2. Nefi 3
  Joonealused märkused
  Theme

  3. peatükk

  Egiptusesse viidud Joosep nägi nägemuses nefilasi. Ta kuulutas prohvetlikult Joseph Smithist, viimse aja nägijast; Moosesest, kes peab vabastama Iisraeli, ja Mormoni Raamatu ilmumisest. Ligikaudu 588–570 eKr.

  1 Ja nüüd, ma räägin sinule, Joosep, mu aviimasena sündinu. Sa sündisid minu kannatuste kõnnumaal, jah, sinu ema sünnitas sind minu kõige suurema mure päevadel.

  2 Ja pühitsegu Issand selle amaa, mis on kõige hinnalisem maa, ka sinule, pärisosaks sinule ja pärisosaks sinu seemnele koos sinu vendadega sinu turvalisuse nimel igavesti, kui on nõnda, et te peate kinni Iisraeli Püha käskudest.

  3 Ja nüüd, Joosep, mu viimasena sündinu, kelle ma olen välja toonud oma kannatuste kõnnumaalt, Issand õnnistagu sind igavesti, sest sinu seemet ei ahävitata täielikult.

  4 Sest vaata, sina oled minu niuete vili; ja mina olen selle aJoosepi järglane, kes viidi bvangina Egiptusesse. Ja suured olid Issanda lepingud, mis ta sõlmis Joosepiga;

  5 mispärast, Joosep anägi tõepoolest meie aega. Ja ta sai Issandalt lubaduse, et tema niuete viljast kasvatab Issand Jumal üles Iisraeli kojale bõigemeelse coksa; mitte Messia, vaid oksa, mis murtakse ära, kuid mida peetakse ometi meeles Issanda lepingutes, et dMessias saaks neile ilmsiks tehtud viimsel ajal väe vaimus, et tuua nad välja epimedusest valgusesse – jah, välja varjatud pimedusest ja välja vangistusest vabadusse.

  6 Sest Joosep tõepoolest tunnistas, öeldes: Issand, minu Jumal, kasvatab üles anägija, kes on parim nägija minu bniuete viljale.

  7 Jah, Joosep tõepoolest ütles: Nõnda ütleb Issand minule: Ma kasvatan sinu niuete viljast üles parima anägija; ja ta saab olema sinu niuete vilja seas kõrgelt hinnatud. Ja ma annan temale käsu, et ta teeks töö sinu niuete viljale, oma vendadele, mis on neile suure väärtusega, kuni selleni välja, et toob nad teadmisele lepingutest, mis ma olen teinud sinu isadega.

  8 Ja ma annan talle käsu, et ta ei teeks amuud tööd kui seda tööd, mida mina tal käsin. Ja ma teen tema oma silmis suureks, sest ta teeb minu tööd.

  9 Ja ta on suur nagu aMooses, kelle, ma olen öelnud, kasvatan ma teile üles, et bvabastada oma rahvas, oo Iisraeli koda.

  10 Ja Moosese ma kasvatan üles, et vabastada sinu rahvas Egiptuse maalt.

  11 Aga nägija kasvatan ma üles sinu niuete viljast; ja ma annan temale aväe tuua esile minu sõna sinu niuete seemnele – ja mitte ainult, et tuua esile minu sõna, ütleb Issand, vaid et ka veenda neid minu sõnas, mida on nende seas juba levitatud.

  12 Mispärast, sinu niuete vili akirjutab ja bJuuda niuete vili ckirjutab; ja see, mida kirjutab sinu niuete vili, ja samuti see, mida kirjutab Juuda niuete vili, kasvab kokku, et dlükata ümber valeõpetused ja vaigistada tülid ja kehtestada sinu niuete vilja seas rahu ning etuua nad viimsel ajal fteadmisele oma isadest ja ka teadmisele minu lepingutest, ütleb Issand.

  13 Ja nõrkusest tehakse ta tugevaks sel päeval, mil mu töö algab kõikide minu rahvaste seas, et taastada sind, oo Iisraeli koda, ütleb Issand.

  14 Ja nõnda kuulutas Joosep prohvetlikult, öeldes: Vaata, seda nägijat Issand õnnistab, ja need, kes püüavad teda hävitada, aetakse segadusse, sest see lubadus, mille ma olen Issandalt saanud oma niuete vilja kohta, täitub. Vaata, ma olen kindel selle lubaduse täitumises.

  15 Ja teda akutsutakse minu järgi; ja see on tema isa bnime järgi. Ja ta saab minu sarnaseks; sest see, mille Issand toob esile tema käega, toob Issanda väe läbi pääste minu rahvale.

  16 Jah, nõnda kuulutas Joosep prohvetlikult: Ma olen selles asjas kindel, nimelt nagu ma olen kindel Moosese kohta antud lubaduses; sest Issand on mulle öelnud: Ma ahoian sinu seemet igavesti.

  17 Ja Issand ütles: Ma kasvatan üles Moosese ja ma annan temale väe tema sauas; ja ma annan talle kirjutamisvõime. Siiski ma ei vabasta ta keelt, et ta räägiks palju, sest ma ei tee teda vägevaks kõnelemises. Aga ma akirjutan talle oma seaduse omaenda käe sõrmega; ja ma teen temale beestkõneleja.

  18 Ja Issand ütles mulle veel: Ma kasvatan üles sinu niuete viljale; ja ma teen talle eestkõneleja. Ja mina, vaata, ma lasen tal kirjutada sinu niuete vilja kirjatöö sinu niuete viljale; ja sinu niuete eestkõneleja kuulutab seda.

  19 Ja sõnad, mis ta kirjutab, on sõnad, mida ma pean oma tarkuses otstarbekaks minema sinu niuete aviljale. Ja sinu niuete vili oleks otsekui hüüdnud neile bpõrmust; sest ma tean nende usku.

  20 Ja nad ahüüavad põrmust; jah, nimelt meeleparandust oma vendadele koguni pärast seda, kui neist on läinud mööda paljud põlvkonnad. Ja sünnib, et nende hüüd kostab koguni nende sõnade lihtsuses.

  21 Nende usu tõttu lähevad nende asõnad edasi minu suust nende vendadele, kes on sinu niuete vili; ja nende sõnade nõrkuse teen ma tugevaks nende usuga, et meeles pidada minu lepingut, mille ma tegin sinu isadega.

  22 Ja nüüd, vaata, mu poeg Joosep, niiviisi akuulutas prohvetlikult minu vana aja isa.

  23 Mispärast, tänu sellele lepingule, oled sa õnnistatud; sest sinu seemet ei hävitata, sest nad võtavad kuulda raamatu sõnu.

  24 Ja nende seast tõuseb esile üks vägev, kes teeb palju head nii sõnas kui teos, olles Jumala käes tööriistaks, et teha ülimalt suure usuga vägevaid imetegusid ja et teha seda, mis on Jumala silmis suur, tuues Iisraeli kojale ja sinu vendade seemnele suurt taastamist.

  25 Ja nüüd, õnnistatud oled sina, Joosep. Vaata, sa oled väike, mispärast, võta kuulda oma venna Nefi sõnu ja sinule sünnib tõepoolest vastavalt sõnadele, mis ma olen rääkinud. Pea meeles oma sureva isa sõnu! Aamen.