2010–2019
  Ang Sagrado Ninyong Katungdanan sa Pagpangalagad
  Mga Footnote
  Tema

  Ang Sagrado Ninyong Katungdanan sa Pagpangalagad

  Nakadawat kamo sa gahum, sa awtoridad, ug sa sagradong katungdanan sa pagpangalagad dihang giordinahan kamo sa priesthood.

  Ang Kalipay sa Pagpangalagad

  Mga batan-on sa Aaronic Priesthood, pinalangga kamong mga anak sa Dios, ug Siya may talagsaong buluhaton alang kaninyo. Aron mabuhat kini, kinahanglan ninyong tumanon ang inyong sagradong katungdanan sa pagpangalagad sa uban.1

  Nasayud ba mo unsay ipasabut sa pagpangalagad? Hunahunaa kanang pangutanaha samtang sultihan ko kamo mahitungod ni Chy Johnson.

  Dihang si Chy nag-high school sa miaging tuig, biktima siya sa pintas nga pagpanakit. Gimaltrato siya, itukmod, ug bugalbugalan samtang mopaingon siya sa klase—gani labayon siya og mga basura sa uban. Tingali nakakita na sab kamo og gimaltrato og ingon niini sa inyong eskwelahan.

  Alang sa kadaghanan, ang pagka-tin-edyer mao ang panahon sa pag-inusara ug kahadlok. Dili gayud unta ingon niini. Maayo na lang kay sa eskwelahan ni Chy, dunay batan-ong mga lalaki nga nakasabut unsay ipasabut sa pagpangalagad.

  Ang mama ni Chy nagpatabang sa mga titser nga mahunong na ang pagpanakit, apan mao lang gihapon. Dayon iyang gikontak si Carson Jones, usa ka Aaronic Priesthood ug usa ka lider sa team sa football. Gihangyo niya si Carson sa pag-ila kon si kinsa ang tigpasakit.

  Miuyon si Carson sa pagtabang, apan sa iyang kasingkasing mas labaw pa ang iyang mahimo kay sa pag-ila sa tigpasakit. Mihunghong ang Espiritu nga kinahanglang tabangan niya si Chy nga mobati nga gihigugma.

  Gihangyo ni Carson ang iyang ka-team nga moapil sa iyang pagpangalagad kang Chy. Gidapit nila si Chy nga magdungan sila sa paniudto. Gihatud nila si Chy sa klase aron pagsiguro nga luwas siya. Dili ikatingala, kay nahimo man niyang suod ang mga player sa football, wala nay mipasakit kaniya.

  Makalipay kini nga panahon alang sa team nila sa football. Bisan sa nindot nga panahon sa pagkawalay pildi, kining mga batan-ong lalaki wala makalimot ni Chy. Si Chy ilang gidapit nga moadto sa dulaanan human sa mga dula. Gibati ni Chy nga gihigugma ug gimahal. Gibati niya nga luwas. Malipayon siya.

  Ang team nagpadayon sa pagdaog sa state title. Apan naay mas importanting nahitabo kay sa championship sa football sa ilang eskwelahan. Ang ehemplo niining mga batan-on midasig sa ubang estudyante nga magmahigalaon. Karon nagtinagdanay na sila uban ang labawng kamabination ug pagtahud.

  Nakita sa nasyonal media ang gibuhat niining mga batan-on ug gipakigbahin kini nga sugilanon libut sa nasud. Ang sinugdanan sa paningkamot nga makaalagad og tawo makadasig og liboan sa paghimo sa samang butang.

  Ginganlan sa mama ni Chy ang mga batan-on og “mga anghel nga nagtakuban.” Si Carson ug iyang mga higala daling miingon nga si Chy mipanalangin nila labaw pa kay sa ilang pagpanalangin ni Chy. Kana ang mahitabo kon kalimtan ang kaugalingon sa pagserbisyo sa uban—makit-an ninyo ang inyong kaugalingon.2 Mausab kamo ug molambo nga dili mahimo sa ubang paagi. Kadtong mga batan-on nakasinati og kalipay sa pagpangalagad ug padayon sa pagpangita og oportunidad nga makapanalangin sa uban. Mahinamon silang mangalagad sa moabut nga mga bulan kon magmisyon na sila og full-time.3

  Usa ka Panginahanglan ug Katungdanan

  Dunay liboan ka Chy Johnsons sa tibuok kalibutan—mga tawo nga nagkinahanglang mobati sa gugma sa Langitnong Amahan. Naa ra sila sa inyong mga eskwelahan, sa inyong korum, ug gani sa inyong pamilya. Ang uban dali rang mahunahunaan. Ang uban may panginahanglan nga dili kaayo dayag. Sa tinuod lang ang tanan ninyong kaila mapanalanginan sa ubang paagi pinaagi sa inyong pagpangalagad. Gilauman sa Ginoo nga kamo motabang kanila.

  Dili kinahanglang sikat kamo nga atleta aron makaalagad sa uban. Nakadawat kamo sa gahum, sa awtoridad, ug sa sagradong katungdanan sa pagpangalagad dihang giordinahan kamo sa priesthood. Si Presidente James E. Faust mitudlo, “Ang Priesthood mao ang awtoridad nga gihatag ngadto sa tawo aron mangalagad sa pangalan sa Dios.”4 Ang Aaronic Priesthood naghupot sa mga yawe sa pagpangalagad sa mga anghel.5

  Samtang mohigugma kamo sa Iyang mga anak, ang Langitnong Amahan mogiya kaninyo ug ang mga anghel anaa motabang kaninyo.6 Hatagan kamo og gahum sa pagtabang ug pagluwas sa uban.

  Si Jesukristo ang inyong ehemplo. Siya “mianhi dili aron pag-alagaron, kondili sa pag-alagad.”7 Ang pag-alagad nagpasabut nga mohigugma ug moamuna sa uban. Pag-atiman kini sa ilang pisikal ug espirituhanong panginahanglan. Buot ipasabut, mobuhat sa unsay buhaton sa Manluluwas kon Siya ang nia dinhi.

  Ang Inyong Pamilya

  Sugdi sa kaugalingon ninyong panimalay. Dapit kini diin mahimo ninyo ang inyong pinakaimportanting pangalagad.8

  Gusto mong mosulay og makalingaw nga ekspiremento? Sa sunod kon hangyoon mo sa inyong mama sa pagtabang sa balay, ingna og sama ani “Salamat sa imong hangyo, Ma. Kalipay nako ang pagtabang.” Dayon panid-i ang iyang reaksyon. Ang uban ninyo tingali angayang mangandam sa inyong kahanas sa first aid sa dili pa ni himoon. Kay basin og makuyapan siya. Kon inyo na siyang mapaulian, makabantay mo og kalamboan sa inyong relasyon ug kalamboan sa Espiritu diha sa inyong panimalay.

  Usa lang kana ka pamaagi sa pag-alagad sa inyong pamilya, duna pay daghan. Nangalagad kamo samtang nagmabination kamo sa inyong pamilya. Nangalagad kamo samtang gitagad ninyo ang inyong mga igsoon sama sa suod nga higala.

  Tingali ang labing importante, nangalagad kamo samtang gitabangan ninyo ang inyong papa sa iyang katungdanan isip espirituhanong lider sa inyong panimalay. Ihatag ang hingpit nga suporta ug kadasig sa family home evening, pamilya nga pag-ampo, ug pamilya nga pagtuon sa kasulatan. Paningkamuti nga naa ang Espiritu sa inyong panimalay. Makatabang kini sa tahas sa inyong amahan ug maandam kamo sa pagkahimong amahan. Kon kamo walay amahan sa inyong panimalay, ang inyong responsibilidad sa pagpangalagad sa inyong pamilya mas gikinahanglan.

  Ang Inyong Korum

  May katungdanan sab kamo sa pagpangalagad sa inyong korum.

  Nagkadaghan ang priesthood sa tibuok kalibutan. Daghan ninyo ang mipatalinghug sa panawagan ni Presidente Monson sa pag-rescue. Mas daghan ang aktibong Aaronic Priesthood karon kay sa nangaging kasaysayan sa Simbahan. Hinoon duna pay mga dili aktibo ug nagkinahanglan kaninyo.

  Sa miaging Hunyo, dihang gitukod ang bag-ong branch sa Bangalore, India, ang batan-ong lalaki nga naa sa miting sa priesthood mao lang ang bag-ong na-orden nga deacon nga si Gladwin.

  Si Gladwin, kauban sa presidente sa Young Men ug sa presidente sa branch, nagsugod sa pag-adto sa dili kaayo aktibong mga batan-ong lalaki sa ilang panimalay. Wala madugay, si Samuel, misugod na usab sa pagsimba.

  Matag semana si Gladwin ug Samuel mobisita sa mga wala na magtambungan og miting sa korum ug mipakigbahin sa ilang nakat-unan. Sila mibisita usab kanila atol sa ilang birthday. Anam-anam, ang dili aktibong mga batan-on ilang nahigala ug nagsugod sa pagdawat sa imbitasyon nga moadto sa mga kalihokan, mga miting sa korum, ug sa katapusan sila na mismo ang nangalagad. Karon, ang tanang batan-ong lalaki sa branch aktibo na sa Simbahan.

  Ang kasulatan nagtudlo nga ang korum sa Aaronic Priesthood maglingkod diha sa konseho ug maghatag og kaayohan—sa usag usa.9 Naghatag kamo og kaayohan samtang kamo nagtudlo, nakigbahin sa espirituhanong kasinatian, ug mopamatuod. Ang kurikulum sa kabatan-onan nag-awhag og ingon niini nga matang sa inter-aksyon sa mga miting sa korum, apan mahitabo lang kini kon ang matag miyembro sa korum mobati nga gihigugma ug gitahud. Ang pagbugal-bugal ug pangomedya walay dapit sa miting sa korum—labi na kon dunay dayag nga pagbinahinay sa pagbati. Ang kapangulohan sa korum kinahanglang mangulo sa pagsiguro nga ang mga miting sa korum luwas nga dapit alang sa tanang moapil.

  Mipasidaan si Apostol Pablo, “Kinahanglan walay sulting mahilas nga magagula gikan sa inyong ba-ba, kondili kanang mga maayo lamang nga makapalig-on ug angay sa higayon, aron makahatag kinig kaayohan ngadto sa mga magapatalinghug.”10

  Ang mga priesthood dili mogamit og hilas o law-ay nga pinulongan. Dili mopakaubos o mopasakit sa uban. Kanunay silang mobayaw ug maglig-on sa uban. Kini ang yano apan gamhanang paagi sa pagpangalagad.

  Sa Tanang Higayon

  Ang buhat sa pagpangalagad dili lamang kutob sa mga ordinansa o pag-home teaching o panagsa nga mga proyekto sa pagserbisyo. Sa kanunay mga priesthood kita—dili lang sa Dominggo ug dili lang kon kita magpolo og puti ug magkurbata. Duna kitay katungdanan sa pagpangalagad bisan asa kita. Ang pagpangalagad dili lamang butang nga atong gihimo—naghulagway sab kini kinsa kita.

  Mangalagad sa matag adlaw. Ang oportunidad naa ra sa palibut. Pangitaa kini. Pangayo og tabang sa Ginoo nga kini inyong mamatikdan. Inyong makita nga ang kadaghanan naglangkob sa ginagmay, sinserong buhat nga makatabang sa uban sa pagkasumusunod ni Jesukristo.11

  Samtang maningkamot mong takus sa Espiritu, inyong mamatikdan ang mga hunahuna ug pagbati nga mag-aghat ninyo sa pag-alagad. Kon lihukon ninyo kini nga pag-aghat, makadawat kamo og dugang niini, ug ang inyong oportunidad ug abilidad sa pagpangalagad molambo ug motubo.

  Mga igsoon kong batan-on, mopamatuod ko nga gihatagan kamo og awtoridad ug gahum sa talagsaong Aaronic Priesthood sa pagpangalagad sa ngalan sa Dios.

  Mopamatuod ko nga kon buhaton ninyo kini, kamo mahimong instrumento sa Dios sa pagtabang sa uban. Mas buhong ang inyong kinabuhi ug makahuluganon. Makakaplag kamo og kalig-on sa pagbatok sa dautan. Makaplagan ninyo ang tinuod nga kalipay—kalipay nga nailhan lang sa tinuod nga mga sumusunod ni Jesukristo.

  Hinaut malipay kamo sa pagtuman sa inyong sagradong katungdanan sa pagpangalagad, akong pag-ampo sa pangalan ni Jesukristo, amen.