2010–2019
  Ang Manluluwas Gusto nga Mopasaylo
  Mga Footnote
  Tema

  Ang Manluluwas Gusto nga Mopasaylo

  Nahigugma ang Ginoo kanato ug gusto nga kita makasabut sa Iyang pagkaandam sa pagpasaylo.

  Panahon sa mortal nga pangalagad sa atong Manluluwas, daghan ang misunod Kaniya, lakip sa mga escriba ug mga Pariseo, “gikan sa tanang kabalayan sa Galilea, … Judea, ug gikan sa Jerusalem.”1 Usa ka masakiton, paralitiko nga tawo nga nagtinguha nga mamaayo gidala ngadto sa dakong panagpundok, apan dili makaduol ngadto sa Manluluwas, ang iyang mga higala midala kaniya ngadto sa atop sa balay diin anaa ang Manluluwas ug gipaubos siya. Pagkakita niining hugot nga pagtuo, uban sa dakong katuyoan nga wala pa mahibaloi sa Iyang mga tigpaminaw, ang Manluluwas mipahayag, “Tawo, ang imong sala gipasaylo na kanimo.”2

  Nakapasurprisa tingali kini sa tawo, ug bisan ang mga kasulatan walay gisulti sa iyang reaksyon, tingali siya naghunahuna kon ang Manluluwas nakasabut ba gyud nganong naa siya.

  Ang Manluluwas nasayud nga daghang mga tawo ang misunod Kaniya tungod sa Iyang dagkong mga milagro. Iya nang gihimo ang tubig ngadto sa bino,3 mipagawas sa dautang mga espiritu,4 giayo ang anak sa opisyal,5 ang sanlahon,6 ang babayeng ugangan ni Pedro,7 ug daghan pa.8

  Apan niining paralitiko nga tawo, ang Ginoo mipili sa pagpakita og ebidensya sa disipulo ug sa kaaway sa Iyang talagsaong tahas isip Manluluwas sa kalibutan. Nakadungog sa mga pulong sa Manluluwas, ang mga escriba ug mga Pariseo nagsugod sa pagpangatarungan sa ilang mga kaugalingon, ignoranting nagsulti og panamastamas samtang nag-ingon nga ang Dios lamang ang makapasaylo sa sala. Nakamatikod sa ilang mga hunahuna, ang Manluluwas misulti kanila, nag-ingon:

  “Ngano bang nangutana man kamo diha sa inyong mga kasingkasing?

  “Kay hain bay labi pang masayon, ang pag-ingon ba, Ang imong sala gipasaylo na kanimo; o ang pag-ingon ba, Bumangon ka ug paglakaw?”9

  Wala magpaabut sa ilang tubag, ang Manluluwas mipadayon, “Apan aron kamo mahibalo nga ang Anak sa Tawo may kagahum diay dinhi sa yuta sa pagpasaylog mga sala, [Dayon Siya miatubang ngadto sa paralitiko nga tawo] ako magaingon kanimo, Bangon, dad-a ang imong gihigdaan ug pumauli ka sa imong balay.”10 Ug iyang gihimo!

  Pinaagi niining milagroso nga pisikal nga pagkaayo, ang Manluluwas mimatuod kanatong tanan niining walay katapusang mas gamhanan nga espirituhanong kamatuoran: ang Anak sa Tawo mopasaylo og mga sala!

  Samtang kini nga kamatuoran andam nga dawaton sa tanang mga tumutuo, ang wala kaayo mailhi mao ang importante nga kauban sa kamatuoran: ang Manluluwas mopasaylo sa mga sala “dinhi sa yuta,” ug dili sa Katapusang Paghukom. Siya mohimo nato nga may tulubagon sa tanan natong mga sala.11 Dili Siya gusto nga mobalik kita sa atong mga sala kaniadto.12 Apan kon kita maghinulsol ug mosunod sa Iyang ebanghelyo, Siya mopasaylo nato.13

  Niini nga pagpasaylo atong makita ang makahimo ug ang matubsanong gahum sa Pag-ula nga nagkauyon ug mabinationg gigamit. Kon kita mobansay og hugot nga pagtuo diha ni Ginoong Jesukristo, ang gahum sa Iyang Pag-ula molig-on nato sa higayon sa atong panginahanglan,14 ug ang Iyang matubsanong gahum nagbalaan nato samtang kita “[mosalikway] sa kinaiyanhon nga pagkatawo.”15 Makahatag kini og paglaum sa tanan, ilabi na niadtong kinsa mobati nga ang nagbalik-balik nga kahuyang sa tawo lapas sa pagkaandam sa Manluluwas sa pagtabang ug pagluwas.

  Sa paglamdag sa Manluluwas sa atong panabut,16 Sa makausa si Pedro nangutana kon kapila siya kinahanglang mopasaylo sa iyang igsoon ug dayon nangutana, “Makapito ba?” Sa pagkatinuod kana sobra na sa gikinahanglan. Apan ang tubag sa Manluluwas mibukas og dako sa pultahan ngadto sa Iyang maloloy-on nga kasingkasing: “Wala Ako mag-ingon kanimo, nga makapito: kondili, kapitoan ka pito.”17

  Nahigugma ang Ginoo kanato ug gusto nga kita makasabut sa Iyang pagkaandam sa pagpasaylo. Sobra sa 20 ka okasyon diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad, ang Ginoo misulti ngadto sa Iyang gipamulongan, “Ang imong mga sala gipasaylo diha kanimo,” o sa susama nga mga pulong.18 Mga katunga niadto nga mga okasyon, ang mga pulong sa Ginoo gidirekta ilabi na ngadto ni Propeta Joseph Smith, usahay siya lang ang giistoryahan, usahay naglakip sa uban.19 Ang una niini narekord niadtong 1830, ang katapusan niadtong 1843. Sa ingon, sa milabay nga katuigan, ang Ginoo mibalik-balik sa pagsulti ni Joseph, “Ang imong mga sala gipasaylo na diha kanimo.”

  Samtang si Joseph wala “[ma]sayop sa usa ka dako o bug-at nga mga sala,”20 hinumduman gyud nato pag-ayo nga uban sa pipila ka eksepsyon, ang “kapitoan ka pito” wala mag-limit sa kapasayloan sumala sa pagkaseryoso sa sala.

  Samtang namulong ngadto sa mga elder nga nagpundok sa Kirtland, ang Ginoo miingon, “Ako buot nga kamo kinahanglan mobuntog sa kalibutan; busa Ako adunay kapuangod diha kaninyo.”21 Nasayud ang Ginoo sa atong kahuyang ug sa mahangturong mga sangputanan sa “kalibutan” sa dili hingpit nga mga lalaki ug mga babaye.22 Ang pulong busa niini nga bersikulo mao ang Iyang pagpahayag nga pinaagi lamang sa hiyas sa Iyang kapuangod nga kita sa katapusan “makabuntog sa kalibutan.” Sa unsa paagi nga gipakita kana nga kapuangod? Ngadto niining mao nga mga elder sa Kirtland, Siya miingon, “Ako nagpasaylo kaninyo sa inyong mga sala.”23Ang Manluluwas gusto nga mopasaylo.

  Dili angay tuohan nga kini nga pagpasaylo nahitabo nga wala ang paghinulsol. Sa pagkatinuod, ang Ginoo mipahayag, “Ako, ang Ginoo mopasaylo sa mga sala ngadto niadto kinsa mokumpisal sa ilang mga sala sa akong atubangan ug mangayo og pasaylo,” ug dayon siya midugang og pasidaan, “kinsa wala makasala ngadto sa kamatayon.”24 Samtang ang Ginoo “dili makatan-aw diha sa sala uban sa labing gamay nga matang sa pagtugot,”25 apan Siya mihatag og kalainan sa nalambigit nga kabug-aton sa ubang mga sala. Iyang gitudlo nga walay kapasayloan sa “pagpanamastamas batok sa Espiritu Santo.”26 Iyang gipahayag ang kabug-at sa pagpatay27 ug mihatag og gibug-aton sa kaseryoso sa sekswal nga sala sama sa pagpanapaw.28 Kabahin sa gibalik-balik nga seryoso nga sekswal nga sala, Iyang gipahibalo ang nagkalisud sa pagdawat sa Iyang kapasayloan.29 Ug Siya miingon nga “siya kinsa nakasala batok sa labaw nga dako nga kahayag makadawat sa labaw nga dako nga panghimaraut.”30 Apan, sa Iyang kalooy, mitugot Siya og kalamboan sa taas nga panahon kay sa pagpamugos sa diha-diha nga kahingpitan. Bisan sa kadaghan sa mga sala tungod sa kahuyang sa pagka-mortal, bisan kapila kita maghinulsol ug mangayo sa Iyang kapasayloan, Siya mopasaylo kanunay.31

  Tungod niini, kitang tanan, lakip niadtong nakigbisog sa pagbuntog sa mga makaadik nga kinaiya sama sa drugas o pornograpiya ug niadtong suod nila, makahibalo nga ang Ginoo moila sa atong matarung nga mga paningkamot ug mahigugmaong mopasaylo kon makompleto ang paghinulsol, “Hangtud kapitoan ka pito.” Apan wala kini magpasabut nga ang usa ka tawo mahimong makasala pag-usab nga dili masilotan.32

  Ang Ginoo interesado kanunay sa atong mga kasingkasing,33 ug ang pagpangatarungan sa sayop nga pagtuo dili makapawala sa sala.34 Niini nga dispensasyon ang Ginoo mipasidaan sa usa sa Iyang mga sulugoon batok sa pagpangatarungan pinaagi sa pagpahayag, “Himoa nga [siya] maulaw sa pundok sa Nicolaitane ug sa ilang tanan nga tinago nga mga pagkasalawayon.”35 Ang mga Nicolaitane mao ang karaan nga relihiyoso nga sekta nga nangangkon og pagtugot sa pagbuhat og sekswal nga sala pinaagi sa hiyas sa grasya sa Ginoo.36 Wala kini makapahimuot sa Ginoo.37 Anaa lang gihapon ang Iyang kalooy ug grasya kon ang “[atong] mga kasingkasing wala matagbaw. Ug [kita] wala mosunod sa kamatuoran, apan nahimuot diha sa dili pagkamatarung.”38 Hinoon, human nato mabuhat ang tanan,39 ang Iyang kalooy ug grasya mao ang mga paagi diin “sa pagpadayon sa panahon”40 atong mabuntog ang kalibutan pinaagi sa gahum sa Pag-ula. Pinaagi sa mapainubsanong pagtinguha niining bililhong gasa, nga ang “mahuyang nga mga butang nga mahimo nga malig-on [ngari kanato],”41 ug pinaagi sa Iyang kalig-on, kita makahimo nianang dili gayud nato mahimo.

  Ang Ginoo nagtan-aw sa kahayag nga atong nadawat,42 sa tinguha sa atong mga kasingkasing,43 ug sa atong mga aksyon,44 ug kon kita maghinulsol ug mangayo sa Iyang kapasayloan, Siya mopasaylo. Samtang atong i-konsiderar ang atong kaugalingong mga kinabuhi ug ang mga kinabuhi sa atong mga minahal ug mga kaila, kita andam gayud nga mopasaylo sa atong mga kaugalingon ug sa uban.45

  Ang Isangyaw ang Akong Ebanghelyo naghisgot sa kalisud sa pagbuntog sa makaadik nga kinaiya ug nag-awhag sa mga lider sa priesthood ug mga miyembro nga “dili makuratan o mawad-an og paglaum” kon ang mga investigator o bag-ong mga miyembro nanglimbasug niini nga mga problema. Hinoon, gitambagan kita nga “magpakita og pagsalig sa indibidwal ug dili mohukom … [isipon] nga usa ka temporaryo ug masabtan ra nga sitwasyon.”46 Mas gamay ba ang atong mahimo sa atong kaugalingong mga anak o mga sakop sa pamilya nga nakigbisog sa susamang mga problema, nga temporaryong mitipas sa dalan sa pagkamatarung? Sa pagkatinuod sila nagkinahanglan sa atong pagkamakanunayon, pailub, ug gugma—ug oo, sa atong pagpasaylo.

  Sa kinatibuk-ang komperensya niadtong Oktubre, si Presidente Monson mitambag:

  “Atong hinumduman nga mahimo nga mausab ang mga tawo. Mahimo nilang talikdan ang ngil-ad nga mga kinaiya. Makahinulsol sila sa mga kalapasan. …

  “… Kita makatabang aron mabuntog nila ang ilang mga sayop. Atong palamboon ang kapasidad sa pagtan-aw sa mga tawo dili kon unsa sila karon apan kon unsa sila sa umaabut.”47

  Sa unang komperensya sa Simbahan, susama niini nga komperensya, ang Ginoo misulti sa mga miyembro:

  “Sa pagkatinuod Ako moingon nganha kanimo, kamo limpyo, apan dili tanan; …

  “Kay ang tanan nga unod madunuton diha sa akong atubangan. …

  “… Kay sa pagkatinuod ang uban kaninyo nakasala sa akong atubangan, apan Ako magmaloloy-on ngadto sa inyong kahuyang.48

  Ang Iyang mensahe pareho ra karon.

  Ang Ginoo nakahibalo unsay atong giatubang, nga kitang tanan makasala ug balik-balik “makabsan sa himaya sa Dios”49. Iyang gipadala ang Iyang Anak, kinsa “nasayud sa kahuyang sa tawo ug unsaon sa pagtabang kanila kinsa natintal.”50 Ang Iyang Anak nagtudlo kanato sa “pag-ampo sa kanunay aron [kita] dili makasulod ngadto sa pagtintal.”51 Giingnan kita nga “mangamuyo ngadto [sa Dios] alang sa kalooy; kay siya gamhanan sa pagluwas.”52 Mimando Siya nato sa paghinulsol53 ug sa pagpasaylo.54 Bisan tuod ang paghinulsol dili sayon, samtang kita maningkamot sa pagsunod sa Iyang ebanghelyo, Iyang gihatag kini nga saad: “Sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, bisan pa sa [inyong] mga sala, ang akong kasingkasing napuno sa kapuangod [nganha kaninyo]. Ako dili mosalikway [kaninyo] sa hingpit; ug sa adlaw sa kaligutgut Ako mahinumdom nga magmaloloy-on.55 Ang Manluluwas gusto nga mopasaylo.

  Kada semana ang Mormon Tabernacle Choir magsugod sa makadasig nga sibya niini uban sa makabayaw nga mga pulong sa sinati nga himno ni William W. Phelps nga “Gently Raise the Sacred Strain.” Dili ingon ka pamilyar ang makahupay nga mga pulong sa ikaupat nga bersikulo:

  Balaan, balaan ang Ginoo.

  Bililhon, bililhon iyang pulong: …

  Paghinulsol ug pagpakabuhi;

  Bisan inyong sala mapula,

  O, paghinulsol, ug siya mopasaylo.56

  Dapiton ko kamo sa paghinumdom ug pagtuo sa mga pulong sa Ginoo ug sa pagbansay og pagtuo Kaniya ngadto sa paghinulsol.57 Siya nahigugma kaninyo. Gusto Siya nga mopasaylo. Ako mopamatuod sa sagradong pangalan ni Jesukristo, amen.