2010–2019
De leerstellingen en beginselen die in de geloofsartikelen staan

De leerstellingen en beginselen die in de geloofsartikelen staan

Elk geloofsartikel levert een unieke bijdrage aan ons begrip van het evangelie van Jezus Christus.

Toen ik de opdracht kreeg om in de priesterschapsbijeenkomst van de algemene conferentie te spreken, dacht ik meteen aan een geweldige jeugdwerkleerkracht. Ze wilde ons voorbereiden op het priesterschap — dat waardig te zijn. Ze toetste ons op de toenmalige vereisten voordat we van het jeugdwerk naar de OOV konden overgaan — de namen van de leden van het Quorum der Twaalf Apostelen en de geloofsartikelen uit het hoofd leren. Ze deed ons ook een belofte: als we allemaal de dertien geloofsartikelen uit het hoofd konden opzeggen, mochten we uitkiezen waar onze laatste les zou plaatsvinden.

We kozen een bijzonder plekje uit waar we graag heen trokken. Het lag op de rotsachtige hellingen net boven de eerste dam bij de ingang van Logan Canyon in Noord-Utah (VS). Tussen deze steile rotsen was er een vlakke plek waar we een kampvuur konden maken om hotdogs en marshmallows op te warmen. Maar toen we deze locatie uitkozen, hadden we er niet bij stilgestaan dat onze leerkracht al wat ouder en helemaal niet sportief was. Als we er beter over nagedacht hadden, zouden we er misschien aan gedacht hebben dat ze de trektocht best moeilijk zou vinden. Maar ze hield zich aan haar belofte en volgde ons moedig.

Eerst beklommen we een kleine heuvel. In mijn tijd waren er nog geen afspanningen die de toegang versperden. Met de nodige hulp bereikte onze leerkracht de top van de heuvel. Vervolgens daalden we over een rotsachtige bergkam af naar een plaats die ‘Turtle Back’ genoemd werd.

Na aankomst had onze leerkracht wat tijd nodig om op adem te komen. Toen we gingen zitten om te eten, was ze genoeg bijgekomen om ons onze laatste les te geven. Ze vertelde hoe ze ervan genoten had om ons de afgelopen twee jaar in het jeugdwerk les te geven. Ze prees ons omdat we de geloofsartikelen uit het hoofd geleerd hadden. Ze kon een getal van een tot dertien noemen en wij konden dan het bijhorende geloofsartikel opzeggen. Toen zei ze dat uit het hoofd leren van de geloofsartikelen niets meer was dan een heleboel woorden kennen, tenzij we de leerstellingen en beginselen begrepen die erin stonden. Ze moedigde ons aan de leerstellingen van het evangelie in ieder geloofsartikel te bestuderen. Ze legde ons uit dat de leer in de geloofsartikelen in afdelingen opgedeeld was.

I. De Godheid en de basisleer van Christus

Het eerste geloofsartikel leert ons dat de Godheid uit drie Personen bestaat: God de Vader, Jezus de Christus en de Heilige Geest.

Het tweede artikel leert ons dat we verantwoordelijk zijn voor onze eigen daden op aarde.

Het derde legt de zending van de Heiland voor het heil van de kinderen van onze hemelse Vader uit.

Het vierde leert ons het belang van de eerste beginselen en verordeningen.

De woorden van mijn leerkracht hebben me geïnspireerd omdat ze het belang van evangeliestudie benadrukte. De Schriften zijn een maatstaf van de waarheid waarmee we kunnen oordelen of verkregen kennis waar of niet waar is. Ware leer komt van God, de bron en het fundament van alle waarheid. We kunnen de ware leer in het evangelie van onze Heer en Heiland vinden. Valse leerstellingen komen van Satan, de vader van alle leugens. Hij wil geopenbaarde waarheden verdraaien en veranderen. Hij wil ons misleiden zodat sommigen de weg naar ons hemelse thuis kwijtraken.

De Schriften leren ons hoe we valse leerstellingen kunnen mijden. In de brief van Paulus aan Timoteüs staat bijvoorbeeld:

‘Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid,

‘opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust’ (2 Timoteüs 3:16–17).

Leerstellingen zijn even belangrijk voor de kerk als een accu voor een mobiele telefoon. Als men de accu uit een mobieltje haalt, wordt die nutteloos. Een kerk waar de ware leer niet meer onderwezen wordt, is even nutteloos. Die kan ons niet terugbrengen naar onze hemelse Vader en ons eeuwige thuis.

II. Organisatie en orde van het priesterschap

Als we de basisleer van Christus beginnen te begrijpen, leren het vijfde en zesde geloofsartikel ons over de organisatie en de orde van het priesterschap. Op aanwijzing van de Heer stichtte Joseph Smith de kerk van de Heiland met het gezag van het priesterschap — de macht van God. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is dezelfde organisatie die Jezus oprichtte en leidde toen Hij op aarde was.

Wat was het een heerlijke dag voor Joseph Smith en Oliver Cowdery toen ze in mei 1829 het bos ingingen om te bidden over de leerstelling van de doop tot vergeving van zonden, waarover ze bij het vertalen van het Boek van Mormon gelezen hadden. In het begin van de negentiende eeuw onderwezen verschillende kerken allerlei leerstellingen over de doop. Joseph en Oliver wisten dat ze niet allemaal waar konden zijn. Ze wilden weten wat de juiste manier van dopen was en wie het gezag had om te dopen.

Een hemelse boodschapper, Johannes de Doper, verscheen aan hen als antwoord op hun gebeden aan de Heer. Hij plaatste hun de handen op het hoofd en bevestigde het gezag op hen met de woorden: ‘Aan u, mijn mededienstknechten, verleen ik in de naam van de Messias het priesterschap van Aäron’ (LV 13:1).

Wat een geweldige dag in de geschiedenis! Het priesterschap was op aarde hersteld.

Als we het priesterschap ontvangen, krijgen we het gezag om in de naam van God te handelen en in waarheid en rechtschapenheid te leiden. Dit gezag is een essentiële bron van rechtschapen macht en invloed voor het welzijn van Gods kinderen op aarde en blijft ook achter de sluier van kracht. Het was noodzakelijk dat het priesterschap vóór de oprichting van de ware kerk van Jezus Christus hersteld werd. Dat is de belangrijke les die we uit het vijfde en zesde geloofsartikel leren.

III. Eeuwige hulpmiddelen op een sterfelijke reis

De daaropvolgende drie geloofsartikelen — zeven, acht en negen — halen informatiebronnen aan waar we tijdens het sterfelijk leven instructie aan kunnen ontlenen. We hebben gaven van de Geest ontvangen die ons leiden bij het volgen van de leerstellingen van de Heer en ons beschermen tegen het kwade. De Schriften zijn ons ook tot gids — als we het woord van God nauwgezet bestuderen, zal Hij ons het pad naar het eeuwige leven openbaren.

Het negende geloofsartikel leert ons dat God veel grote en belangrijke waarheden aan zijn profeten, zieners en openbaarders heeft geopenbaard, dat Hij ze nu openbaart, en dat Hij ze nog zal openbaren. We leren dat er naast luisteren naar de stille, zachte stem van de Geest en lezen van de Schriften nog een bron van leiding is, namelijk onze kerkleiders, die uitgekozen, geroepen en aangesteld zijn om ons door hun leringen tot zegen te zijn.

IV. Zendingsactieve kerkleden

Het tiende, elfde en twaalfde geloofsartikel instrueren ons hoe we zendingswerk moeten doen en het evangelie in een wereld met verschillende landen en wetten kunnen verkondigen. We leren over de vergadering van Israël ter voorbereiding op de wederkomst van de Heiland. Ons wordt gezegd dat man en vrouw zelf mogen handelen en dat ze het woord van God kunnen aanvaarden of verwerpen volgens de stem van hun eigen geweten. Ten laatste leren we dat we bij de verspreiding van het evangelie van Jezus Christus naar de vier hoeken van de aarde de regering van elk land waar we komen, moeten respecteren. We geloven echt in het gehoorzamen, eerbiedigen en hooghouden van de wetten van elk land.

V. Eigenschappen om na te streven

Het dertiende geloofsartikel leert ons hoe we ons leven dienen te leiden en hoe we ons dienen te gedragen. Er staat: ‘Wij geloven eerlijk te moeten zijn, trouw, kuis, welwillend, deugdzaam, en goed te moeten doen aan alle mensen; ja, we mogen zeggen dat we de aansporing van Paulus volgen: wij geloven alles, wij hopen alles, wij hebben veel verdragen en hopen alles te kunnen verdragen. Als er iets deugdzaam, liefelijk, of eerzaam, of prijzenswaardig is, dan streven wij dat na.’

We dienen er allemaal naar te streven deze eigenschappen te belichamen en een leven te leiden dat er een toonbeeld van is. De waarheden in de geloofsartikelen vullen elkaar aan zoals de onderdelen van een mobiele telefoon elkaar ondersteunen. Zoals een uitgebreide productieketen onderdelen toevoegt aan een mobiele telefoon, voorzien de geloofsartikelen ons van de belangrijkste leerstellingen van de herstelling. Elk geloofsartikel levert een unieke bijdrage aan ons begrip van het evangelie van Jezus Christus.

Mijn jeugdwerkleerkracht wekte vastberadenheid in me op om de leerstellingen van het koninkrijk te bestuderen. Ze moedigde me aan om de diepere betekenis achter deze eenvoudige geloofsartikelen te zoeken. Ze beloofde me dat als ik moeite zou doen om deze heilige waarheden te leren, de kennis die ik opdeed mijn leven ten goede zou beïnvloeden. Ik getuig tot u dat dit gebeurd is.

Toen mijn leerkracht haar geweldige les op die berg in Logan Canyon had beëindigd, merkten we dat we er langer gebleven waren dan we gepland hadden. De avond begon te vallen en we beseften dat we een probleem hadden.

Het was zwaar geweest voor mijn leerkracht om ons bijzondere plekje te bereiken, maar terugkeren was erg moeilijk. Dat maakte de keuze van onze locatie alleen maar erger. Terugklimmen was moeilijk voor ons, maar nog veel moeilijker voor iemand van haar leeftijd.

Toen we probeerden haar weer de heuvel op te helpen, verschenen er twee agenten. De jeugdwerkpresidente was bang dat we verdwaald waren en had hen gestuurd om ons te zoeken. Het dramatische aspect aan deze gebeurtenis en de les die ik leerde, maakten er een onvergetelijke ervaring van.

Jongemannen, ik moedig jullie aan om de geloofsartikelen en de leerstellingen erin met je heldere geest te bestuderen en te leren. Het zijn enkele van de belangrijkste en zeker de meest beknopte verklaring van de leer van de kerk. Als je ze gebruikt als handleiding bij je studie van het evangelie van Jezus Christus, zul je voorbereid zijn om tot de wereld te getuigen van de herstelling van de waarheid. Je zult de voornaamste en dierbaarste geloofspunten als lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen op een eenvoudige, duidelijke en diepzinnige manier kunnen uitleggen.

Ik getuig van de waarachtigheid van de dertien geloofsartikelen. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen.