Scriptures
Te Tua O Iosepha Timeti 1
Footnotes
Theme

Te Tua O Iosepha Timeti

Tetai Au Tuanga No Roto Mai I Te Tua O Iosepha Timeti, Te Peroveta

History of the Church, Puka 1, Pene 1–5

Pene 1

Te akakiteanga a Iosepha Timeti i tona ui tupuna, te au mema o tona ngutuare, e to ratou ngai i noo muaʼi—Kua tupu tetai tauetonoanga maata no runga i te akonoanga i te tuanga opunga o New York—Tona titauanga kia rauka mai iaia tetai pakari mei ta Iakobo i tuatua mai—Kua mama mai te Metua e te Tamaiti e kua ikiia a Iosepha ei peroveta angaanga nana. (Irava 1–20.)

1 Mei roto mai i te au tuatua e manganui e takapini ua nei a tetai au tangata kino e te akavare, no runga i te tupuanga e te tereanga o Te Akonoanga a Iesu Mesia o te Aronga Tapu i te Au Rā i Muri Nei, e mea akakoro rai teia na te aronga tata tuatua ei akavaavaa i tona uaorai tu koia te Akonoanga e tona tupuanga i teianei ao—No reira au i inangaro ei i te tata i teia tua, kia akatika i te manako o te tangata katoatoa, e ma te oronga atu i te tuatuamou ki te au tangata ravarai e kimi ra i te reira, kia tau ki te au mea tei tupu, kiaku uaorai e ki te Akonoanga, mei te mea oki e te vai nei rai taku tika i roto i toku rima.

2 I roto i teia tua, ka akaari atu au i te au angaanga tei tupu ki teia Akonoanga, i te tuatua-mou e te tuatua-tika, mei tei tupu takere ana, me kore ra mei te tupu nei i teianei [1838] ko te varu teia o te mataiti mei te tupuanga mai o teia Akonoanga.

3 Kua anauia au i te mataiti o te Atu tai tauatini e varu anere ma rima, i te rā rua ngauru ma toru o Titema, i te oire ko Sharon, e i Windsor County, i te Enua ko Vermont. … Kua akaruke mai toku metua ko Iosepha Timeti, Metua, i te Enua ko Vermont, e aere atura ki Palmyra, Ontario county (ko Wayne i teianei), i roto i te Enua ko New York, mei te tai ngauru oku mataiti i reira. Mei te ā mataiti i muri ake i te taeanga toku metua ki Palmyra, kua aere atu toku metua ma tona ngutuare tangata ki Manchester i te tapere rai o Ontario—

4 E tai ngauru ma tai au mema i roto i tona kopu tangata, koia oki, toku papa, ko Iosepha Timeti; toku mama, ko Lucy Timeti (tona ingoa tikai i mua i tona akaipoipoanga, ko Mack, e tamaine aia na Solomon Mack), toku nga tuakana, ko Alvin, (tei mate atu i te rā 19 o Noema, 1823, i te 26 anga o tona mataiti), Hyrum, ko au, Samuel Harrison, William, Don Carlos; e toku au tuaine, ko Sophronia, Catherine, e Lucy.

5 I tetai taime i roto i te rua mataiti i to matou takakeanga mai mei Manchester, kua tupu mai tetai au tauetonoanga maata i reira, te ngai i noo ei matou, no runga i te akonoanga. Na te Metodi i akamata, kare ra i roa ana kua riro ei kononinonianga maata i roto i te au akonoanga i tera enua. E i na, kua tukia iora te tapere katoa i roto i te enua e te reira, e kua taokotai akera te au urupu tangata, ki tanao ki tanao akonoanga, e kare oki te reira i akatupu i te pekapeka meangiti ki rotopu i te tangata, te kapiki nei tetai pae, “Ae, tera!” te kapiki nei tetai pae, “Ae, teia!” Kua taumaro aere ei Metodi, tetai pae ki te Perepiteriana, e tetai pae ki te Bapetizo.

6 Noatu e kua akaari mai te au mema ou i tetai inangaro maata i te ariuanga mai kia ratou, e noatu te tautaanga maata a te au orometua, ko ratou oki tetai tei kino rava atu i te akamaroiroi i te tangata kia piri mai ki ta ratou akonoanga, ei akaariu mai i te tangata pouroa, ko ta ratou i karanga i te reira, e tuku ia ratou kia iki i ta ratou ka inangaro; i na i te taime i akamataʼi te tangata i te akapupu aere, ki tetai akonoanga e ki tetai, kua kitea mai te tikaanga e ko te ngakau meitaki o te au taunga e to tei akaariuia mai, e akatutu tika ua; kua kitea te oripuua e te akava ngakau kino tetai ki tetai—te taunga i te taumaro atu i te taunga, te mema ou ki te mema ou; e no reira, ko to ratou akava ngakau meitaki kia ratou uaorai, kua ngaro takiri ki roto i te au tuatua akakino tei raveia e ratou.

7 E tai ngauru ma ā oku mataiti i teianei. Ko te kopu tangata o toku metua kua piri ratou ki te Perepiteriana, e toko ā ïa ratou kua tomo ki roto i te akonoanga, koia oki, toku mama ko Lucy; toku tuakana ko Hyrum e toku teina Samuel Harrison; e toku tuaine ko Sophronia.

8 I roto i teia tuatau manamanata, kua aere atu toku manako ki tetai mea takake rava e te nooanga ngata; noatu ra oki toku manako e kua oonu rava, e putuputu ana te mamae, i na kua akakoromaki rai au mei teia au pupu, noatu e kua aere putuputu au ki ta ratou au uipaanga me e taime tetai. I teia au taime nei kua aere toku manako ki te akonoanga Metodi, e kua tupu tetai anoano kia piri kia ratou; no te maata ra o te tauetonoanga e te pekapeka e tupu nei i roto i te au pupu, rauka ngata atura i tetai tangata mapu ua mei iaku te tu, e te matau kore ki te tangata e te au mea ke atu, kia rauka tetai tika papu koai tei tika e koai tei tarevakē.

9 Kua tuke rava toku manako i teia taime, no te maata rava te aoaoa e te turituri a te tangata, kare e akaotianga. Ko te Perepiteriana ko ratou teia e akaapa nei i te Bapetizo e te Metodi, e kua na roto ratou i te manako pakari e te pikikaa katoa kia akakite i te tarevakē o teia nga akonoanga, me kore ra kia akakite ki te tangata e na ratou te mea tarevakē. I tetai tua, kua tamata pakari te Bapetizo e te Metodi i te akatinamou pakari ia raua e to raua tikaanga ma te patoi atu i ta tetai ke.

10 I rotopu i teia tamakianga tuatua e te marokiakiaanga o to ratou mana, kua tuatua putuputu ua rai au kiaku uaorai: Eaa tei tau kia raveia? Koai tei tika i teia au pupu nei; me kore ra, kua tarevakē pouroa ainei ratou? Mei te mea e kua tika tetai o ratou, ko teea i reira, e ka akapeea au e kite ei?

11 Iaku e tauta pakari nei i raro i teia au manamanata a teia au pupu akonoanga e rave nei, i tetai rā kua tatau au i te Episetole a Iakobo, pene tai, irava rima, tei na ko mai e: Kia ngere ra tetai tangata i te pakari, ka pati aia ki te Atua ra, ko tei oronga ua mai i ta te tangata ravarai ma te patoi kore; e e orongaia mai tana.

12 Kare atu e irava mana maata mei teia te tu tei tomo ki roto i te ngakau tangata mei tei tupu kiaku i teia nei. I te tomoanga, e mea ririnui rava te reira ki te au ngai katoatoa o toku ngakau. Kua akamanakonako akaou au no runga i teia, ma te kite e me ka inangaro tetai tangata i te pakari mei ko mai i te Atua, ka inangaro au; no te mea e ka naea au kare au i kite, me kare e maata mai toku pakari, kare rava au e kite; no te mea e tuke rai te mārama o te au puapii o te au akonoanga keke no runga i te irava okotai, no reira ka riro teia ei takore i te pauanga te ka rauka mai mei roto i te Bibilia me inangaroia te tauturu mei roto mai i reira.

13 E teianei, teia taku i rauka mai e ka noo ainei au ki roto i te poiri e te ekoko, me kore ra ka rave au mei ta Iakobo i akakite mai, koia oki e pati ki te Atua. Kua pakari akera toku manako kia “pati ki te Atua,” koia oki, me ka oronga aia i te pakari kia ratou tei ngere i te pakari, e ka oronga ua mai, ma te patoi kore, ka tamata au i te reira.

14 No reira, kia tau oki ki teia, toku anoano maata kia pati ki te Atua, kua aere atu au ki te vao rakau kia tamata. E popongi manea e te mārama te rā, i te akamataanga o te tuatau paroro o te mataiti tai ngauru ma varu anere e rua ngauru. Ko te taime mua teia i toku oraanga i tamataʼi au i tetai angaanga akapera, e i roto mai i toku manamanata maata kare rava au e tae mai ki teianei, i inangaro ei i te tamataʼi te pure vaa.

15 I muri ake i toku aereanga atu ki te ngai tei akamanakoia e au i te aere, kua akarakara aere au, i te kiteanga e ko au anake, kua tuturi au ki raro, e kua akamata i te oronga i ta toku ngakau i anoano ki te Atua. I taua atinga tikai, pokia mai au e tetai mana ki rungaʼo iaku e mea umere tikai teia tei tupu ki runga iaku e kua tapekaia toku arero kia kore au e tuatua. Te poiri tangotango i te tapokianga mai iaku, mei te mea atura i tera taime kua akakoroia au no te mate.

16 I na ra, kua akamaroiroi au i te putakaitiitianga, kia kapiki atu ki te Atua kia akaora iaku mei te mana o teia enemi e tapū nei iaku, e i te atianga tikai ka ngaro ei toku aʼo e ka akarukeiaʼi au ki te mate—eiaa ki tetai mateanga o roto anake i te manakoanga, inara ko te mana teia o tetai tangata tikai i te ao akara kore ia, e mana umere rava tona tei kore rava au i kite ana mei mua mai ki runga iaku—i roto tikai i teia atianga taitaia, kite atura au i tetai pou mārama ki runga tikai i toku upoko, tei runga atu tona kaka i to te rā, i te eke marie anga mai e noo iora ki runga iaku.

17 E i taua taime rai i mama mai ei, kite iora au i toku akaoraangaia mei te rima o te enemi tei mou iaku. I te noo tamouanga te mārama ki rungaʼo iaku kite iora au e rua puke Tangata, to raua mārama e te kakā kua tapokiia i te au mea rava rai, i te tuanga i mua iaku i te mareva. Kua tuatua mai tetai ia raua kiaku, kapiki mai toku ingoa, na ko maira, te tou ra ki tetai—Ko Taku Tamaiti Akaperepere Teia. E Akarongo Iaia!

18 Ko toku inangaro kia ui atu ki te Atu, kia kite e ko teea i roto i teia au akonoanga tei tika, kia kite ei au e ko teea taku ka tomo. Kia rauka i reira toku maroiroi kia tuatua, kua ui atura au ki te puke Tangata tei tu i rungaʼo iaku i te mārama, ko teea i teia au akonoanga tei tika, (i teia taime nei kare rava i tomo mai na tetai manako e e tarevakē pouroa ratou)—e ko teea taku ka tomo.

19 Kua pauia mai au e auraka au e tomo ki roto i tetai o ratou, kua tarevakētarevake pouroa ratou; e ko te Tangata tei tuatua mai kiaku, kua karanga mai e ko ta ratou au akonoanga e mea rikarika ïa i mua i tona mata; to ratou aronga kite ra, e aronga viivii katoa ïa; koia oki: “te topiri mai nei to ratou ngutu kiaku, kareka to ratou ngakau tei te atea ke ïa iaku, kua apii oki ratou i tei tukuia mai e te tangata, e tutu akono atua to ratou, kareka ra kua akakore ratou i te mana o te reira.”

20 E kua arai akaou mai aia iaku e auraka e tomo ki tetai ua atu o ratou; e manganui atu rai tetai au mea tana i tuatua mai kiaku, tei kore e rauka iaku i te tata atu i teianei. E kia kite akera au iaku uaorai, te takoto ua ra au i runga i toku mokotua, te akara ra ki te rangi. I te takakeanga o te mārama, kare ua rai oku maroiroi; kare ra i roa na, kua tae mai te maroiroi na tetai ngai mai, aere atura au ki te kainga. Iaku e akainga ua ra i te pae tauanga aʼi, kua na ko mai a mama e eaa te manatā. Kua karanga atura au e, “Auraka koe e manatā—meitaki ua au, meitaki maata atu.” Kua tuatua atu au ki toku mama, “kua kite papu tikai au e kare te Perepiteriana e tika ana.” I te tutu rai e kua taroto kakā te diabolo i te tuatau tikai o te ouanga o toku nei oraanga, e kua akakoroia au ei akapapu i te aronga akatupu pekapeka e te takingakino i tona basileia; me kore ra eaa i reira te au mana o te poiri i kapiti ei i te takingakino iaku? Eaa i reira te tua patoi e te takingakino i tu mai ei e patoi iaku, vaitata ra e mei toku tamarikianga mai?

Kua patoiia e te au kite pakari e te au puapii o te au akonoanga te Orama Mua—Kua tupu te takingakino ki te maata i runga ia Iosepha Timeti—Kua akapapu aia i te tu tika o te orama. (Irava 21–26.)

21 I muri ake i tetai nga rā i te raukaanga mai o teia orama, kua piri au ki tetai o te au orometua Metodi, koia tetai tangata maroiroi i te akatupu i te tauetonoanga i roto i te akonoanga tei taikuia; e i toku pukapukaanga kiaia no runga i te akonoanga, kua akakite tikai au kiaia i te tuatua o te orama tei rauka mai iaku. Kua poitirere tikai au i tona tu; kare oki aia i akara meitaki mai i taku tua, kua riri ra aia iaku, na ko maira e na te diabolo te reira, kare rava e apinga mei te reira koia te au orama, me kore ra te au eeuanga i teia au rā; e kua akamutu pouroa te reira au mea i te tuatau o te au aposetolo, e kare rava e mea mei te reira e tupu akaou.

22 Kite akera au e ko toku akakiteanga i teia tua, kua riro ei manamanata maata kiaku i rotopu i te au tangata kite o te akonoanga, e na te reira i akatupu te takingakino, e kua tupu uatu te reira ki te maata; e noatu e e tamaiti poiri au, i rotopu i te ngauru ma ā ki te ngauru ma rima oku mataiti, e i toku tuatau i te oraanga, ka pera rai au ma te kore e puapinga i te ao nei, kareka e ko te au tangata e turanga teitei to ratou, ka akatupu ratou i te maro ketaketa o te tangata, no runga iaku, e kua anga i tetai makitakita maata; e mea matauia teia i roto i te au akonoanga—taokotai pouroa e akakino iaku.

23 Kua riro teia ei akamanakoanga kino kiaku, mei te akamataanga mai ra, e kua takake rava teia, kia peraia tetai tamaiti poiri tei tere ua atu te mataiti ki te ngauru ma ā, e te ka popoa i te tika kia rauka mai tetai manga tauturu no te au rā angaanga, kia manakoia e tangata kua rava ua tona manga puapinga te ka akakeu i te ngakau o te aronga mamaata o te au akonoanga rongonui o te reira rā, e i to ratou manakoanga ka anga ratou i tetai vaerua kikino no te takingakino e te aviri. I na ra, me e tuke uake rai, e me kare, koia ïa, e no te reira i putuputu ei te taitaia maata i runga iaku.

24 Kareka ra, kare rava au e ekoko i te akakite e kua kite papu au i te orama. Kua manakonako au e kua aite rai au mei ia Paulo, i tona tuanga ki mua i te ariki ia Ageripa i te akatikaanga iaia, ma te akakite i te tuatua o te orama tei rauka iaia, i tona kiteanga i te mārama, e akarongo iora i te reo; i na, e toko iti ua tei akarongo mai kiaia; kua tuatua tetai pae e e pikikaa, kua tuatua tetai pae e kua nenevaia aia; e kua aviriia aia, e kua akakinoia. Kareka ra, kare rava teia i akakore i te tikaanga o tana orama i kite. Kua kite aia i te orama, e kua kite papu iaia e kua kite aia, e kare rava te akakinoanga o raro ake i te rangi e riro i te akatuke i tana i kite; e noatu oki e ka akakinoia aia kia mate aia, kua kite rai aia, e ka kite rai aia e tae uatu ki tona aʼo openga, e kua kite rai aia i te mārama e kua rongo oki i te reo i te tuatuaanga mai kiaia, e kare rava e rauka i to te ao katoatoa kia maro i tona manakoanga e tona irinakianga na tetai mataara ke.

25 Mei te reira katoa au. Kua kite tikai au i te mārama, e i rotopu i taua mārama ra, kua kite atu au e rua Tangata, e kua tuatua tika mai raua kiaku; i na oki e kua makitakitaia mai au, e kua takingakinoia no tei tuatua au e kua kite au i te orama, i na e tika; e i to ratou takingakinoanga iaku, te aviri maira iaku, e te tuatua viivii maira iaku, kua manako iora au i roto i toku ngakau: Eaa ratou i takingakino mai ei iaku no te akakiteanga i te tuatua-tika? Kua kite ana rai au i te orama; e koai oki au nei ka patoi atu ei i te Atua, me kore ra no te aa to te ao nei i manako ei e, kia patoi atu au i tei kitea e au? Kua kite tikai au i te orama; e kua kite oki au, e kua kite te Atua, e kare i rauka iaku kia patoi, e kare roa au e rave i te reira; kua kite oki au e, me pera au, ka akariri au i te Atua, e ka riro au ki raro i te akaapaanga.

26 I teianei kua papu meitaki toku manako, no runga i to teianei ao au pupu—kare ra te reira i te angaanga naku e kia tomo atu ki roto i tetai o ratou, mari ra kia rave tamou uatu rai au e tae uatu ki te tuatau e orongaia mai ei tetai mārama ou noku. Kua kite oki au i te tuatua a Iakobo e e mea tika te reira—Kia ngere ra tetai tangata i te pakari, kia pati atu aia ki te Atua, e rauka tana ma te patoi kore ia.

Kua mama mai a Moronai kia Iosepha Timeti—Ka tuatuaia te ingoa o Iosepha Timeti no te meitaki e no te kino i roto i te au basileia katoatoa—Kua akakite a Moronai kiaia i te Puka a Momoni e te okianga mai te Atu no te akavaanga, e manganui tana au irava i taiku mai ei—Te ngai i uunaiaʼi te au papa auro i eeuia mai kiaia—E kua ako atu rai a Moronai i te Peroveta. (Irava 27–54.)

27 Kua rave tamou uatu rai au i taku angaanga i te oraanga, e tae uatu ki te rā rua ngauru ma tai o Tepetema, mataiti tai tauatini e varu anere e rua ngauru ma toru, e i te au atianga ravarai te mamae nei i te takingakino mei te rima mai o te au pupu tangata katoatoa, to te au akonoanga e to te akono kore, no te mea kua tinamou rai taku tuatua e kua kite rai au i te orama.

28 I rotopu i te tuatau i akara atu ei au i te orama e te mataiti tai ngauru ma varu anere e rua ngauru ma toru—i te mea oki e kua akaueia au e auraka e tomo atu ki tetai au akonoanga o te reira au rā, e te ou ua ra oki toku mataiti, e no te takingakino a te aronga te ka akataeake iaku i te taime mua ma te takinga meitaki, e mei te mea e kua akavareia au, ka tauta ratou ma te aroa ua e te tau tikai kia akaokiia mai au ki te tuatua-tika—kua akarukeia ra au ki te au timataanga; e no te piri atu ki roto i te au pupu keke, kua topa iora au ki roto i tetai au tarevakē neneva; e kua taangaangaia te paruparu o te mapuanga, e te au tarevakē o te oraanga tangata; e te tangi nei i te karanga, ko tei arataki iaku ki roto i te au timataanga, tei riro ei apaanga ki mua i te aroaro o te Atua. I te aakianga au i teia apa, auraka tetai kia manako e kua apa au i tetai o te au ara kikino. Ko te anoano kia rave i tetai au angaanga kikino, kare te reira i roto i toku oraanga. Kareka ra kua apa au i te tu katakata, e tetai taime ka piri atu au ki tetai au pupu tamataora, e te vai atu ra, kare oki e tau no tetai tangata tei kapikiia e te Atua mei iaku nei te tu. Kare ra teia e riro ei mea umereia ki tetai tangata tei akarakara i toku mapuanga, e tei matau i toku tu mataora e te maru.

29 E no reira, no teia au mea nei, i putuputu ana au i te akaapa i toku tu paruparu e te tarevakē; mei te aiai i reira o tei taikuia i runga nei, i te rā rua ngauru ma tai o Tepetema i muri ake i toku akangaroianga ki runga i toku roi moeanga no te po, kua rave au i toku pure, kua pati akaaka au ki te Atua Mana Katoatoa no te ara katoatoa taku i rave, kia akakoreia; e ma te akakite mai i reira kiaku, kia kite ei au i toku turanga, ki mua iaia; e kua manako papu au e ka arikiia mai tetai atoroanga tapu, mei tei rauka takere ana iaku.

30 Iaku oki i kapiki atu ei ki te Atua, kite akera au i tetai mārama i te mamaanga mai ki toku pia, e pini uake toku pia kia mārama atu mei te rā i te avatea, i taua atianga rai, kua tu mai tetai tangata i te pae o toku roi, i te mareva ua, kare tona vaevae i to ki runga i te taʼua.

31 E kakau pu teatea tona. Ko tona teatea, kare atu e mea teatea kakā mei te reira te tu i te enua nei taku i kite ana; e te manako nei au e kare atu e apinga enua e aite atu i tona teatea e te kakā mei teia. Kare e kakau i tona rima, e tona rima katoatoa, tei runga uake i te pauanga rima; kare katoa e kakau i tona tapuae, pera katoa tona vaevae, i runga uake i tona poro vaevae. Pera katoa te upoko e te kaki. Kua kite oki au e, kare atu ona kakau mari ua ra ko tona kakau pu, te tuera ua ra oki te reira, i tikaʼi iaku kia akara ki roto i tona umauma.

32 Kare oki e ko tona kakau ua tei teatea, mari ra ko tona kopapa katoa e kakā maata rava ïa, kare e akaaiteia, e tona mata mei te uira ïa. Kua mārama puua toku pia, i na ra, kare e mārama rava ana mei te koropini i tona kopapa. Kia kite mua ana au iaia, kua mataku tikai au; i na ra kua akaruke viviki te mataku iaku.

33 Kua kapiki mai aia i toku ingoa, e kua na ko maira kiaku e e karere aia i tonoia mai mei mua mai i te aroaro o te Atua kiaku, e ko Moronai tona ingoa; e e angaanga ta te Atua naku kia rave; e riro oki toku ingoa i te akameitakiia e te akakinoia i roto i te au iti tangata, te au kopu tangata, te au reo, e kare ra, ka tuatua meitaki ia e ka tuatua kino ia i rotopu i te au tangata ravarai.

34 Kua tuatua mai aia e e puka tetai tei vaioia, tei tataia ki runga i te papa auro tei akakite mai i te tuatua o tetai iti tangata tei noo mua ki teia enua, e me noea mai to ratou tupuanga mai. Kua tuatua katoa mai aia e tei roto katoa te kīanga o te Evangelia mutukore i te reira, tei orongaia mai e te Akaora ki teia iti tangata taito;

35 Pera katoa, e rua oki toka i roto i nga ana ario—ko teia nga toka, tei tapekaia ki te paruru umauma, koia oki tei tuatuaia e e Urima e te Tumima—kua vaioia ïa ma te au papa; e ko te taangaanga ia anga o teia nga toka nei, ka riro mai te reira ei “akara” i te tuatau i muatangana; e kua akateateamamao te Atua i te reira no te akaurianga i te puka.

36 I muri ake i tona akakiteanga mai kiaku i teia au mea nei, kua akamata iora aia i te akakite mai i te au totouanga o te puka Koreromotu Taito. Ko te mua, kua akakite mai i tetai tuanga o te pene toru o te puka Malaki; e kua taiku katoa mai aia i te ā me kore ra te pene openga o taua totou ra, noatu oki e manga tuke te tatauanga mei ta tatou Bibilia. Kare aia i tatau i te irava mua mei to roto i ta tatou puka, ko teia ra te tatauanga:

37 I na oki te tae maira te rā, te ka tu a umu te kāanga, e te aronga ngakau parau ravarai, e te aronga katoa i rave i te kino ra, e kā ïa mei te teita; e kā oki ratou ia ratou te ka tae maira, te tuatua maira Iehova Sabaota ra, kare rava e akatoeia te tumu ma te rara katoa ra.

38 E pera katoa, kua taiku mai aia i te irava rima mei teia: I na, e eeu atu au kia kotou i te Kautaunga, na roto i te rima o Elia te peroveta, na mua ake ka tae atu ei taua rā maata e te mataku o te Atu ra.

39 Kua tuke katoa tona taikuanga i te irava openga: E nana e tanu ki roto i te ngakau o te au tamariki te taputouanga tei papauia ki to ratou au metua, e ka ariu te ngakau o te au tamariki ki to ratou au metua ra. Me kare e raveia, ka takore takiriia to te enua nei me aere mai aia.

40 Ei kapiti atu ki teia, kua taiku mai aia i te pene tai ngauru ma tai a Isaia, i te na ko anga mai e kua vaitata rava i te tupu. Kua taiku katoa mai aia i te pene toru o te Angaanga, irava rua ngauru ma rua e rua ngauru ma toru, te vai ua ra te reira i roto i te Koreromotu Ou. Kua na ko mai oki aia e ko taua peroveta ra ko te Mesia ïa; i na ra, kare taua rā ra i tae mai ake, “e kore ei ratou e akarongo i tona reo, ei reira ratou e tipu ke ia ai mei rotopu i te au tangata,” i na ra, te vaitata maira te reira.

41 Kua taiku katoa mai aia i te pene rua a Ioela mei te irava rua ngauru ma varu e tae atu ki te openga. Kua karanga katoa mai aia e kare teia i tupu ake, kare ra e roa atu ana. Kua taiku katoa mai aia i te kīanga o te au Etene, kare e roa atu ana kua tomo mai. Kua taiku katoa mai aia i tetai au irava tuatua e manganui, ma te oronga mai i te au akamāramaanga no te reira, tei kore e tau kia taikuia atu i konei.

42 Pera katoa, kua akakite mai aia kiaku, me rauka iaku teia au papa nei tana i tuatua mai—kare ra i tupu ake te tuatau ka rauka mai ei—auraka rava au e akaari i te reira ki tetai uatu tangata; auraka katoa te paruru umauma e te Urima e te Tumima; mari ua ki te aronga taku ka akaueia mai kia akaari; me akapera au, ka takoreia au. I tona tuatuaanga mai kiaku no runga i te au papa, kua ngaa iora tetai orama ki toku manako, e kite akera au i te ngai i tanumiaiaʼi te au papa, e mea mārama puua e te kitea meitaki ia, e kua kite papu au i te ngai kia aere au ki reira.

43 I muri ake i teia araveianga, kite akera au i te mārama i te kouanga mai ki runga i teia tangata e tuatua mai nei kiaku, e kua akapera ua rai kia poiri akaou toku pia, mari ra tei runga ua iaia; E, i taua atinga tikai, kua kite iora au i tetai mataara ki te rangi, e kua kake atura aia e ngaro ke atu, e kua vai ua mai toku pia mei te tu mua rai ka aere mai ei teia mārama rangi.

44 Kua noo eumiumi ua rai au no teia tei tupu, ma te umere maata no tei tuatuaia mai kiaku e teia karere; i rotopu tikai i toku manakonakoanga, kua akamata akaou toku pia i te mārama, e i na, ko taua karere rangi rai teia e tu mai nei i te pae i toku roi.

45 Kua akamata akaou mai i te tuatua i taua au mea tana i rave ana i tona atoroanga mua mai ma te kore rava e ngai tuke, e oti akera, kua taiku mai aia no te akautungaanga maata te ka tae mai ki runga i te enua nei, e te akapouanga ma te onge, te koke, te maki mate; e ka tae mai teia au akautungaanga kino rava ki te enua nei i teia uki. I te otianga i teia au mea nei, kua kake akaou atu aia mei tana i rave i mua ana.

46 I teia taime nei, kua oonu rava te teiaa ki runga i toku manako, e kua rere ke atu te moe mei runga i toku nga mata, e kua takoto ua au ma te kī i te umeremere i taku i kite e taku i akarongo. I na ra, e maata uatu rai toku poitirere i toku kite akaou anga i taua karere rai i te pae i toku roi, e te akarongoanga i te taoki akaou anga kiaku i taua au mea rai mei mua mai; e kua kapiti katoa mai aia kiaku i tetai tuatua pakari, koia oki, ka tamata a Satani i te timata iaku (no te tu ngere o te kopu tangata o toku metua), kia rauka mai te au papa no te akakoroanga kia apinganui matou. Ko teia tana i arai mai iaku, i te na ko anga mai e auraka rava toku ei manako ke i te tikianga i teia au papa, mari ra kia akakakā i te Atua, e auraka rava kia akakokoia e tetai manako ke, kia akatupuia ra tona basileia; me kare ra, kare e rauka mai iaku.

47 I muri ake i te toru o te araveianga, kua kake akaou atu aia ki te rangi, mei tei mua rai, e kua akaruke akaou ia mai au kia uriuri i te au mea takake o taku i kite akenei; e i muri uake i te takakeanga atu te karere rangi, kua kakaoa te moa, kite iora au e te kake maira te ata ao, e ko ta maua pukapukaanga kua kako rava te po.

48 Kare i roa atu kua tu mai mei toku roi moeanga, mei tei matauia oki, kua aere atu au ki te angaanga tau o te rā, i toku tamataanga ra kia angaanga mei tei raveia i te au rā i topa, kua kite au i toku maroiroi kua pou rai, e kare oku maroiroi akaou. E toku metua oki ko maua e angaanga kapiti ei, kua akara mai aia iaku i toku tu apikepike e kua tuatua mai aia kiaku e aere ki te kainga. Kua akamata au ma te akakoroanga kia aere atu i te kainga; i na ra, i toku tikotianga atu i te aua, mei te ngai e angaanga ra maua, kare oku maroiroi akaou, e kua topa au ki raro e kua matapoiriia au.

49 Ko te mea mua taku i itirere ake, e reo tei tuatua mai, e kua kapiki mai i toku ingoa. Akara akera au ki runga e kite akera au i taua karere rangi ra te tu ua ra i rungaʼo i toku upoko, tei koropiniia e taua mārama rai. Kua tuatua akaou mai aia kiaku i reira i te au tuatua tana i taiku mai ana i mua i te au po, e kua akaue mai aia iaku kia aere au ki toku metua kia akakite kiaia i te orama e te au akaueanga tei orongaia mai kiaku.

50 Kua kauraro au; e kua oki atu au ki toku metua, e kua akakite atu au i te au mea katoatoa tei tupu kiaku. Kua na ko mai aia kiaku e na te Atua te reira, ma te akaue mai iaku kia aere au e rave i tei akaueia mai e te karere. Kua akaruke iora au i ta maua ngai angaanga, aere atura ki te ngai ta te karere i akakite mai kiaku e kua uunaiaʼi te au papa; e no te mārama meitaki o te orama tei rauka iaku no taua ngai tikai, viviki iora au i te kite i te ngai i toku taeanga atu ki reira.

51 Tei te oire tikai ko Manchester, i Ontario county, New York, i tu ei tetai tuaivi maata rai, e ngai teitei teia i tetai uatu ngai i reira. I te tuanga opunga o te rā o teia tuaivi, kare i mamao rava atu mei te puku, i raro ake i tetai toka tau ua te maata, ko te vairanga o te au papa, tei tanumia ki roto i tetai pia toka. Ko teia toka nei e punupunu a runga ia rotopu, e angiangi atu ei te au tapa o te toka, kia rauka oki kia kitea atu ki runga i te one, kareka te ngai angiangi o te toka tei raro te reira i te one.

52 I te akaateaanga au i te one, kua rave mai au i te era, e kua tauru ki raro ake i te toka, ma te taomi marie ua kua maranga mai ki runga. Kua akara au ki roto e kua kite rai i te au papa, te Urima e te Tumima, e te paruru umauma mei ta te karere i tuatua mai. Ko te pia i vai ei, kua patuia ki tetai au toka tei kapitiia ki tetai tu timeni. Ko a raro rava o te pia, kua tukuia e rua toka tarava, e tei runga i teia nga toka nei te au papa e taua au mea ke katoa.

53 Kua tamata iora au i te kiriti mai, i na ra, kua araiia mai au e te karere, e kua na ko mai e kare i tae ake te tuatau e kiritiia mai ei, e kare rai, e kia tae rava te ā mataiti mei teia atianga nei; i na ra, kua akakite mai kiaku e ka aravei maua ki teia ngai ko tai taime i te mataiti mei teia rā tikai nei, ei reira maua e aravei akaou ei, e ka aere ua mai rai au ki konei e tae uatu te tuatau e kiritiia mai ei teia au papa.

54 Kia tau oki ki tei akaueia mai kiaku, kua aere atu au i te openga o te mataiti, e i te au taime katoa ka aravei maua ko te karere ki reira, e kua oronga mai aia i tetai au akoakoanga e tetai au akamāramaanga, i to maua au araveianga, e eaa ta te Atu ka rave e ka naea te raveanga, e ka akapeea te akaaereanga o tona basileia i te au rā i muri nei.

Kua akaipoipo a Iosepha Timeti ia Emma Hale—Kua rauka mai iaia te papa auro mei ia Moronai e kua akauri i tetai o te au kotikotianga—Kua akaari atu a Martin Harris i te au kotikotianga tei uriia kia Professor Anthon, tei na ko mai e, “Kare e rauka iaku te tatau i te puka tei topiriia.” (Irava 55–65.)

55 I te mea oki e kare toku metua e puapinga rava ana, kua rave matou i te angaanga ma to matou uaorai au rima, e kua tutakiia e tai rā, me kore ra, kia tau ki te au tikaanga te ka tae mai. Tetai taime tei te ngutuare matou, tetai taime tei te ngai ke, e na roto i te rave ua anga i ta matou uaorai angaanga, kua rauka mai tetai manga puapinga.

56 I te mataiti 1823 kua aravei matou ki tetai tumatetenga, kua mate oki toku tuakana mua ko Alvin. I te marama ia Okotopa, 1825, kua angaanga atu au na tetai ruau, ko Josiah Stoal te ingoa, e noo ana ki Chenango county, i te Enua New York. Kua rongo ana aia e e vaarua ario tetai tei akatueraia e te au Paniora i Harmony, i Susquehanna county, i te Enua Pennsylvania; e te keri ra aia, i mua ake ka rave mai ei aia iaku, kia kitea, me ka rauka, taua vaarua ario. I muri ake i toku aereanga atu kia noo kiaia, kua apai aia iaku, ma tetai o tona rima rave, kia ko i te vaarua ario, e kua angaanga rai au e kua vaitata te marama, kare matou i manuia, e te openga iora kua iki te ruau, na roto i toku patianga iaia, kia kore e ko i taua vaarua akaou. No reira mai te rongo e e tangata ko moni au.

57 Iaku e angaanga ra ki reira, kua tukuia atu au kia noo au kia Isaac Hale, o te reira ngai; ei reira au i aravei muaʼi i taku vaine (tana tamaine), ko Emma Hale. I te rā 18 o Tianuare, mataiti 1827, kua akaipoipo maua; iaku e angaanga rai na Mr. Stoal.

58 I te mea oki e te tamou rai au i te tuatua e i kite ana au i te orama, kua aru rai te takingakino iaku, e kua patoi tikai te kopu tangata o taku vaine i to maua akaipoipoanga. Kua tupu akera toku manako e ka akaoro ke au i taku vaine; e kua aere atura maua e akaipoipo ki te ngutuare o Squire Tarbill, ki South Bainbridge, ki Chenango county, i New York. I muri uake i toku akaipoipoanga, kua akaruke au ia Mr. Stoal, e kua aere atu maua ki toku metua tanu kai ei i taua mataiti ra.

59 E i na, kua tae te tuatau no te kiriti mai i te au papa, te Urima e te Tumima, e te paruru umauma. I te rā rua ngauru ma rua o Tepetema, mataiti tai tauatini e varu anere e rua ngauru ma itu, mei tei matauia i te au openga mataiti ki te ngai i uunaiaʼi te au papa, kua kiriti mai te karere rangi i te reira kiaku, ma teia akoakoanga: ko au rai te tutaki no teia au mea nei; me akaruke puapinga kore ua au i te reira, me kare ra, i toku mako kore, ka tipu ke ia au; me ka tamata pakari au ma toku maroiroi katoa kia paruru i te reira, e tae uatu ki te okianga mai te karere i te tiki i te reira, ka paruruia te reira.

60 Kua kite akera au i te tumu i pakari ei te ako iaku kia akono i teia au mea nei, e te tumu oki o te karere tei na ko mai e me oti au i te rave i te ka inangaroia, ka oki mai aia ka tiki i te reira. Kia rongoia e tei aku te reira, i na oki, kua tupu mai te au ravenga ririnui kia rauka ia ratou teia au papa nei. Kua tamataia te au ravenga kikite. Kua pakari rava atu te takingakinoanga i to mua ana, e kua akamanako ua rai te au tangata e manganui kia raveia atu teia au papa nei, me ka rauka. I na ra, na roto i te pakari o te Atua, kua vai meitaki te reira ki roto i toku rima, kia oti uatu te angaanga te akakoroia kia rave au. Kia tau i reira mei tei tuatuaia mai, kua tiki mai te karere i te reira, e kua oronga rai au i te reira kiaia; e tei aia rai te reira e tae ua mai ki teia rā, te rua o Me, mataiti tai tauatini e varu anere e toru ngauru ma varu.

61 Te tupu nei rai teia tauetonoanga, e te rongo o te au arero e tauatini uatu i te akakinoanga i te kopu tangata o toku metua e kiaku katoa. Naringa au e ka tata atu i te tauatinianga, ka kī e puka e puka. I na ko te takingakino kare e akaeaanga, i manako ei au e ka akaruke maua ko taku vaine i Manchester ka aere atu ei ki Susquehanna county i te Enua ko Pennsylvania. Te akateateamamao ra maua no te aere—e putaua oki maua, e te teiaa o te takingakino, kare atura e manakonakoanga e ka peke atu ïa—i rotopu i to maua au taitaia, kua kitea mai tetai taeake ou no maua ko Martin Harris te ingoa, tei aere mai kiaku e kua oronga mai e rima ngauru tara ei tauturu i to maua aereanga. E tangata Palmyra tikai a Martin, no Wayne county, te Enua New York, e pama meitaki tana.

62 Na roto i teia tauturu tei rauka iaku, i tae atu ei au ki te ngai tei manakoia koia a Pennsylvania; i muri uake i toku taeanga ki reira, kua akamata au i te tata i te au kotikotianga o runga i te papa. E maata rai tei oti iaku i te tataia, e na roto i te Urima e te Tumima kua akauri i tetai pae, i rotopu i te taime i tae atu ei au ki te ngutuare o te metua o taku vaine, i te marama ia Titema, e Peperuare tei aru atu.

63 I tetai taime i roto i teia marama ia Peperuare, kua tae mai taua Martin Harris ki to maua ngai, kua rave i te kotikotianga tei oti iaku i te tata no runga mai i te au papa, e kua aere atu ki te oire ko New York. No tei tupu i rotopu iaia e te peapa, ka tua rai au i tana uaorai tua, i tona tuatuaanga mai kiaku i tona okianga mai, teia i reira i raro nei:

64 “Kua aere atu au ki te oire ko New York, e kua tuku atu au i te kotikotianga tei uriia kia Professor Anthon, e tangata ngateitei aia i tona kite i te au reo e te au tataanga. Kua tuatua mai a Professor Anthon e kua tano te urianga e tano atu i tana i kite ana, mei tei uriia mai mei te reo Aiphiti. Kua akaari iora au i tei kore i akauriia ake kiaia, e kua na ko mai aia e e reo Aiphiti ïa, te Kaledea, te Asura, e te Arabia; e kua na ko katoa mai aia e e tataanga tika te reira. Kua oronga mai aia i te peapa akatika, ei akapapuanga ki te au tangata o Palmyra e, e tataanga tika te reira, e ko te akaurianga tei raveia ki teia, kua tika rava te akauriangaia. Kua rave akera au i te peapa e tuku ki roto i toku pute, e kua akamata iora au i te akaruke i te are, kua kapiki akaou mai a Mr. Anthon iaku kia oki atu, e kua ui mai kiaku e i akapeea te tamaiti mapu i kite ei e e au papa auro tei te ngai i kite ei aia i te reira. Kua pau atu au e na te angela a te Atua i eeu mai i te reira kiaia.

65 “Kua karanga mai aia kiaku e, ‘I na kia akara akaou au i te peapa.’ Kua kiriti mai au mei roto mai i toku pute e kua oronga atu kiaia, i te riroanga kiaia kua vetevete aia, e ma te na ko mai e kare e angaanga akapera akaou koia oki te matuapuruanga o te au angela, e me ka rauka iaku i te apai mai i te papa kiaia, ka rauka iaia i te akauri. Kua akakite atu au kiaia e kua topiriia tetai tuanga o te reira e kare e rauka iaku i te apai mai i te reira. Kua tuatua mai aia, ‘e kare e rauka iaia i te tatau i te puka tei topiriia’ Kua akaruke atu au iaia e kua aere atu au kia Dr. Mitchell, ko tei tuatua mai rai mei ta Professor Anthon i tuatua mai, no runga i te tataanga e te akaurianga katoa.”

· · · · · · ·

Kua riro a Oliver Cowdery ei tata tuatua i te akauriangaia i te Puka a Momoni—Kua rauka ia Iosepha e Oliver te Kautaunga o Aarona mei ia Ioane Bapetizo—Kua bapetizoia raua, kua akataongaia, e kua rauka te vaerua o te totouanga. (Irava 66–75.)

66 I te rā 5 o Aperira, mataiti 1829, kua tae mai a Oliver Cowdery ki toku ngutuare, e kia tae ki teia taime kare au i kite ana iaia. Kua tuatua mai aia kiaku e iaia e apii ra i te pae ua mai i te ngai e noo ra toku metua tane, e ko toku metua tane tetai tei tono mai ki te apii, e noo ana aia i tetai taime ki tona ngutuare, iaia i reira kua tuatua mai te kopu tangata e kua rauka mai oki te au papa iaku, e no reira i aere mai ei aia kia ui iaku.

67 E rua rā i muri ake i te taeanga mai o Oliver Cowdery (koia oki te rā 7 o Aperira) kua akamata au i te akauri i te Puka a Momoni, e kua akamata aia i te tata naku.

· · · · · · ·

68 Kua rave tamou rai maua i te akaurianga, e tae akera ki te marama i muri mai (Me, 1829), e tae akera ki tetai rā kua aere maua ki roto i te vao rakau kia pure e ma te ui atu ki te Atu no runga i te bapetizo no te akakoreanga o te ara, tei kitea e maua i roto i te akaurianga o te au papa. Ia maua e tauta ra, i te pure e te kapikianga atu ki te Atu, kua eke maira tetai karere mei te rangi mai na roto i te tiao mārama, e te tukuanga i tona rima ki rungaʼo i to maua upoko, e kua akataonga iora ia maua, i te na ko anga:

69 Ei rungaʼo ia korua e aku nga tavini, na roto i te ingoa o te Mesia, te oronga atu nei au i te Kautaunga o Aarona, ko tei mou i te au taviri o te matuapuruanga angela, e o te evangelia o te tataraara, e o te bapetizo taruku no te akakoreanga o te au ara; e kare rava teia e rave akaou ia mei te ao nei, e tae ua atu ki te tuatau e oronga akaou mai ei te au tamaroa a Levi i ta ratou atinga ki te Atu na roto i te tika.

70 Kua na ko mai aia e kare e mana o teia Kautaunga o Aarona no te tukuanga rima no te orongaanga o te Vaerua Tapu, i na ra, ka orongaia mai te reira a tetai rā; e kua akaue mai aia kia maua kia bapetizoia, e kua oronga mai e naku e bapetizo ia Oliver Cowdery, e i muri ake i te reira nana e bapetizo iaku.

71 I reira rai kua aere maua e kua bapetizoia. Naku i bapetizo mua iaia, e muri ake nana i bapetizo iaku—e muri akera kua tuku au i toku nga rima ki runga i tona upoko, e kua akataonga iaia ki te Kautaunga o Aarona, e muri akera kua tuku aia i tona nga rima ki rungaʼo iaku e kua akataonga iaku ki taua Kautaunga ra—no te mea kua akaueia* maua.

72 Ko te karere tei atoro mai ia maua i teia atianga, e tei oronga mai i teia Kautaunga ki rungaʼo ia maua, kua tuatua mai e ko Ioane tona ingoa, tei kapikiia ko Ioane Bapetizo i roto i te Koreromotu Ou, e e rave angaanga aia i raro ake i te akaaereanga a Petero, Iakobo, e Ioane, ko tei mou i te au taviri o te Kautaunga o Melekizedeka, ko teia Kautaunga oki i nana mai ei, ka orongaia mai kia maua e ka kapikiia au e ko te Ereta mua o te Akonoanga, e koia (ko Oliver Cowdery) te rua. Kua akataongaia maua i te rā tai ngauru ma rima o Me, mataiti 1829, i raro ake i te rima o teia karere, e kua bapetizoia.

73 I muri ua ake i to maua kakeanga mai mei raro i te vai, i te otianga maua i te bapetizoia, kua kite atu maua i tetai au akameitakianga maata mei ko mai i to tatou Metua i te Rangi. I toku bapetizoanga ia Oliver Cowdery, kua eke mai te Vaerua Tapu ki rungaʼo iaia, e tu akera aia ki runga, e kua totou iora i te au mea e manganui te ka tupu vave e tikaʼi. Tera oki tetai, i te otianga au i te bapetizoia e ïa, kua rauka katoa iaku te vaerua o te totou, e i toku tuanga ki runga, kua totou au i te tupuanga mai o teia Akonoanga, e tetai atu au mea e manganui no te Akonoanga, e teia uki o te tamariki a te tangata nei. Kua kī tikai maua i te Vaerua Tapu, e kua mataora tikai maua i te Atua o to maua akaoraanga.

74 Kua akamāramaia to maua manako i teianei, kua akamata maua i te marama i te au irava tapu, e te au aiteanga tika tikai e te akakoroanga o te au irava muna kua eeuia mai kia maua mei tei kore rava i tupu kia maua, e kare ra, kare rava i akamanako ana mei mua mai. I teianei kua maroia mai kia muna ngaro maua, auraka kia kiteaia e kua rauka ia maua te Kautaunga e kua bapetizoia maua, no te au vaerua takingakino e aaere nei i roto i taua tapere.

75 Kua tamatakuia na maua, e te pupu makitakita, i tera atianga e tera taime e teianei oki, na te aronga ako o te au akonoanga. E ko to ratou akakoroanga i aru poiri aere ei ratou ia maua, na te paruruanga anake a te kopu tangata o te metua o taku vaine (i raro ake i te tauturuanga a te Atua), ko tei riro ei taeake tikai noku, e ko tei patoi atu i te pupu makitakita, e kua tika oki ia ratou kia rave tamou uatu rai au i te angaanga akaurianga, ma te kore rava e tamanamanata; e kua oronga mai i reira i tetai taputouanga kia paruruia matou mei te au aatianga ture, me ka rauka rai ia ratou.

 • Teia ta Oliver Cowdery i tata no runga i te tupuanga o teia angaanga nei, koia oki: “Ko teia au rā nei kare rava te reira e rauka kia akangaropoinaia—me noo taua ki raro i te tangianga o te reo tei tuatuaia mai na roto i te akauruanga no te rangi mai, tei akaaraia ki roto i toou umauma! I tera ra, e i tera rā, kare e akaotianga, kare rava e tamanamanata me tata mei roto mai i tona vaa, me akauri mai aia na roto i te Urima e te Tumima, me kare ra, mei ta te Ngati Niphai i tuatua mai e, ‘te au akaurianga,’ te tua me kare ra te akapapaanga tei kapikiia e ko ‘Te Puka a Momoni.’

  “E akara i teia nga tuatua ko te tuatua mataora rava atu tei orongaia mai e Momoni e tana tamaiti akaperepere, ko Moronai, no runga i te au tangata tei inangaroia e tei akaperepereia e to te rangi, kua maata atu i toku akakoroanga no teia nei; ka tuku au i teia no te au tuatau ki mua, e, mei tei tuatuaia e au i te akamataanga, ka tae tika mai ki runga i tetai au mea rikiriki tei tupu, i te kapitianga atu ki te tupuanga o teia Akonoanga, penei ake ka riro ei tamataora i tetai tauatinianga tei aere mai ki mua i rotopu i te au mata tumatuma o te tangata Atua kore, e te akavaavaa o te pikikaa, ma te apaapai i te Evangelia a te Mesia.

  “Kare e tangata, noatu e e tu akono meitaki to ratou, kia akauri e kia tata i te au angaanga tei orongaia ki te Ngati Niphai mei roto mai i te vaa o te Akaora, e raukaʼi i te tangata kia akatupu i Tana Akonoanga, e mei teia oki te tu, e tikai, me totoa te oripuuaanga o te au mea papu kore, ki roto i te au pupu e ta ratou angaanga e rave ra i rotopu i te au tangata, ma te kore rava e anoano kia rauka tetai tikaanga kia akaari i te inangaro o te ngakau na roto i te tanumiaanga ki roto i te vaarua vai, ei akaari mai i te ‘manako meitaki na roto i te tuakaouanga o Iesu Mesia.’

  “I muri ake i te tataangaia o te tuatua tei orongaia ta te Akaora angaanga ki te toenga o te uanga o Iakoba, i runga i teia enua, e mea ngoie ua kia akara mei ta te peroveta i akakite mai, kua tapoki te poiri i te enua e kua poiri kerekere te manako o te tangata. Me akara matariki ia atu e ngoie ua kia kitea e i rotopu i te au tauetonoanga e te mutamuta no runga i te au pupu, kare rava o tetai e mana mei ko mai i te Atua kia rave i te au angaanga oroa o te Evangelia. Ka uiia mai paa, e tikaanga ainei to tetai tangata kia angaanga aia na roto i te ingoa o te Mesia, ko tei patoi i te eeuanga, mei te mea e tei raro tona kite papu i to te vaerua o te totou, te ngai i akatumuiaʼi Tana akonoanga, e kua turuia e te au eeuanga, i roto i te au uki o te ao nei me e iti tangata Tana i te enua nei? Me kua tapokiia teia angaanga, e ma te uuna meitaki te au tangata akamorimori te ka akakoreia me akatikaia ake tetai kia mārama mai ki te mata o te au tangata, kare rava ratou e no tatou; kua tiaki ra tatou kia orongaia mai te akaueanga ‘E tu kia bapetizoia.’

  “Kare teia tamanakoanga e roa i muake ka kitea mai ei. Kua kī oki te Atu i te aroa ua, e te vaitata ua ra aia i te pau i te pure a te aronga akaaka, i muri ake i to maua kapikianga atu iaia ma te ngakau meitaki takake mei tetai pae o te tangata e noo nei, te ka eke mai kia akakite kia maua i Tona anoano. Takake rava, mei te mea ra e no roto mai i te mutukore, ka tuatua mai te reo o te Akaora i te au kia maua, e kua eeuia te arai, e kua eke mai te angela a te Atua ki raro nei kakauia ki te kakā, e kua orongaia mai te karere inangaroia, e te au taviri o te Evangelia o te tataraara. Aue te rekareka! Aue te umere! Aue te manakonakoanga! Te parakuangaia to te ao e to ratou au manako neneva—e te mirioni e ori puua nei mei te matapo e tutuki atu ki te patu, e te au tangata katoatoa e akangaroi ua nei ki runga i te ekoko, mei tei matauia oki, te akara nei to maua mata, te rongo nei to maua taringa, i roto i te ‘kakā o te rā;’ e tika, maata atu—i rungaʼo i te verovero o te rā o Me, ko te ka verovero atu tona kakā ki te aro o te ao nei! Ei reira tona reo, maru ua e puta ei ki rotopu, i tona reo, ‘Ko au teia to tavini,’ tei akangaropoina i tona mataku. Ka akarongo maua, kua akara matariki, kua maaraaraia maua!ʼ Ko te reo teia o te angela mei te kakā mai, ‘ko te karere teia o Tei Teitei Roa! E i to maua rongoanga, kua rekareka maua, e Tona aroa tei tapoki mai ki rungaʼo ia maua, i reira to maua kouangaia ki roto i te orama a Tei Mana! E ngai tetai kia ekoko? Kare takiri e ngai; kua rere ke te ekoko, kua opu te ekoko kare e tu akaou, e ko te tua tarevakē e te pikikaa kua rere ke te reira e tuatau uatu!

  “I na ra, e taku au akaperepere e, akamanako, e akamanako meitaki no tetai taime eaa te rekareka te ka akakī i to maua ngakau, e ko teea ta maua poitirere ka akamori (e koai te ka kore e tuturi ki raro no te au akameitakianga?) me rauka ia maua te Kautaunga Tapu i raro i tona ra rima, me tuatua mai aia e, ‘Ei rungaʼo ia korua e aku puke tavini, na roto i te ingoa o te Mesia, te oronga atu nei au i teia Kautaunga e teia tikaanga, kia noo ki te enua nei, e kia rave te au Tamaroa a Levi i tetai atinga tuatua-tika ki te Atu!’

  “Kare e rauka iaku kia peini akaou ia kotou i te akava ngakau o teia pukuatu me kore ra i te ngateitei, te manea e te kakā tei koropini ia maua i teia atianga; i na ra ka irinaki mai kotou kiaku me tuatua au e, ko te enua, te tangata, ma te angaanga o te tuatau, kare oki e rauka kia akakakau i te reo e kia reka e kia teitei te akamanakoanga, mei teia tangata tapu. Kare; kare rava e mana o teia enua kia oronga i te rekareka, kia oronga mai i te au, me kore ra kia mārama i te pakari i roto i teia au irava nei, mei tei orongaia mai e te mana o te Vaerua Tapu! Ka rauka i te tangata i te akavare i tona tangata tupu, ka aru rai te pikikaa i te pikikaa, e te tamariki a te diabolo, ka rauka paa i tetai te mana kia timata i tei nenevaia, e te aronga apii kore ia, e kore ua atu rai, e manganui ra ta te tuatua tarevakē ka angai, e ka apai te koko i te ua tarevakē ki te neneva e tae atu ki te vaarua; i na ra ko tei amiri i tona ra aroa, ae, ko tai vero o tona kakā, mei te ao mai i runga, e kare ra, ko tai reo mei te vaa mai o te Akaora, mei roto mai i te umauma o te mutukore, tukia takiri ki te puapinga kore, e ka tuparaia te reira mei te manako. Ko te akapapuanga e tei mua mai matou i te aroaro o te angela, ko te akapapu e kua rongo matou i te reo o Iesu, e te tuatua mou tei kore rava e tuke te taeanga mai na roto i teia tangata mā, tei apii mārama ia mai e te anoano o te Atua, iaku uaorai kua topa te reira kare e aiteia, i na ra ka oki rai au ka akara ki runga i teia tuatua o te meitaki o te Akaora ma te eumiumi, e te akaoki i te akameitakianga i toku tikaanga kia noo mai; e i roto i taua au nooanga ra, e noo ei te apakore, e kare rava e ara e tae ki reira, te anoano nei au i taua rā ra ma te kore rava e akangaroi.”—Messenger and Advocate, puka 1 (Okotopa 1834,) kapi 14–16.