Pukfel
Ekkewe Kapasen Mormon 1
me mwan mwirin

Ekkewe Kapasen Mormon

Sopun 1

Mormon a ammwochu ekkewe chowatten seleichen Nifai—A achufengeni ekkewe kukkun seleich ngeni ekkewe ekkoch seleich—King Benjamin a awora kinamwe non ewe fonu. Arap ngeni Ierin ewe Samon 385.

1 Iwe iei ngang, Mormon, upwene wano ekkewe uruo minne ua fen fori ngeni ne poun nei we Moronai, nengeni ua fen kuna napengeni unusen kiteterinon nei kewe aramas, ekkewe chon Nifai.

2 Iwe a fite puku ier mwirin ewe wareton ewe Kraist ai ua wano ekkei uruo ngeni ne poun nei we; iwe ua ekieki pwe i epwe kuna unusen kiteterinon nei kewe aramas. Nge amo Kot epwe mut ngeni pwe epwe tongeni manau seni ir, pwe epwe tongeni ekis makkei usur, me ekis usun Kraist, pwe ita epwe tongeni atufichi ir fan ew ran.

3 Iwe iei, ua kapas ekis usun ekkewe mettoch minne ua fen makketiw; pun mwirin ai ua awesano ew ammwochun ekkewe uruo seni ekkewe seleichen Nifai, feitiw ngeni muun ei king Benjamin, i ewe Amalekai a kapas usun, ua kutta me nein ekkewe uruo minne ra fen keitinong non pei, iwe ua kuna ekkei seleich, minne a masoweni ei kukkunun uruon ekkewe soufos, seni Jacob feitiw ngeni ewe muun ei king Benjamin, me pwan chommong kapasen Nifai.

4 Iwe ekkewe mettoch minne ra nom won ekkei seleich ra apwapwaei, pokiten ekkewe osini usun ewe wareton Kraist; iwe semei kewe ra sinei pwe chommong me neir ra fen pwonueta; ewer, iwe ua pwan sinei pwe meinisin ekkewe mettoch a osini usun am feitiw ngeni ei ran a fen pwonueta, iwe meinisin ekkewe mi nu seni ei ran repwe ennetin fisino—

5 Ina minne, ua finata ekkei mettoch, ai upwe awesano ai we uruo rer, minne nussunon ai we uruo upwe angei seni ekkewe seleichen Nifai; iwe use tongeni makkei ewe ew ne ipukun kinikinin ekkewe mettochun nei kewe aramas.

6 Nge nengeni, upwe angei ekkei seleich, minne ra masoweni ekkei osini me pwarata, me achufengeni ngeni ekkewe nussun ai we uruo, pun ra auchea ngeniei; iwe ngang mi sinei pwe repwe auchea ngeni pwi kewe.

7 Iwe ua fori ei pokiten ew popun mi mirit; pun iei a mongunungun ngeniei, anongonong won ekkewe angangen ewe Ngunun ewe Samon minne a nom rei. Iwe iei, use sinei mettoch meinisin; nge ewe Samon a sinei mettoch meinisin minne repwe feito; ina minne, a angang non ngang ai upwe fori met mi anongonong won an mochen.

8 Iwe ai iotek ngeni Kot a usun pwi kewe, pwe repwe tongeni feito sefan ngeni ewe miritin Kot, ewer, ewe ngasenon Kraist; pwe repwe tongeni ew aramas murino sefan.

9 Iwe iei ngang, Mormon, ua sopweno ne awesano ai we uruo, minne ua angei seni ekkewe seleichen Nifai; iwe ua fori anongonong won ewe mirit me wewe minne Kot a fen ngeniei.

10 Ina minne, non ewe fansoun mwirin an Amalekai a wano ekkei seleich ngeni ne poun king Benjamin, a angei ir me achufengeni ir ngeni ekkewe ekkoch seleich, minne a masoweni ekkewe uruo minne a fen keititiw seni ekkewe king, seni ew tappin aramas ngeni ew tappin aramas tori ekkewe ranin king Benjamin.

11 Iwe ra keititiw seni king Benjamin, seni ew tappin aramas ngeni ew tappin aramas tori ar ra feito ngeni non pei. Iwe ngang, Mormon, ua iotek ngeni Kot pwe repwe tongeni tumun seni ei fansoun feino. Iwe ua sinei pwe repwe tumun; pun a wor mettoch mi auchea a mak wor, anongonong won minne nei kewe aramas me pwir kewe repwe kapung ren atun ewe auchean me soponon ran, anongonong won ewe kapasen Kot minne mi makketiw.

12 Iwe iei, usun ei king Benjamin—a wor ekis an anini fengen me nein noun kewe aramas.

13 Iwe non ewe fansoun pwan ekkewe sounfiun ekkewe chon Leiman ra feitiw seni ewe fonuen Nifai, ar repwe maun ngeni noun kewe aramas. Nge nengeni, king Benjamin a ioifengeni noun kewe sounfiu, iwe a ungeni ir; iwe a fiu ren pochokunen pwisin poun, ren ewe ketinasen Laban.

14 Iwe ren pochokunen ewe Samon ra fiu ngeni ekkewe chon koum ngeni ir, tori ar ra nieno fite ngorowun ekkewe chon Leiman. Iwe non ewe fansoun ra fiu ngeni ekkewe chon Leiman tori ar ra asureu seni unusen ekkewe fonuen ar kewe neuo.

15 Iwe non ewe fansoun mwirin an a wor ekkoch Kraist mi chofona, me awer kewe ra fen appunguno, me ra angei niwinin tipisir anongonong won ar atai annuk;

16 Iwe mwirin an a wor soufos mi chofona, me chon afanafan me sense mi chofona me nein ekkewe aramas, iwe meinisin ekkei ra fen angei niwinin tipisir anongonong won ar atai annuk; iwe mwirin an a fen chommong anini fengen me chommong suno ngeni ekkewe chon Leiman, ngeni, non ewe fansoun king Benjamin, fiti ewe aninisin ekkewe soufos mi fel ekkewe ra nom nein noun kewe aramas—

17 Pun nengeni, king Benjamin i emon mwan mi fel, iwe i a nemenem won noun kewe aramas non wenechar; iwe mi fen chommong mwan mi fel non ewe fonu, iwe ra kapas ren ewe kapasen Kot fiti manaman me fiti mumuta; iwe ra aea chommong pochokunen kapas pokiten nukumachen ekkewe aramas—

18 Ina minne, me ren ewe aninis seni ekkei, king Benjamin, ren an angang fiti unusen pochokunen inisin me ewe tufichin mwokutukutun unusen ngunun, me pwan ekkewe soufos, ra pwan awora kinamwe sefan non ewe fonu.