Joseph Smith – Matthæusevangeliet 1
  Footnotes
  Theme

  Joseph Smith – Matthæusevangeliet

  Et uddrag af oversættelsen af Bibelen, sådan som den blev åbenbaret for profeten Joseph Smith i 1831: Matthæusevangeliet 23:39 og kapitel 24.

  Kapitel 1

  Jesus forudsiger Jerusalems forestående ødelæggelse – Han taler også om Menneskesønnens andet komme og de ugudeliges udryddelse.

  1 For jeg siger til jer, at fra nu af skal I ikke se mig og vide, at jeg er ham, om hvem der er skrevet ved profeterne, førend I siger: Velsignet er han, som akommer i Herrens navn i himlens skyer og alle de hellige engle sammen med ham. Da forstod hans disciple, at han skulle komme tilbage til jorden, efter at han var blevet herliggjort og kronet ved bGuds højre hånd.

  2 Og Jesus gik ud og gik væk fra templet, og hans disciple kom hen til ham for at høre ham og sagde: Mester, fortæl os angående tempelbygningerne, eftersom du har sagt: De skal blive brudt ned og overladt øde til jer.

  3 Og Jesus sagde til dem: Ser I ikke alt dette, og forstår I det ikke? Sandelig siger jeg til jer: Her på dette tempel skal der ikke lades asten på sten tilbage, som ikke skal blive brudt ned.

  4 Og Jesus forlod dem og gik op på aOliebjerget. Og mens han sad på Oliebjerget, kom hans disciple, da de var alene, hen til ham og sagde: Sig os, hvornår skal det ske, som du har sagt angående templets ødelæggelse og jødernes udryddelse? Og hvad er btegnet på dit ckomme og på dverdens ende, eller de eugudeliges udryddelse, hvilket er verdens ende?

  5 Og Jesus svarede og sagde til dem: Se til, at ingen fører jer vild,

  6 for der skal komme mange i mit navn og sige: Jeg er Kristus! og skal føre mange vild,

  7 da skal de overgive jer til atrængsler og skal slå jer ihjel, og I skal blive bhadet af alle folkeslag på grund af mit navn,

  8 og da skal mange falde fra og skal udlevere hinanden og skal hade hinanden,

  9 og mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild,

  10 og fordi lovløsheden tager overhånd, skal akærligheden blive kold hos mange,

  11 men den, der holder ud til enden og ikke bliver overvundet, han skal blive frelst.

  12 Når I derfor ser den aødelæggende vederstyggelighed, som der er talt om ved profeten bDaniel angående cJerusalems ødelæggelse, da skal I stå på det dhellige sted; den, der læser dette, lad ham forstå det.

  13 Lad da dem, der er i Judæa, flygte ud i abjergene,

  14 lad den, der er på taget, flygte og ikke vende tilbage for at hente noget i sit hus,

  15 lad heller ikke den, som er på marken, vende tilbage for at hente sit tøj,

  16 og ve dem, der er med abarn, og dem, der giver bryst i de dage,

  17 bed derfor Herren om, at jeres flugt ikke skal ske om vinteren, ej heller på sabbatsdagen,

  18 for da, i de dage, skal der komme stor trængsel over ajøderne og over bJerusalems indbyggere, en sådan som Gud fra begyndelsen af deres rige indtil dette tidspunkt aldrig før har sendt over Israel; nej, og ej heller nogen sinde skal sende over Israel igen.

  19 Alt det, som er sket dem, er kun begyndelsen på de sorger, som skal komme over dem.

  20 Og hvis ikke disse dage blev afkortet, ville der blandt dem ikke være noget kød, som blev frelst; men for de udvalgtes skyld i henhold til pagten skal disse dage blive afkortet.

  21 Se, dette har jeg talt til jer angående jøderne; og videre, hvis nogen efter de trængsler, som i de dage skal komme over Jerusalem, siger til jer: Se, her er Kristus! Eller: Der! så tro ham ikke,

  22 for i de dage skal der også fremstå falske kristus’er og falske profeter, og de skal vise store tegn og undere, så de, om muligt, skal føre selv de udvalgte vild, de som er de udvalgte efter pagten.

  23 Se, jeg siger jer dette for de audvalgtes skyld; og I skal også høre om bkrige og rygter om krige; se til, at I ikke lader jer skræmme, for alt, hvad jeg har sagt til jer, skal ske; men det er endnu ikke enden.

  24 Se, jeg har sagt jer det forud,

  25 hvis de derfor siger til jer: Se, han er i ørkenen! så gå ikke derud. Se, han er i lønkamrene! så tro det ikke,

  26 for ligesom morgenlyset kommer fra aøst og skinner helt om i vest og dækker hele jorden, sådan skal også Menneskesønnens komme være.

  27 Og nu fortæller jeg jer en lignelse. Se, hvor ådslet er, der vil ørnene samle sig; på samme måde skal mine udvalgte blive aindsamlet fra jordens fire hjørner.

  28 Og de skal høre om krige og rygter om krige.

  29 Se, jeg taler for mine udvalgtes skyld; for folkeslag skal rejse sig mod folkeslag og rige mod rige, og der skal være ahungersnød og pest og jordskælv på forskellige steder.

  30 Og videre, fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos menneskene; men den, som ikke bliver overvundet, han skal blive frelst.

  31 Og videre, dette evangelium om riget skal blive aprædiket i hele verden som et vidnesbyrd for alle folkeslag; og så skal enden komme, eller de ugudeliges udryddelse,

  32 og igen skal ødelæggelsens vederstyggelighed, som der er talt om ved profeten Daniel, blive opfyldt.

  33 Og straks efter trængslen i de dage skal asolen blive formørket og månen ikke give lys og stjernerne falde fra himlen, og himlens kræfter skal rystes.

  34 Sandelig siger jeg jer: Den slægt, i hvilken dette skal ske, skal ikke forgå, førend alt, hvad jeg har sagt jer, skal blive opfyldt.

  35 Skønt de dage skal komme, da himlen og jorden skal forgå, så skal mine aord dog ikke forgå, men skal alle blive opfyldt.

  36 Og som jeg sagde før, efter atrængslen i de dage og efter at himlenes kræfter er blevet rystet, da skal Menneskesønnens tegn komme til syne på himlen, og da skal alle jordens stammer jamre, og de skal se Menneskesønnen bkomme i himlens skyer med magt og megen herlighed,

  37 og den, som omhyggeligt bevarer mit aord, skal ikke blive ført vild, for Menneskesønnen skal komme, og han skal sende sine bengle foran sig med høj basunklang, og de skal csamle de tilbageværende af hans udvalgte fra de fire vinde, fra den ene ende af himlen til den anden.

  38 Lær en lignelse af afigentræet: Når dets grene endnu er spæde og begynder at sætte blade, ved I, at sommeren er nær for hånden.

  39 På samme måde skal mine udvalgte, når de ser alt dette, vide, at han er nær, ja, står lige for døren.

  40 Men om den dag og time aved ingen, nej, end ikke Guds engle i himlen, men alene min Fader.

  41 Men som det var i aNoas dage, sådan skal det også være ved Menneskesønnens komme,

  42 for det skal være med dem, ligesom det var i de dage, som var før asyndfloden; for lige til den dag, da Noa gik ind i arken, åd og drak de, giftede sig og bortgiftede,

  43 og vidste ikke noget, førend syndfloden kom og rev dem alle bort; sådan skal også Menneskesønnens komme være.

  44 Da skal det, som står skrevet, blive opfyldt, at i de asidste dage skal to være ude på marken; den ene tages med, og den anden blades tilbage;

  45 to skal male på kværnen; den ene tages med, og den anden lades tilbage,

  46 og hvad jeg siger til en, det siger jeg til alle mennesker; avåg derfor, for I ved ikke, i hvilken time jeres Herre kommer.

  47 Men vid dette: Hvis husets herre havde vidst, i hvilken nattevagt tyven kom, havde han våget og havde ikke ladet nogen bryde ind i sit hus, men havde været rede.

  48 Vær I derfor også rede; for i den time, I ikke venter det, kommer Menneskesønnen.

  49 Hvem er så en atro og klog tjener, som af sin herre er blevet udpeget til bestyrer af hans husstand og til at give dem mad i rette tid?

  50 Velsignet er den tjener, som hans herre, når han kommer, finder i færd med at gøre det; og sandelig siger jeg til jer: Han skal gøre ham til bestyrer af alt, hvad han ejer.

  51 Men hvis den onde tjener i sit hjerte siger: Min herre audsætter sit komme!

  52 og giver sig til at slå sine medtjenere og at spise og drikke med svirebrødre,

  53 så skal den tjeners herre komme en dag, han ikke venter ham, og i en time, han ikke kender,

  54 og skal sønderhugge ham og give ham hans lod med hyklerne; dér skal være agråd og tænderskæren.

  55 Og således kommer de ugudeliges aendeligt ifølge Moses’ profeti, som lyder: De skal blive forstødt fra folket! men jordens ende kommer endnu ikke, men snart.