klikist ja klahvivajutusest, et meie koju tungida.

Õnneks on Issand loonud viisi, kuidas tõrjuda tehnika negatiivset sissetungi, mis ei lase meil veeta üksteisega kvaliteetaega. Ta on andnud selleks nõukogude süsteemi, et meie hinnalisimaid suhteid tugevdada, kaitsta, kindlustada ja kosutada.

Lapsed vajavad meeleheitlikult, et vanemad neid kuulaksid, ja perenõukogu saab olla see aeg, mil pereliikmed õpivad üksteist mõistma ja armastama.

Alma õpetas: „Kõikides oma toimetustes pea nõu Issandaga ja ta juhib sind heale.”3 Kui me Issandat palves oma nõukogus osalema kutsume, täiustab see meie suhteid üksteisega. Kui me palvetame ja abi palume, võime saada Taevase Isa ja oma Päästja abil kannatlikumaks, tähelepanelikumaks, abivalmimaks, andestavamaks ja mõistvamaks. Nende abil võib meie kodust saada killuke taevast siin maa peal.

Taevaste nõukogude eeskujul kavandatud perenõukogu, mis on täis kristlikku armastust ja mida juhatab Issanda Vaim, aitab meil kaitsta oma peret maailmas valitseva halva ja tähelepanu kõrvale juhtivate tegurite eest, mis meie hinnalise ühise aja vargsi endale näppavad.

Ühes palvega kutsub perenõukogu kohale Päästja, sest Ta lubas: „Sest kus kaks või kolm koos on minu nimel, seal olen mina nende keskel.”4 Issanda Vaimu kutsumine perenõukogus osalema toob kirjeldamatuid õnnistusi.

Lõpuks pidage palun meeles, et regulaarsed perenõukogud aitavad märgata pereprobleeme juba varakult ja need eos lahendada. Nõukogud aitavad igal pereliikmel tunda end väärtusliku ja tähtsana ning aitavad meil olla kodu seinte vahel oma kallites suhetes edukamad ja õnnelikumad. Õnnistagu Taevane Isa meie peresid, kui me üheskoos nõu peame, palvetan ma alandlikult Tema armastatud Poja, Jeesuse Kristuse nimel, aamen.