2010–2019
Kom, voeg u bij ons
Oktober 2013


Kom, voeg u bij ons

Wat uw omstandigheden ook zijn, wat uw verleden ook is, hoe uw getuigenis er ook voorstaat, er is een plek in deze kerk voor u.

Er was eens een man die droomde dat hij in een grote zaal was waar alle wereldreligies bijeen waren gekomen. Hij realiseerde zich dat er in elke religie veel was dat wenselijk en de moeite waard leek.

Hij maakte kennis met een echtpaar dat De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen vertegenwoordigde en vroeg: ‘Welke eisen stelt u aan uw leden?’

Wij eisen niets’, antwoordden ze. ‘Maar de Heer vraagt ons alles toe te wijden.’

Het echtpaar bracht daarna kerkroepingen, huisonderwijs en -bezoek, voltijdzendingen, wekelijkse gezinsavonden, tempelwerk, humanitaire hulp en welzijnszorg, en onderwijstaken ter sprake.

‘Betaalt u uw mensen voor al het werk dat zij doen?, vroeg de man.

‘O nee,’ legde het echtpaar uit. ‘Zij doen dat geheel vrijwillig.’

‘Ook’, zo vervolgde het echtpaar, ‘kijken onze kerkleden om het half jaar in een bepaald weekend tien uur naar de algemene conferentie van de kerk.’

‘Mensen houden tien uur lang toespraken?’, vroeg de man verbaasd.

‘En uw wekelijkse kerkdiensten? Hoe lang duren die?’

‘Drie uur, elke zondag!’

‘Lieve help,’ zei de man. ‘Doen de leden van uw kerk ook werkelijk wat u mij hebt verteld?’

‘Dat en nog veel meer. We hebben het nog niet gehad over familiegeschiedenis, jeugdkampen, haardvuuravonden, Schriftstudie, instructiebijeenkomsten, jeugdactiviteiten, ochtendseminarie, kerkgebouwen schoonhouden, en uiteraard de gezondheidswet van de Heer, het maandelijkse vasten voor de armen, en tiende.’

‘Ho,’ zei de man, ‘wacht even. Waarom zou iemand lid willen worden van zo’n kerk?’

Het echtpaar glimlachte en zei: ‘We vroegen ons al af wanneer u dat ging vragen.’

Waarom zou iemand lid willen worden van zo’n kerk?

In een tijd waarin veel kerken wereldwijd te maken hebben met een aanzienlijke afname in ledental is De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen — hoewel klein in vergelijking met vele andere — een van de snelst groeiende kerken in de wereld. De kerk heeft sinds september 2013 wereldwijd vijftien miljoen leden.

Daar zijn vele redenen voor, mag ik er een paar noemen?

De kerk van de Heiland

Ten eerste is deze kerk in onze tijd door Jezus Christus zelf hersteld. In deze kerk bevindt zich het gezag om in zijn naam te handelen — om tot vergeving van zonden te dopen, om de gave van de Heilige Geest te verlenen, en om op aarde en in de hemel te verzegelen.1

Wie zich bij deze kerk aansluiten, hebben de Heiland Jezus Christus lief en verlangen Hem te volgen. Zij verheugen zich in de kennis dat God weer tot de mensen spreekt. Als ze de heilige priesterschapsverordeningen ontvangen en verbonden met God sluiten, kunnen ze zijn macht in hun leven voelen.2 Als ze de heilige tempel betreden, dan voelen ze dat zij in zijn tegenwoordigheid zijn. Als zij de heilige Schrift3 lezen en zich aan de leringen van zijn profeten houden, naderen zij de Heiland die zij liefhebben.

Een actief geloof

Een andere reden is dat de kerk mogelijkheden biedt om goed te doen.

In God geloven is prijzenswaardig, maar de meeste mensen willen meer doen dan naar een inspirerende preek luisteren of ‘dromen van d’hemelse woon.’4 Ze willen hun geloof in praktijk brengen. Ze willen hun mouwen opstropen en bij dit grote werk betrokken raken.

En dat is wat er gebeurt als ze zich bij ons aansluiten — ze hebben vele mogelijkheden om hun talenten, mededogen en tijd in goede werken om te zetten. Omdat we geen betaalde geestelijken hebben in onze gemeenten doen de leden de geestelijke bediening zelf. Zij worden daarvoor na goddelijke inspiratie geroepen. Soms melden we ons vrijwillig aan; soms melden anderen ons ‘vrijwillig’ aan. We zien onze taken niet als een last, maar als een mogelijkheid om verbonden na te komen die we graag sluiten om God en zijn kinderen te dienen.

Kostbare zegeningen

Een derde reden waarom mensen tot de kerk toetreden, is omdat het bewandelen van het discipelpad naar kostbare zegeningen leidt.

We zien de doop als het startpunt van de reis van een discipel. Onze dagelijkse wandel met Jezus Christus leidt tot gemoedsrust en zin in dit leven en diepe vreugde en eeuwig leven in de komende wereld.

Wie dit pad getrouw volgen, ontlopen veel van de valkuilen, smarten en teleurstellingen van dit leven.

De armen van geest en oprechten van hart vinden hier grote schatten aan kennis.

Wie lijden of verdriet hebben, vinden hier genezing.

Wie de last van zonde dragen, vinden vergiffenis, vrijheid en rust.

Tot hen die weggaan

De zoektocht naar de waarheid heeft miljoenen mensen naar De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen geleid. Sommigen verlaten echter de kerk die zij eens liefhadden.

Iemand zou zich kunnen afvragen: ‘Als het evangelie zo geweldig is, waarom zou iemand dan weggaan?

Soms veronderstellen we dat dat komt omdat ze beledigd zijn, lui zijn of gezondigd hebben. Maar in werkelijkheid is het niet zo eenvoudig. In feite is er niet slechts één oorzaak die voor alle gevallen geldt.

Sommige dierbare leden worstelen jaren met de vraag of ze de kerk wel of niet vaarwel moeten zeggen.

In deze kerk die keuzevrijheid zo hoog in haar vaandel heeft; die is hersteld door een jongeman die vragen stelde en antwoorden wilde, respecteren wij hen die oprecht op zoek zijn naar de waarheid. Het zou ons veel verdriet doen als hun reis hen wegvoert van de kerk die we liefhebben en de waarheid die we hebben gevonden, maar we respecteren hun recht om de almachtige God volgens de stem van hun eigen geweten te aanbidden, en kennen onszelf dat recht ook toe.5

Onbeantwoorde vragen

Sommigen hebben het te kwaad met onbeantwoorde vragen over zaken die in het verleden zijn gedaan of gezegd. We erkennen in alle openheid dat er in bijna tweehonderd jaar kerkgeschiedenis — ondanks een ononderbroken reeks geïnspireerde, achtenswaardige en geloofsversterkende gebeurtenissen — wel eens wat gezegd of gedaan is waar mensen terecht vragen over hebben.

Soms rijzen er vragen omdat we gewoonweg niet alle informatie hebben en we gewoon een beetje meer geduld moeten hebben. Als uiteindelijk de hele waarheid bekend wordt, zullen kwesties die ons eerder onlogisch voorkwamen tot ieders tevredenheid worden verklaard.

Soms is er verschil van mening over wat de ‘feiten’ werkelijk inhouden. Een vraag die sommigen aan het twijfelen maakt, kan anderen, na zorgvuldig onderzoek, juist in hun geloof sterken.

Vergissingen van onvolmaakte mensen

En eerlijk gezegd is het voorgekomen dat leden en leiders in de kerk gewoonweg vergissingen hebben begaan. Er zijn wellicht dingen gezegd of gedaan die niet in overeenstemming waren met onze waarden, beginselen of leer.

Ik veronderstel dat de kerk alleen volmaakt zou zijn als zij wordt geleid door volmaakte mensen. God is volmaakt en zijn leer is zuiver. Maar Hij werkt door ons — zijn onvolmaakte kinderen — en onvolmaakte mensen begaan vergissingen.

In het Boek van Mormon lezen we: ‘En nu, indien er fouten zijn, zijn het de vergissingen van mensen; daarom, veroordeel niet de dingen Gods, opdat gij vlekkeloos zult worden bevonden voor de rechterstoel van Christus.’6

En zo is het altijd geweest en het zal zo zijn tot de volmaakte dag, wanneer Christus persoonlijk op aarde regeert.

Het is betreurenswaardig dat sommigen gestruikeld zijn door de vergissingen van mensen. Maar desondanks is de eeuwige waarheid van het herstelde evangelie, die in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen wordt gevonden niet aangetast, verzwakt of vernietigd.

Als apostel van de Heer Jezus Christus, die de raden en werking van deze kerk van dichtbij meemaakt, getuig ik plechtig dat haar leiders geen belangrijke beslissing ten aanzien van de kerk en haar leden nemen zonder dat die onder gebed wordt overwogen [en] de bron van alle wijsheid om leiding wordt benaderd. Dit is de Kerk van Jezus Christus. God zal niet toestaan dat zijn kerk afwijkt van de haar toegewezen koers of haar goddelijke doel niet verwezenlijkt.

Een plek voor u

Tegen wie de kerk de rug hebben toegekeerd, zeg ik dat er hier, lieve vrienden, een plek voor u is.

Kom terug en voeg uw talenten, gaven en kracht toe aan die van ons. We zullen er allemaal betere mensen van worden.

Sommigen zullen zeggen: ‘En mijn twijfels dan?’

Het is normaal om vragen te hebben — het eikeltje van een oprechte vraag is vaak uitgesproten en uitgegroeid tot een grote eikenboom van begrip. Er zijn weinig leden in de kerk die nooit eens met een ernstige of gevoelige vraag hebben gezeten. Een van de doelen van de kerk is het geloofszaad aan te kweken en te verzorgen — zelfs in de soms zanderige grond van twijfel en onzekerheid. Geloven is hopen op dingen, die niet worden gezien, maar die waar zijn.7

Daarom vraag ik u, geliefde broeders en zusters — mijn geliefde vrienden — plaats alstublieft eerst vraagtekens bij uw twijfels, voordat u vraagtekens plaatst bij uw geloof.8 We moeten nooit toestaan dat we een gevangene van onze eigen twijfel worden, die ons afhoudt van de goddelijke liefde, gemoedsrust en gaven die we krijgen door geloof in de Heer Jezus Christus.

Misschien zegt u wel: ‘Ik heb helemaal niets gemeen met de mensen in de kerk.’

Als u in ons hart kon kijken, zou u waarschijnlijk zien dat u meer met ons gemeen heeft dan u veronderstelt. Misschien zal het u verbazen dat we dezelfde hunkeringen, worstelingen en verwachtingen als u hebben. Uw achtergrond of opvoeding mag dan volgens u verschillen van wat u onder de heiligen der laatste dagen aantreft, maar dat zou weleens een zegen kunnen zijn. Broeders en zusters, lieve vrienden, we hebben behoefte aan uw unieke talenten en perspectief. De diversiteit onder mensen en volken wereldwijd is de kracht van deze kerk.

Sommigen zeggen misschien: ‘Ik denk niet dat ik mij aan uw normen kan houden.’

Dat is dan juist een reden om terug te keren! De kerk is erop ingesteld om de onvolmaakten, de worstelenden en de afgematten in haar hart te sluiten. Zij bestaat uit mensen die met hun hele hart verlangen de geboden te onderhouden, hoewel ze dat nog niet tot in de puntjes beheersen.

Anderen zeggen wellicht: ‘Ik ken een lid van uw kerk die schijnheilig is. Ik zal nooit tot een kerk toetreden waarvan iemand als hij lid is.’

Als u een schijnheilige omschrijft als iemand die niet helemaal naleeft wat hij of zij gelooft, dan zijn we allemaal schijnheiligen. Niemand van ons is echt zo christelijk als we zouden moeten zijn. Maar we verlangen wel oprecht onze fouten en onze neiging tot zonde te overwinnen. Met heel ons hart en heel onze ziel verlangen we ernaar om met de hulp van de verzoening een beter mens te worden.

Als u dat verlangt, dan is er voor u, wat uw omstandigheden ook zijn, wat uw verleden ook is, hoe uw getuigenis er ook voorstaat, een plek in deze kerk. Kom, voeg u bij ons!

Kom, voeg u bij ons!

Ondanks onze menselijke gebreken heb ik er vertrouwen in dat u onder de leden van deze kerk veel fijne mensen zult aantreffen. De Kerk van Jezus Christus lijkt vriendelijke en zorgzame, eerlijke en ijverige mensen aan te trekken.

Als u hier volmaakte mensen verwacht aan te treffen, dan zult u worden teleurgesteld. Maar als u de zuivere leer van Christus zoekt, het woord van God ‘dat de verwonde ziel geneest’,9 en de heiligende invloed van de Heilige Geest, dan zult u die hier vinden. In dit tijdperk van afnemend geloof — waarin zovelen zich ver van de hemelen verwijderd voelen — zult u hier een volk vinden dat, net als u, verlangt hun Heiland te leren kennen en tot Hem te naderen door God en hun medemens te dienen. Kom, voeg u bij ons!

Gij wilt toch ook niet weggaan?

Ik herinner mij een moment in het leven van de Heiland toen velen Hem in de steek lieten.10 Jezus vroeg aan zijn twaalf discipelen:

‘Willen jullie soms ook weggaan?

‘Simon Petrus gaf antwoord: ‘Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven.’11

Soms zullen wij dezelfde vraag moeten beantwoorden. Willen wij soms ook weggaan? Of willen we, zoals Petrus, vasthouden aan de woorden die eeuwig leven geven?

Als u waarheid zoekt, de zin van het leven, en een manier om geloof in werken om te zetten; als u een plek zoekt waar u erbij hoort: kom, voeg u bij ons!

Kom weer terug als u het geloof dat u eens aanhing vaarwel hebt gezegd. Voeg u bij ons!

Als u geneigd bent het voor gezien te houden: blijf dan toch maar even. Er is een plek voor u hier.

Ik smeek aan iedereen die deze woorden horen of die lezen: Kom, voeg u bij ons. Kom, geef gehoor aan de zachtmoedige Christus. Neem uw kruis op en volg Hem.12

Kom, voeg u bij ons! Want hier zult u datgene vinden wat kostbaarder is dan goud.

Ik getuig tot u dat u hier de woorden van het eeuwige leven zult vinden, de belofte van gezegende verlossing, en het pad naar gemoedsrust en geluk.

Ik bid vurig dat uw zoektocht naar waarheid ertoe leidt dat u het diepe verlangen zult krijgen om naar ons toe te komen en u bij ons te voegen. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen.