2010–2019
Ang Paglaum sa Kahayag sa Dios
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Paglaum sa Kahayag sa Dios

Kon kita mopalambo sa atong gugma sa Dios ug maninguha sa paghigugma sa atong silingan, ang kahayag sa ebanghelyo maglibut ug mobayaw nato.

Agianan paingon sa Kahayag

Bililhon alang nako ang painting sa akong opisina nga giulohan og Entrance to Enlightenment. Gihimo kini sa akong amigo, ang Danish artist nga si Johan Benthin, nga unang presidente sa stake sa Copenhagen, Denmark.

Ang painting nagpakita sa ngitngit nga lawak nga abli ang pultahan diin ang suga nagsiga. Nakapainteres nako nga ang suga gikan sa pultahan wala modan-ag sa tibuok lawak—diha ra sa dapit atubangan sa pultahan.

Alang nako, ang kangitngit ug kahayag niining painting ang simbolo sa kinabuhi. Kabahin sa atong pagkamortal nga usahay mobati nga daw gilibutan kita sa kangitngit. Tingali nawad-an kita sa atong minahal; ang anak nagpabadlong; tingali kita dunay makahasol nga sakit; dunay mga hagit sa panarbaho ug kahasol tungod sa pagduha-duha o kahadlok; o tingali mibati kita nga nag-inusara o walay nagmahal.

Apan bisan kon mibati kita nga nawala taliwala sa atong kahimtang karon, ang Dios nagsaad og paglaum sa Iyang kahayag—Siya nagsaad sa pagdan-ag sa dalan ug sa paggiya kanato pagawas sa kangitngit.

Usa ka Ngitngit nga Lawak

Gusto kong mosulti ninyo bahin sa usa ka babaye nga nagdako sa ngitngit nga lawak—tawgon nako siya og Jane.

Gikan sa tres anyos pa si Jane, gibunalan, gipakaminus, ug giabusohan kanunay. Siya gihulga ug gibugal-bugalan. Momata siya sa buntag nga wala masayud kon mabuhi pa ba siya sa sunod adlaw. Ang mga tawo nga mao unta ang manalipod niya mao ang mipaantus niya o mitugot nga ang pang-abuso magpadayon.

Aron mapanalipdan ang iyang kaugalingon, si Jane nakat-on nga dili na mobati. Wala siya maglaum nga maluwas, busa nagpatig-a siya sa iyang kaugalingon sa makalilisang nga kamatuoran. Walay kahayag sa iyang kalibutan, busa gidawat niya ang kangitngit. Uban sa kawalay pagbati nga moabut lang gikan sa kanunay nga kontak sa dautan, gidawat niya ang kamatuoran nga bisan unsang orasa katapusan na niya.

Dayon, sa edad nga 18, nadiskubrihan ni Jane Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Ang kalipay ug paglaum sa gipahiuli nga ebanghelyo mituhop sa iyang kasingkasing, ug nagpabunyag siya. Sa unang higayon, ang kahayag misulod sa iyang kinabuhi, ug nakita niya ang hayag nga dalan. Gibiyaan niya ang kangitngit ug nakahukom nga moeskwela sa dapit nga layo sa nang-abuso niya. Sa katapusan gibati niya nga nakagawas sa ngitngit ug dautan nga palibut—gawasnon sa pagtagamtam sa kalinaw ug milagrosong kaayohan.

Apan, katuigan ang milabay, human namatay ang nang-abuso niya, si Jane gihasol na usab sa makalilisang nga panghitabo sa iyang kabatan-on. Ang labihan nga kasubo ug kasuko mihulga sa pagguba sa nindot nga kahayag nga iyang nakaplagan sa ebanghelyo. Naamgohan niya nga kon tugutan niya ang kangitngit nga molukop kaniya, ang nagpaantus niya magmadaugon.

Nangayo siya og tambag ug medikal nga tabang ug nakaamgo nga, para niya, ang labing maayong dalan sa pagkaayo mao ang pagsabut ug pagdawat nga dunay kangitngit—apan dili mopuyo diha niana. Kay, ingon sa iyang nasayran, dunay kahayag usab—ug kana ang iyang gipili nga puy-an.

Tungod sa iyang ngitngit nga kagahapon, si Jane dali untang manimalos, masuko, o gani mabayolenti. Apan wala niya buhata. Siya nakigbatok nga ang tintasyon sa pagpakatap sa kangitngit, nagdumili nga masuko, masakitan, o walay pagsalig sa uban. Apan, naglaum siya nga sa tabang sa Dios siya mamaayo. Siya mipili nga ipadan-ag ang kahayag ug igahin ang panahon sa pagtabang sa uban. Kini nga desisyon ang nakapalimot niya sa nangagi ug mopaingon sa mahimayaong kaugmaon.

Nahimo siyang magtutudlo, ug karon, dekada ang milabay, ang iyang gugma nakaimpluwensya sa kinabuhi sa gatusan ka mga bata, nagtabang nila nga masayud nga sila bililhon, nga sila importante. Nahimo siya nga tigpanalipod sa huyang, sa nabiktima, ug sa nawad-an og kadasig. Siya naglig-on ug nagdasig sa tanan sa iyang palibut.

Si Jane nakakat-on nga ang pagkaayo moabut kon ang tawo mobiya sa kangitngit ug mopaingon sa paglaum sa kahayag. Sa praktikal nga paggamit sa pagtuo, paglaum, ug gugmang putli wala lang niya mausab ang iyang kaugalingon apan mipanalangin sa kinabuhi sa daghan pang mga tawo.

Ang Kahayag Mounong ngadto sa Kahayag

Ang uban ninyo mibati nga nag-anam og epekto ninyo ang kangitngit. Mibati kamo nga nahasol tungod sa kabalaka, kahadlok, o pagduha-duha. Kanatong tanan, akong balikon ang talagsaong kamatuoran: Ang kahayag sa Dios tinuod. Kini maangkon natong tanan! Mohatag kini og kinabuhi sa tanang butang.1 Kini dunay gahum sa pag-alim sa lawom nga samad. Kini ang tambal sa pag-inusara ug sakit sa atong mga kalag. Sa mga tudling sa kawalay paglaum, makatisok kini sa liso sa mas hayag nga paglaum. Makadan-ag kini sa kinahiladmang walog sa kasubo. Makalamdag kini sa dalan ug makagiya nato tabok sa kangitngit paingon sa saad sa bag-ong banag-banag.

Kini “ang Espiritu ni Jesukristo,” nga naghatag og “kahayag ngadto sa matag tawo nga mianhi nganhi sa kalibutan.”2

Bisan pa niini, ang espiritwal nga kahayag dili moabut niadtong naglingkod lang sa kangitngit nga naghulat og tawo nga mopasiga sa suga. Nagkinahanglan kini og buhat sa pagtuo aron maablihan ang atong mga mata ngadto sa Kahayag ni Kristo. Ang espiritwal nga kahayag dili makita sa kalibutanong mga mata. Si Jesukristo Mismo mitudlo, “Ako ang kahayag nga nagdan-ag sa kangitngit, ug ang kangitngit wala makasabut niini.”3 Kay “ang tawo nga kalibutanon dili magadawat sa mga igatudlo sa Espiritu sa Dios: kay alang kaniya kini mga binoang: ug siya dili arang makasabut niini, tungod kay kini ugod kinahanglan mang pagatugkaron sa espirituhanong paagi.”4

Busa unsaon nato pag-abli ang atong mga mata ngadto sa paglaum sa kahayag sa Dios?

Una, sugdi kon asa kamo.

Dili ba nindot nga masayran nga dili kinahanglan nga mahimong hingpit aron makasinati sa mga panalangin ug gasa sa atong Langitnong Amahan? Dili kinahanglan nga magpaabut kita nga mahingpit aron madawat ang mga panalangin sa Dios. Gani, ang kalangitan mosugod og panalangin kanato sa unang lakang nato ngadto sa kahayag.

Ang tukmang dapit sa pagsugod mao kon asa kamo karon. Dili igsapayan kon naghunahuna kamo nga dili angayan o mibati nga layo na kaayo ang uban. Sa higayon gayud nga tinguhaon ninyo ang Langitnong Amahan, diha-diha, ang paglaum sa Iyang kahayag mopukaw, modasig, ug mopaligdong sa inyong kalag.5 Ang kangitngit tingali dili mawala dayon, apan sama sa gabii nga mohatag og higayon sa banag-banag, ang kahayag moabut.

Ikaduha, itumong ang inyong kasingkasing ngadto sa Ginoo.

Ibayaw ang inyong kalag diha sa pag-ampo ug ipasabut sa inyong Langitnong Amahan ang inyong gibati. Angkona ang inyong kasaypanan. Ipahayag ang inyong gibati ug ang inyong pasalamat. Pahibaloa Siya sa mga pagsulay nga inyong giatubang. Pangamuyo Niya sa pangalan ni Kristo alang sa kalig-on ug suporta. Pangayoa nga ablihan ang inyong mga dalunggan, aron madungog ang Iyang tingog. Pangayoa nga ablihan ang inyong mga mata, aron makita ang Iyang kahayag.

Ikatulo, lakaw diha sa kahayag.

Nahibalo ang inyong Langitnong Amahan nga kamo masayop. Nahibalo Siya nga madagma kamo—tingali sa daghang higayon. Makapaguol kini Kaniya, apan Siya nahigugma kaninyo. Wala siya mangandoy nga mawad-an kamo og paglaum. Apan, nagtinguha Siya nga kamo mobangon ug mahimong tawo nga kamo gitumong nga mamahimo.

Niining katuyoan, gipadala Niya ang Iyang Anak sa pagdan-ag sa dalan ug pagpakita nato unsaon pagbuntog sa mga babag nga anaa sa atong agianan. Siya mihatag nato sa ebanghelyo, nga nagtudlo sa dalan sa pagkadisipulo. Nagtudlo kini sa mga butang nga angay natong mahibaloan, buhaton, ug maglakaw diha sa Iyang kahayag, magsunod sa mga lakang sa Iyang Hinigugma nga Anak, ang atong Manluluwas.

Ang Kahayag Mobuntog sa Kangitngit

Oo, masayop kita.

Oo, maluya kita.

Apan kon kita mopalambo sa atong gugma sa Dios ug maninguha sa paghigugma sa atong silingan, ang kahayag sa ebanghelyo maglibut ug mobayaw nato. Ang kangitngit mawala gayud, kay dili kini magpabilin diha sa kahayag. Kon mopaduol kita sa Dios, Siya mopaduol nato.6 Ug matag adlaw, ang paglaum sa kahayag sa Dios motubo nato, “mag-anam og labaw kahayag ug labaw kahayag hangtud sa hingpit nga adlaw.”7

Sa tanang mibati nga naglakaw sila sa kangitngit, dapiton ko kamo sa pagsalig sa saad nga gisulti sa Manluluwas sa katawhan: “Ako mao ang kahayag alang sa kalibutan: siya nga magasunod kanako dili gayud magalakaw sa kangitngit, hinonoa magabaton siya sa kahayag nga magahatag og kinabuhi.”8

Kahayag sa Africa

Pipila ka tuig ang milabay, ang akong asawa, si Harriet, ug ako dunay dili malimtan nga kasinatian diin nakita kining saad nga natuman. Didto mi sa West Africa, nindot nga bahin sa kalibutan diin ang Simbahan naglambo ug ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw makapahimuot. Apan, ang West Africa dunay daghang hagit usab. Sa piho, naguol ko sa kakabus nga akong nakita. Sa mga siyudad daghang walay trabaho, ug ang mga pamilya nanlimbasug sa pagsangkap sa ilang panginahanglan ug ilang kaluwasan. Sakit kaayo ang akong dughan nga daghan sa atong mga miyembro sa Simbahan nagpuyo sa kakabus. Apan nahibaloan usab nako nga kining buotang mga miyembro nagtinabangay sa pagpagaan sa ilang bug-at nga mga problema.

Dayon miabut mi sa usa sa atong meetinghouse duol sa dakong siyudad. Apan imbis makakita og mga tawo nga nabug-atan ug puno sa kangitngit, among nakita ang mga tawo nga nagdan-ag sa kahayag! Ang kalipay nga ilang gibati sa ebanghelyo nakapadasig sa among espiritu. Ang gugmang ilang gipahayag alang namo makapadasig. Ang ilang pahiyum tinuod ug makatakod.

Naghunahuna ko nianang higayuna kon duna pa bay mas malipayong mga tawo sa kalibutan. Bisan kon kining mga Santos gipalibutan sa kalisdanan ug mga pagsulay, sila puno sa kahayag!

Nagsugod ang miting, ug namulong ko. Apan wala madugay ang kuryente nawala, ug anaa mi sa hilabihan nga kangitngit.

Sa makadiyot dili kaayo ko makakita og tawo sa kongregasyon, apan akong makita ug mabati ang matahum nga pahiyum sa atong mga Santos. Ah, pagkanindot nga makauban kining talagsaong mga tawo!

Ang kangitngit sa chapel mipadayon, ug busa mitupad kog lingkod sa akong asawa ug naghulat nga mobalik ang kuryente. Samtang naghulat mi, may talagsaong nahitabo.

Ang pipila nanganta sa usa sa mga himno sa Pagpahiuli. Ug dayon miapil ang uban. Ug dayon ang uban pa. Dayon, ang nindot ug makapatandog nga mga tingog milukop sa chapel.

Kining mga miyembro sa Simbahan wala magkinahanglan og hymnbook; kahibalo sila sa matag pulong sa himno nga ilang gikanta. Ug nanganta sila uban sa kadasig ug espiritu nga nakapatandog sa akong kalag.

Unya, mibalik ang kahayag nga midan-ag sa tibuok lawak. Si Harriet ug ako nagtinan-away, ang among aping nangabasa sa luha.

Taliwala sa grabeng kangitngit, kining matahum, talagsaong mga Santos milukop sa building ug sa among kalag og kahayag.

Kadto nindot kaayo nga kasinatian alang namo—nga dili makalimtan ni Harriet ug nako.

Duol ngadto sa Kahayag

Oo, matag karon ug unya ang atong kinabuhi daw mobati, o gani maputos sa kangitngit. Usahay ang kangitngit nga naglibut nato daw dili makiangayon, makapawala og kadasig, ug makahahadlok.

Naguol ko sa mga kasubo nga inyong giatubang, sa kasakit sa pag-inusara ug makahasol nga kahadlok nga inyong nasinati.

Bisan pa man, ako mosaksi nga ang atong buhing paglaum anaa ni Kristo Jesus! Siya ang tinuod, tiunay, ug gamhanang agianan paingon sa balaanong kahayag.

Ako mopamatuod nga uban kang Kristo, ang kangitngit dili molampus. Ang kangitngit dili magmadaugon sa kahayag ni Kristo.

Ako mosaksi nga ang kangitngit dili makalahutay sa kahayag sa Anak sa buhi nga Dios!

Dapiton ko kamo sa pag-abli sa inyong kasingkasing ngadto Niya. Pangitaa Siya pinaagi sa pagtuon ug pag-ampo. Simba sa Iyang Simbahan, gani Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Pagkat-on bahin Niya ug sa Iyang ebanghelyo, aktibong moapil, magtinabangay, ug malipayong moserbisyo sa atong Dios.

Mga kaigsoonan, human sa kangitngit, ang Manluluwas mogiya ninyo ngadto sa nag-anam, nindot, ug hayag nga banag-banag nga mosubang sulod kaninyo.

Sa inyong paglakaw paingon sa paglaum sa kahayag sa Dios, inyong madiskubrihan ang kalooy, gugma, ug kaayo sa mahigugmaong Langitnong Amahan, “diha [kaniya] wala gayuy kangitngit.”9 Niini ako mopamatuod sa pangalan ni Jesukristo, amen.