พระคัมภีร์
ฮีลามัน 15
ก่อนหน้า ถัดไป

บทที่ ๑๕

พระเจ้าทรงตีสอนชาวนีไฟเพราะพระองค์ทรงรักพวกเขา—ชาวเลมันที่เปลี่ยนใจเลื่อมใสมั่นคงและแน่วแน่ในความเชื่อ—พระเจ้าจะทรงเมตตาต่อชาวเลมันในยุคสุดท้าย. ประมาณ ๖ ปีก่อนคริสตกาล.

และบัดนี้, พี่น้องที่รักของข้าพเจ้า, ดูเถิด, ข้าพเจ้าประกาศแก่ท่านว่าเว้นแต่ท่านจะกลับใจบ้านเรือนท่านจะถูกทิ้งให้รกร้าง.

แท้จริงแล้ว, เว้นแต่ท่านกลับใจ, พวกผู้หญิงของท่านจะมีเหตุใหญ่หลวงที่จะโศกเศร้าในวันที่พวกนางจะให้นม; เพราะท่านจะพยายามหลบหนีและจะไม่มีที่พำนักพักพิง; แท้จริงแล้ว, และวิบัติแก่พวกนางที่มีครรภ์, เพราะพวกนางจะอุ้ยอ้ายและหลบหนีไม่ได้; ฉะนั้น, พวกนางจะถูกเหยียบจนแหลกเหลวและจะถูกทิ้งให้ตาย.

แท้จริงแล้ว, วิบัติแก่คนพวกนี้ซึ่งเรียกว่าผู้คนของนีไฟเว้นแต่พวกเขาจะกลับใจ, เมื่อพวกเขาเห็นเครื่องหมายและการอันน่าพิศวงทั้งหมดนี้ซึ่งจะแสดงแก่พวกเขา; เพราะดูเถิด, พวกเขาเป็นผู้คนที่เลือกแล้วของพระเจ้า; แท้จริงแล้ว, พระองค์ทรงรักผู้คนของนีไฟ, และพระองค์ทรงตีสอนพวกเขาด้วย; แท้จริงแล้ว, ในวันเวลาแห่งความชั่วช้าสามานย์ของพวกเขาพระองค์ทรงตีสอนพวกเขาเพราะทรงรักพวกเขา.

แต่ดูเถิดพี่น้องข้าพเจ้า, พระองค์ทรงเกลียดชังชาวเลมันเพราะการกระทำของพวกเขาชั่วตลอดเวลา, และนี่เพราะความชั่วช้าสามานย์ของประเพณีบรรพบุรุษของพวกเขา. แต่ดูเถิด, ความรอดมาถึงพวกเขาแล้วผ่านทางคำสั่งสอนของชาวนีไฟ; และเพื่อเจตนานี้พระเจ้าจึงทรงยืดวันเวลาของพวกเขาออกไป.

และข้าพเจ้าอยากให้ท่านเห็นว่าพวกเขาส่วนมากอยู่ในทางแห่งหน้าที่ของตน, และพวกเขาดำเนินชีวิตอย่างรอบคอบต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า, และพวกเขายึดมั่นต่อการรักษาพระบัญญัติของพระองค์และกฎเกณฑ์ของพระองค์และการพิพากษาของพระองค์ตามกฎของโมเสส.

แท้จริงแล้ว, ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, ว่าพวกเขาส่วนมากกำลังทำดังนี้, และพวกเขากำลังขวนขวายด้วยความขยันหมั่นเพียรอันไม่รู้เหน็ดเหนื่อยเพื่อจะนำพี่น้องที่เหลืออยู่ของพวกเขามาสู่ความรู้เรื่องความจริง; ฉะนั้นทุก ๆ วันพวกเขาจึงมีคนเพิ่มจำนวนเข้ามามาก.

และดูเถิด, ท่านรู้ด้วยตัวท่านเอง, เพราะท่านเห็น, ว่าพวกเขามากเท่าที่พี่น้องพวกเขาพามาสู่ความรู้เรื่องความจริง, และรู้เรื่องประเพณีอันชั่วร้ายและน่าชิงชังของบรรพบุรุษพวกเขา, และจูงใจให้เชื่อพระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์, แท้จริงแล้ว, คำพยากรณ์ของศาสดาพยากรณ์ผู้บริสุทธิ์, ซึ่งมีเขียนไว้, ซึ่งจูงใจพวกเขามาสู่ศรัทธาในพระเจ้า, และสู่การกลับใจ, ซึ่งศรัทธาและการกลับใจนั้นนำการเปลี่ยนแปลงแห่งใจมาสู่พวกเขา—

ฉะนั้น, ท่านจึงรู้ด้วยตัวท่านว่า, มากเท่าที่มาถึงเพียงนี้ย่อมมั่นคงและแน่วแน่ในความเชื่อ, และในสิ่งซึ่งด้วยสิ่งนั้นทำให้พวกเขาเป็นอิสระมาแล้ว.

และท่านรู้ด้วยว่าพวกเขาฝังอาวุธสงครามของตนแล้ว, และพวกเขากลัวที่จะหยิบมันขึ้นมาเกลือกโดยทางใดทางหนึ่งพวกเขาจะทำบาป; แท้จริงแล้ว, ท่านเห็นแล้วว่าพวกเขากลัวที่จะทำบาป—เพราะดูเถิดพวกเขาจะยอมตนให้ศัตรูเหยียบย่ำและสังหาร, และจะไม่ยอมยกดาบของตนขึ้นต่อสู้, และนี่เพราะศรัทธาของพวกเขาในพระคริสต์.

๑๐ และบัดนี้, เพราะความแน่วแน่ของพวกเขาเมื่อพวกเขาเชื่อในสิ่งนั้นซึ่งพวกเขาเชื่อ, เพราะด้วยความมั่นคงของพวกเขาทันทีที่ได้รับความสว่างแล้ว, ดูเถิด, พระเจ้าจะประทานพรให้พวกเขาและทรงยืดวันเวลาของพวกเขา, ทั้งที่มีความชั่วช้าสามานย์ของพวกเขา—

๑๑ แท้จริงแล้ว, แม้หากพวกเขาจะเสื่อมโทรมอยู่ในความไม่เชื่อพระเจ้าจะทรงยืดวันเวลาของพวกเขา, จนกว่าจะถึงเวลา ซึ่งบรรพบุรุษของเรา, และศาสดาพยากรณ์ซีนัส, และศาสดาพยากรณ์คนอื่น ๆ อีกหลายคนพูดไว้เช่นกัน, เกี่ยวกับการนำพี่น้อง, ชาวเลมันของเรา, กลับมาสู่ความรู้เรื่องความจริงอีก—

๑๒ แท้จริงแล้ว, ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, ว่าในเวลาสุดท้ายสัญญาของพระเจ้าได้หยิบยื่นให้ชาวเลมัน, พี่น้องของเรา; และทั้งที่พวกเขาจะได้รับความทุกข์มากมาย, และทั้งที่พวกเขาจะถูกขับไล่ไปมาบนพื้นพิภพ, และถูกล่า, และถูกลงทัณฑ์และกระจัดกระจายกันอยู่ทั่วไป, โดยไร้ที่พำนักพักพิง, พระเจ้าจะยังทรงเมตตาพวกเขา.

๑๓ และนี่เป็นไปตามคำพยากรณ์, คือพวกเขาจะถูกนำมาสู่ความรู้ที่แท้จริงอีก, ซึ่งคือความรู้เรื่องพระผู้ไถ่ของพวกเขา, และพระเมษบาลผู้ยิ่งใหญ่และแท้จริงของพวกเขา, และนับอยู่ในบรรดาแกะของพระองค์.

๑๔ ฉะนั้นข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, จะเป็นการดีสำหรับพวกเขามากกว่าพวกท่านเว้นแต่พวกท่านกลับใจ.

๑๕ เพราะดูเถิด, หากงานอันยิ่งใหญ่แสดงแก่พวกเขาซึ่งแสดงแก่ท่านแล้ว, แท้จริงแล้ว, แก่พวกเขาซึ่งเสื่อมโทรมอยู่ในความไม่เชื่อเพราะประเพณีบรรพบุรุษของพวกเขา, ท่านจะเห็นได้ด้วยตัวท่านว่าพวกเขาจะไม่มีวันเสื่อมโทรมอยู่ในความไม่เชื่ออีกเลย.

๑๖ ฉะนั้น, พระเจ้าตรัสว่า : เราจะไม่ทำลายคนเหล่านั้นจนสิ้น, แต่เราจะทำให้พวกเขากลับมาหาเราอีกในวันแห่งปรีชาญาณของเรา, พระเจ้าตรัส.

๑๗ และบัดนี้ดูเถิด, พระเจ้าตรัสเกี่ยวกับผู้คนชาวนีไฟว่า : หากพวกเขาจะไม่กลับใจ, และไม่ถือปฏิบัติตามความประสงค์ของเรา, เราจะทำลายพวกเขาสิ้น, พระเจ้าตรัส, เพราะความไม่เชื่อของพวกเขาทั้งที่มีงานอันยิ่งใหญ่หลายอย่างที่เราทำไปในบรรดาพวกเขา; และโดยแน่แท้ดังพระเจ้าทรงพระชนม์อยู่ฉันใดสิ่งเหล่านี้จะเป็นไปฉันนั้น, พระเจ้าตรัส.