Thánh Thư
Mô Si A 17


Chương 17

An Ma tin và viết lại những lời của A Bi Na Đi—A Bi Na Đi bị lửa thiêu chết—Ông nói tiên tri về bệnh tật và cái chết vì lửa thiêu sẽ xảy đến cho những kẻ giết ông. Khoảng 148 trước T.C.

1 Và giờ đây chuyện rằng, sau khi A Bi Na Đi nói xong những lời này, vua ra lệnh cho các thầy tư tế dẫn ông đi để xử tử ông.

2 Nhưng trong số bọn chúng có một người tên là An Ma, ông cũng là con cháu của Nê Phi. Và ông là một người trẻ tuổi, và tin những lời A Bi Na Đi đã nói, vì ông biết những điều bất chính mà A Bi Na Đi đã làm chứng chống lại chúng; vậy nên ông bắt đầu van xin vua đừng tức giận A Bi Na Đi, mà hãy để cho ông ta ra đi yên lành.

3 Nhưng vua lại tức giận thêm, và ra lệnh đuổi An Ma ra khỏi bọn chúng, và còn sai các tôi tớ của mình đuổi theo để giết ông.

4 Nhưng ông đã chạy thoát khỏi bọn chúng và ẩn mình khiến chúng không tìm thấy ông được. Và trong nhiều ngày ẩn trốn ấy, ông đã viết lại những lời A Bi Na Đi đã nói.

5 Và chuyện rằng, vua sai các vệ binh vây bắt A Bi Na Đi; rồi chúng trói ông và đem ông bỏ vào ngục thất.

6 Và ba ngày sau, khi đã bàn luận xong với các thầy tư tế của mình, vua lại sai dẫn A Bi Na Đi đến trước mặt mình.

7 Và vua bảo ông rằng: A Bi Na Đi, chúng ta đã tìm được lời buộc tội ngươi rồi, ngươi thật đáng chết.

8 Vì ngươi bảo rằng, chính Thượng Đế sẽ giáng xuống giữa con cái loài người; và này, chính vì lời nói đó mà ngươi phải bị xử tử nếu ngươi không rút lại tất cả những lời mà ngươi đã nói điềm dữ về ta và dân ta.

9 Thế rồi A Bi Na Đi đã đáp rằng: Ta nói cho ngươi hay, ta không rút lại những lời mà ta đã nói với ngươi về dân này, vì những lời nói đó là chân thật; và để ngươi biết được sự thật của những lời nói đó, ta đã chịu trao mạng sống của ta vào tay ngươi.

10 Phải, ta sẽ chịu đau đớn cho đến chết, và ta nhất quyết không rút lại những lời nói của ta, và những lời nói của ta sẽ là một bằng chứng chống lại ngươi. Và nếu ngươi giết chết ta tức là ngươi đã làm đổ máu kẻ vô tội, và điều này sẽ là một bằng chứng chống lại ngươi vào ngày sau cùng.

11 Và thế rồi, vua Nô Ê gần như sắp thả ông ra, vị vua sợ lời nói của ông. Vì vua sợ rằng những sự đoán phạt của Thượng Đế sẽ đến với mình.

12 Nhưng các thầy tư tế đã cất tiếng chống lại A Bi Na Đi, và bắt đầu buộc tội ông với lời rằng: Hắn đã nhục mạ vua. Thế là vua bị khích động nổi cơn tức giận ông, vua giao ông cho bọn chúng để ông bị giết chết.

13 Và chuyện rằng, chúng bắt ông trói lại, và lấy các bó củi đốt da ông, phải, họ đốt ông đến chết.

14 Và bấy giờ, khi ngọn lửa bắt đầu cháy đến người ông, ông liền thét lên mà bảo chúng rằng:

15 Này, những điều gì các người làm cho ta, thì sau này dòng dõi các người cũng sẽ khiến cho nhiều người phải chịu sự đau đớn mà ta đang chịu đựng, ngay cả sự đau đớn của cái chết vì bị lửa thiêu đốt; và điều này cũng vì họ tin vào sự cứu rỗi của Chúa, Thượng Đế của họ.

16 Và chuyện rằng, các người sẽ bị đau đớn với đủ các thứ bệnh tật vì những điều bất chính của các người.

17 Phải, các người sẽ bị đánh từ mọi hướng, và sẽ bị xua đuổi và phân tứ tán khắp nơi, chẳng khác chi bầy gia súc hoảng hốt, bị các thú rừng hung dữ săn đuổi.

18 Và vào ngày ấy các người sẽ bị săn đuổi, và các người sẽ bị kẻ thù của mình bắt được, và lúc ấy các người sẽ phải chịu đau đớn chẳng khác chi ta đang chịu sự đau đớn của cái chết vì bị lửa thiêu đốt.

19 Thượng Đế sẽ thi hành việc trả thù như vậy đối với những kẻ sát hại dân Ngài. Hỡi Thượng Đế, xin tiếp nhận linh hồn con.

20 Và thế rồi, khi A Bi Na Đi nói xong những lời này, ông ngã xuống, sau khi chịu đựng cái chết vì lửa thiêu; phải, ông đã chịu tử hình vì không chịu chối bỏ những lệnh truyền của Thượng Đế, và đã đóng ấn lẽ thật của lời mình nói bằng cái chết của mình.

In