Pühakirjad
2. Nefi 10


10. peatükk

Juudid löövad oma Jumala risti. Nad hajutatakse, kuni nad hakkavad temasse uskuma. Ameerika saab olema vabaduse maa, kus ei valitse ükski kuningas. Lepitage end Jumalaga ja saage pääste osaliseks läbi tema armu. Ligikaudu 559–545 eKr.

1 Ja nüüd, mina, Jaakob, räägin teile taas, mu armsad vennad, sellest õigemeelsest aoksast, millest ma olen rääkinud.

2 Sest vaata, alubadused, mis me oleme saanud, on lubadused, mis on meile antud lihas; mispärast, nagu mulle näidatud on, hukkuvad paljud meie lastest lihas uskmatuse pärast, ometi on Jumal halastav paljude vastu; ja meie lapsed taastatakse, et nad võiksid jõuda selleni, mis annab neile õige teadmise nende Lunastajast.

3 Mispärast, nagu ma teile juba ütlesin, on paratamatult otstarbekas, et Kristus – sest möödunud ööl ütles aingel mulle, et see on tema nimi – peab btulema juutide sekka, nende sekka, kes on pahelisem osa maailmast; ja nad clöövad tema risti – sest seda on meie Jumal pidanud vajalikuks, ja maa peal ei ole ühtegi teist rahvast, kes dlööks risti oma eJumala.

4 Sest kui vägevaid aimesid tehtaks teiste rahvaste seas, parandaksid nad meelt ja teaksid, et tema on nende Jumal.

5 Ent apreestripettuse ja süütegude pärast teevad nemad Jeruusalemmas oma kaelad tema vastu kangeks, nii et ta lüüakse risti.

6 Mispärast, nende süütegude pärast tabavad neid hävitused, näljahädad, taudid ja verevalamine; ja need, keda ei hävitata, ahajutatakse kõikide rahvaste sekka.

7 Ent vaata, nõnda ütleb aIssand Jumal: bKui saabub päev, mil nad usuvad minusse, et mina olen Kristus, siis olen ma sõlminud nende isadega lepingu, et nad taastatakse lihas maa peale nende pärandmaadele.

8 Ja sünnib, et nad akogutakse kokku nende pikast hajutatusest, bmeresaartelt ja neljast maailma osast; ja minu silmis, ütleb Jumal, on paganate rahvad lugupeetud, ckandes nad tagasi nende pärandmaadele.

9 aJah, paganate kuningad on neile lapsehoidjaiks ja nende emandad neile ammedeks; mispärast, Issanda blubadused on paganatele suured; sest ta on seda öelnud, ja kes saab vastu vaielda?

10 Aga vaata, see maa, ütleb Jumal, saab sinu pärandmaaks ja apaganad on sellel maal õnnistatud.

11 Ja see maa saab avabaduse maaks paganatele; ja sellel maal ei saa olema bkuningaid, kes tõuseksid paganate üle.

12 Ja ma kindlustan selle maa kõikide teiste rahvaste vastu.

13 Ja see, kes asõdib Siioni vastu, bhukkub, ütleb Jumal.

14 Sest see, kes tõstab minu vastu kuninga, hukkub, sest mina, Issand, taeva akuningas, olen nende kuningas ja ma olen igavesti bvalguseks neile, kes kuulavad minu sõnu.

15 Mispärast, sel põhjusel, et saaksid täidetud minu alepingud, mis ma olen sõlminud inimlastega, mis ma nendele täide viin, kuni nad on lihas, pean ma hävitama bsalajased cpimeduse- ja mõrva- ja jäledusetööd.

16 Mispärast, see, kes võitleb aSiioni vastu, peab hukkuma, olgu ta juut või pagan, ori või vaba, mees või naine; sest bneed on need, kes on kogu maa hoor; sest cneed, kes ei ole dminu poolt, on eminu vastu, ütleb meie Jumal.

17 Sest ma atäidan oma lubadused, mis ma olen andnud inimlastele, mis ma neile täide viin, kuni nad on lihas.

18 Mispärast, mu armsad vennad, nõnda ütleb meie Jumal: Ma vaevan sinu seemet paganate käega; ometi ma pehmendan apaganate südant, nii et nad on neile nagu isad; mispärast, paganad saavad bõnnistatud ja cloetud Iisraeli koja hulka.

19 Mispärast, ma apühitsen selle maa sinu seemnele ja nendele, kes loetakse sinu seemne hulka, alatiseks, nende pärandmaaks; sest see on kõikidest maadest parim maa, ütleb mulle Jumal, mispärast ma tahan, et kõik inimesed, kes seal elavad, kummardaksid mind, ütleb Jumal.

20 Ja nüüd, mu armsad vennad, nähes, et meie halastav Jumal on andnud meile nii suure teadmise kõikidest nendest asjadest, pidagem teda meeles ja heitkem kõrvale oma patud ning ärgem laskem pead norgu, sest meid ei ole minema heidetud; ometi aon meid välja aetud meie pärandmaalt; ent meid on juhitud bparemale maale, sest Issand on teinud mere meile cteeks ja me oleme dmeresaarel.

21 Aga suured on Issanda lubadused neile, kes on ameresaartel; mispärast, kuna on öeldud saartel, peab neid paratamatult olema rohkem kui see siin, ja need on samuti asustatud meie vendadega.

22 Sest vaata, Issand Jumal on aeg-ajalt Iisraeli kojast pärinejaid oma tahtmist ja heaksarvamist mööda eemale ajuhtinud. Ja nüüd, vaata, Issand peab meeles kõiki, kes on ära murtud, mispärast ta peab meeles ka meid.

23 Seepärast, olge oma südames rõõmsad ja pidage meeles, et te olete avabad btoimima oma tahtmist mööda – et cvalida tee igavikulisse surma või tee igavesse ellu!

24 Mispärast, mu armsad vennad, allutage end Jumala tahtele ja mitte kuradi ega liha tahtele; ja pidage meeles, et pärast seda, kui olete end allutanud Jumalale, saate te apäästetud ainult tänu Jumala armule ja Jumala barmu läbi.

25 Mispärast, äratagu Jumal teid surmast ülestõusmise väel ja ka igavikulisest surmast alepituse väel, et teid saaks vastu võtta Jumala igavesse kuningriiki, et te võiksite ülistada teda jumalikus armus. Aamen.